İZMİR BAROSU

01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Avukatlık ücreti peşin ödenir.

Tarifede belirlenen ücretler KDV hariç net ücretlerdir.

İlamların icrası için bu tarifenin D-6 bendindeki ücret ayrıca ödenir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 10.01.2023 tarih ve 12/119 sayılı kararı doğrultusunda güncellenen, 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, meslektaşlarımıza önerilmesine karar verilmiştir.

A - SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Kat Mülkiyeti Yasası’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar

17.855,00 TL

2

Mirasçılık belgesi alınması

11.261,00 TL

3

Tahliye davaları

18.876,00 TL'den az olmamak üzere, yıllık kira

bedelinin %16'sı

4

İzale-i şuyu (paydaşlığın giderilmesi) davaları

27.327,00'den az olmamak üzere dava konusu malın/ malların muhammen bedelinin müvekkil payına düşen miktarının %16’sı

5

Vesayet ve Kayyum Davaları           

20.004,00 TL

6

Vasiyetnamenin okunması, tereke tespiti, terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi, miras şirketine mümessil tayinine ilişkin davalar

28.130,00 TL

7

Mirasta defter tutulması

28.130,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8

Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları

18.876,00 TL'den az olmamak üzere artan yıllık kira bedelinin % 16'sı (Kira farkına ilişkin icra takibinde

kira bedelinin  ayrıca

%16’sı)

9

Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü alacak ve istirdat davaları

18.876,00 TL'den az olmamak üzere alacağın %

16’sı

10

Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri

14.212,00 TL

11

Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)           

11.261,00 TL

12

Tapu kayıtlarında isim tashihi

14.212,00 TL

B -  ASLİYE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları           

25.435,00 TL

2

Mirasta İade Davası

40.008,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 16’sı

3

Muvazaa nedeniyle Tapu İptal Davası

47.915,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

4

Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi davası           

47.915,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

28.130,00 TL

6

Men-i Müdahale (Elatmanın Önlenmesi) Davası

28.130,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7

Tapu İptali ve Tescili Davaları

47.915,00 TL'den olmamak üzere dava değerinin

%16’sı

8

Şuf’a Davası

41.994,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9

Geçit Hakkı Davası

41.994,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

10

Ecrimisil Davası

33.340,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11

Her türlü alacak, maddi ve manevi tazminat davaları

28.750,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

12

Eşya tespiti, hasar tespiti ve diğer tespit talepleri

14.212,00 TL

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak dava

36.365,00 TL

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

28.130,00 TL

15

Tenfiz ve Tanıma Davaları

28.130,00 TL

16

Zayi ve kambiyo senedi iptali davaları

28.130,00 TL

17

Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar

23.466,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

18

Tenkis Davaları

40.008.00 TL

den az olmamak üzere dava değerinin % 16’sı

19

Vakıflara ait taşınmazların kıymet takdiri

28.130,00 TL

20

Vakıflar mevzuatından doğan diğer uyuşmazlıklarda

36.401,00 TL

21

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

17.492,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16'sı

C - AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar

16.872,00 TL

2

Nişan bozulmasından doğan davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb.)

28.130,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16'sı

3

Boşanma Davası

a) Anlaşmalı

28.130,00 TL

b) Çekişmeli

36.364,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli

36.364,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

4

Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak davaları

(katkı payı, değer artış payı ve katılma alacağı davaları)

26.161,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16'sı

5

Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları

28.130,00 TL

6

Nafaka Davası

23.230,00 TL

7

Evlatlık ilişkisinin kurulması, bozulması dahil evlatlık ilişkisinden kaynaklanan her türlü davalar

28.130,00 TL

8

6284 Sayılı Kanun'dan doğan davalar

                    13.593,00 TL

9

Tenfiz Davası

34.216,00 TL

10

Velayet Davaları

24.159,00 TL

11

Çocuk teslimi/kişisel ilişki kurulmasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan işlemlere karşı şikayet/itirazlar

12.099,00 TL.

12

Çocuk teslimi/kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten doğan iş ve davalar

a) Hak Sahibi Yönünden

12.099,00 TL.

b) Yükümlü Yönünden

13.593,00 TL.

D - İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

28.130,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 16’sı

2

İstihkak Davaları

23.250,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin % 16’sı

3

İcra mahkemelerinde görülen davalar (İmzaya ve borca itiraz, şikayet vd)

22.920,00 TL

4

İcra İflas Kanunu’ndan doğan iptal davaları

26.161,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5

İhalenin Feshi Davası

a)Taşınabilir mal ihaleleri

19.313,00 TL'den az olmamak üzere malın

muhammen bedelinin %16’sı

b)Taşınmaz mal ihaleleri

34.069,00 TL'den az olmamak üzere malın

muhammen bedelinin %16’sı

6

İcra takipleri

a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri

İş sahibinden ayrıca alacağın %16’sı

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri

23.230,00 TL

7

Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları

16.179,00 TL

8

İcra müdürlüklerine yönelik itiraz dilekçeleri

 6.925,00 TL

- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Delil Tespiti Davası

16.034,00 TL

2

Tedbir Talepli Delil Davası

21.790,00 TL

3

Hükümsüzlük Davası

30.789,00 TL

4

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu

Kararı İptal Davası

30.789,00 TL

5

Tazminatsız Tecavüzün Önlenmesi Davası

30.789,00 TL

6

Maddi, manevi tazminat talepli Tecavüzün

Önlenmesi Davası

30.789,00 TL 'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi

a) Şikayet ve takibi

25.435,00 TL

b) Sanık Müdafiliği

47.915,00 TL

c) Müdahil Vekilliği

38.041,00 TL

G - İŞ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

Değeri parayla ölçülebilen davalar

27.802,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

2

Değeri parayla ölçülemeyen davalar

27.802,00 TL

H - İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

İptal Davası

37.604,00 TL

2

Tam Yargı Davası 

37.604,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

3

Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

37.604,00 TL den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

İ  - CEZA MAHKEMELERİNDE  GÖRÜLEN DAVALAR

1

Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği

75.714,00 TL

b) Müdahil Vekilliği

47.915,00 TL

2

Asliye Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği

47.915,00 TL

b) Müdahil Vekilliği

30.789,00 TL

3

Sulh Ceza Hakimliği - İnfaz Hakimliği

17.670,00 TL

4

Askerlik kanunları uyarınca disiplin kurullarında takip edilen davalar için

12.663,00 TL

İ - YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

47.915,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

75.714,00 TL

2

Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için

75.714,00 TL

3

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde ilk derecede görülen davalar için  

a) Duruşmasız ise

30.789,00 TL

b) Duruşmalı ise

                       47.915,00 TL

4

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işler için

a)Duruşmasız ise

30.789,00 TL

b)Duruşmalı ise (masraf dışında)

47.915,00 TL

5

Sayıştay Davaları

75.714,00 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

6

Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava ve işler için 

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

47.915,00 TL

b) Diğer dava ve işler

38.041,00 TL

7

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular

a) Duruşmalı (masraf dışında)

123.700,00 TL'den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %16’sı

b) Duruşmasız

      91.600,00 TL'den az olmamak üzere dava sonucunda parasal değer ya da tazminat elde edilmesi durumunda bu değerin %16’sı

J - DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1

Büroda sözlü danışma

a) İlk bir saat için

4.009,00 TL

b) Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

1.641,00 TL

2

Yazılı danışma

7.926,00 TL

3

a) Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

6.827,00 TL

b) Bir saati aşan her 15 dakikalık süre için

1.969,00 TL

4

İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme

6.925,00 TL

5

Soruşturma evresi dilekçeleri

12.099,00 TL

6

Dava ve cevap dlekçesi

12.099,00 TL

7

Temyiz ve Karar düzeltme dilekçeleri

12.899,00 TL

8

İdare kurulu kararlarına ve takipsizlik kararlarına itiraz

12.099,00 TL

9

Miras sözleşmesi, vasiyetname tanzimi, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler

41.501,00 TL

10

Kira sözleşmesi ve diğer her türlü sözleşme tanzimi

13.593,00 TL

11

Yüksek Yargı yerlerinde Duruşmalara katılma

(masraf dışında)

31.445,00 TL

12

Şirket ana sözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, yönetmelik, istisna, akdi ve benzer işler

47.915,00 TL

13

Hazırlık soruşturmasında bulunma

13.593,00 TL

14

Vatandaşlığa kabul ya da vatandaşlıktan çıkma talepleriyle ilgili işler

43.325,00 TL

15

Türkiye’de oturma izni alınması

36.432,00 TL

16

Türkiye’de çalışma izni alınması

36.432,00 TL

17

Şirketlerde, kooperatiflerde, sendikalarda, meslek odalarında, vakıflarda ve derneklerde danışma ücretleri (Dava takip ücretleri ayrık tutularak, aylık net ücretler aşağıda gösterilmiştir.)

a) Adi, Kollektif, komandit, limited şirketler

24.159,00 TL

b) Kooperatif ba) 100'den az üyeli bb) 100'den yukarı üyeli

16.872,00 TL

23.321,00 TL

c) Anonim Şirket          ca) 250.000 TL'den az sermayeli cb) 250.000 TL'den yukarı sermayeli

28.130,00 TL

32.065,00 TL

18

Sendikalar

20.004,00 TL

19

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları

40.008,00 TL

20

Diğer meslek odaları

24.159,00 TL

21

Kamu yararına çalışan vakıflar

17.492,00 TL

22

Özel vakıflar

38.077,00 TL

23

Kamu yararına çalışan dernekler

17.492,00 TL

24

Diğer dernekler

23.321,00 TL

25

Şirketlerde ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı işlemleri

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler

20.004,00 TL

b) Kooperatif          

17.492,00 TL

c) Anonim Şirket        

24.159,00 TL

26

a) Ticaret şirketleri ve kooperatiflerde genel kurul işlemleri

28.130,00 TL

b) Ticaret şirketlerinde pay devri işlemleri

24.159,00 TL

c) Ticaret şirketlerinde kuruluş, tür değiştirme, birleşme işlemleri

55.858,00 TL

27

Vergi Uzlaşma Komisyonu işlemleri

28.130,00 TL

28

Arabuluculuk  görüşmelerinde taraf vekili sıfatıyla avukatlık ücreti

4.009,00 TL’den az olmamak üzere alacağın %20’si

29

Arabuluculuk uzlaşma tutanağının icra edilebilirlik şerhinin verilmesi

4.009,00 TL’den az olmamak üzere alacağın %20’si

30

Çocuk teslimi/kişisel ilişki kurulmasının

sağlanması için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri

Müdürlüğü’nde takip edilen işler

12.099,00 TL - (Avukatın hazır bulunduğu her teslim işleminde ayrıca 1.620,00

TL. )

31

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'nda takip edilen işler için

38.040,00 TL

K - AVUKAT YANINDA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞAN AVUKAT

Avukat yanında ücretli olarak çalışan avukata ödenmesi tavsiye edilen en az ücret

17.781,00 TL  Net