Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/12/2019 tarihli ve 30973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümüne 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Çalışma grupları

MADDE 11/A-  (1) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin olarak Üniversitede gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla Müdür tarafından geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarında görev alacak personel, Merkez personeli arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Akademik/idari birim iletişim temsilcileri

MADDE 11/B- (1) Merkez ile ilgili Üniversite birimleri arasındaki gerekli bilgi ve iletişim akışından sorumlu olmak üzere Üniversite birim yöneticilerinin teklifi üzerine Rektör tarafından akademik/idari birim iletişim temsilcileri görevlendirilir.

(2) Üniversitedeki tüm birimlerin en az bir iletişim temsilcisi bulunur.

(3) Akademik/idari birim iletişim temsilcisinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimin taleplerinin Merkeze iletilmesini sağlamak.

b) Birimlerde gerçekleştirilen etkinlik ve diğer faaliyetlerin haber ve görüntülerini Merkeze iletmek.

c) Merkezin faaliyetlerini ilgili birimde koordine etmek.

ç) Akademik/idari birim iletişim temsilcileri için Merkez tarafından düzenlenen eğitimlere ve bilgilendirme toplantılarına katılmak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.