Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen İHEP’de yer alan ‘Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi’ ile ‘İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi’ amaçları doğrultusunda HSK Genel Kurulu 19 Ocak’ta ilke kararları aldı. Buna göre kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi hususunda yeni usul ve esaslar belirlendi. Bununla birlikte kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için de kıdem şartı getirildi. Bugünkü Resmi Gazete’de kamuoyuna duyurulan kararlara göre sulh ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke Kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek.

KADASTRO HAKİMLERİ EN AZ 4 AY EĞİTİM ALACAK

Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esaslar da HSK ilke kararıyla belirlendi. Kadastro mahkemelerine atanabilmek için asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek.

HSK’nın ilke kararıyla kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hakimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi de verilecek. Kadastro hakimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro hakimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak.

İHEP’te aynı hedef kapsamında daha önce de çocuk, finans, sendika ve kamulaştırma davaları için ihtisas mahkemeleri belirlenmişti. Aynı şekilde, vergi suçları ve bilişim suçlarına da bu alanda uzmanlaşmış hakimlerin görev alacağı ihtisas mahkemeleri bakıyor. Uzmanlaşma hedefi doğrultusunda bu değişiklikler 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanıyor.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN KARARLARA KIDEMLİ HAKİM BAKACAK

İHEP’te ‘Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi’ başlığı altında yer alan ‘Sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı’ getirilmesi faaliyeti de Resmi Gazetede yayımlanan HSK’nın ilke kararları doğrultusunda hayata geçirildi. Sulh ceza hakimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak.

Bu ilke kararında sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

İHEP kapsamında daha önce yapılan değişiklikle Sulh Ceza Hakimlerinin kararlarına karşı Asliye Ceza Hakimine itiraz yolu açılmıştı. Dikey itiraz olarak adlandırılan bu usul de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanıyor.

---

KADASTRO MAHKEMELERİ VE HÂKİMLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

Karar Numarası: 8 Karar Tarihi: 19.01.2022

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu İlke Kararının amacı, kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Tespit edilen usul ve esaslar, kadastro mahkemelerinin işleyişi ve bu mahkemelere müstemirren yetkilendirilecek hâkimler hakkında uygulanır.

Yargı çevresi
MADDE 3-
(1) Kadastro mahkemelerinin iş sayısı ve yoğunluğu ile mahallerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak, bu mahkemelerin yargı çevrelerinin üst bölgelerde birleştirilmesi esastır.

Kıdem şartı
MADDE 4-
(1) Kadastro mahkemelerine; birinci bölge yerlerde asgari dört yıl kıdemi bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.
(2) Kadastro mahkemelerine hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri imkânlar dâhilinde müstakilen yapılır.

Çalışma süresi
MADDE 5-
(1) Kadastro mahkemelerine müstemirren yetkilendirilen hâkimlerin bu mahkemelerdeki asgari çalışma süresi; birinci bölge yerlerde dört yıl, diğer bölge yerlerde ise üç yıldır.
(2) Sağlık, doğum, ücretsiz izin ve eş durumu gibi mazeret hallerinde, bu durumun belgelendirilmesi koşuluyla, belirtilen asgari çalışma süreleri dikkate alınmayabilir.

Kadastro eğitimi ve atama
MADDE 6-
(1) Kadastro mahkemesinde müstemirren yetkilendirilmek isteyen hâkimlerin, Yargıtay veya bölge adliye mahkemelerinin ilgili kadastro dairelerinde bilgi ve tecrübe kazanımı için ihtiyaç durumu dikkate alınarak en az dört ay süreyle eğitim almak üzere görevlendirmeleri sağlanır.

Görev yeri değişikliği
MADDE 7- (
1) Kadastro mahkemesi hâkimlerinin, görev yeri değişikliği yapılırken müstemir yetkileri olabildiğince dikkate alınır.
(2) Kadastro mahkemelerinde 5 inci maddede belirtilen asgari süre kadar çalışanlardan o mahkemedeki terfilerinin nitelikli olması kaydıyla, tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ayrı ilden birine müktesepleri dikkate alınarak atamaları öncelikle değerlendirilir.

Meslek içi eğitim
MADDE 8-
(1) Kadastro mahkemesi hâkimlerinin, uygun olan dönemlerde en az bir ay en fazla üç ay süreyle Yargıtay veya bölge adliye mahkemelerinin ilgili kadastro dairelerinde eğitim almak üzere görevlendirilmeleri sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9-
(1) Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla alınan bu İlke Kararında hüküm bulunmayan hallerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10-
(1) Bu İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra alınacak kararlar hakkında uygulanır.

Yürütme
MADDE 11-
(1) Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

---

SULH CEZA HÂKİMLERİNİN KIDEM ŞARTINA İLİŞKİN İLKE KARARI

Karar Numarası: 7 Karar Tarihi: 19.01.2022

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu İlke Kararının amacı, sulh ceza hâkimlerinin asgari kıdem şartına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Tespit edilen usul ve esaslar, sulh ceza hâkimliklerine müstemirren yetkilendirilecek hâkimler hakkında uygulanır.

Kıdem şartı
MADDE 3-
(1) Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine;
a) Birinci bölge yerlerde dört yıl,
b) İkinci bölge yerlerde üç yıl,
c) Üçüncü bölge yerlerde ise iki yıl,
Asgari kıdemi bulunan hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.
(2) Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerdeki sulh ceza hâkimliklerine; birinci bölge yerlerde üç yıl asgari kıdemi bulunan, diğer bölge yerlerde ise olabildiğince kıdemli hâkimlerin müstemirren yetkilendirilmeleri yapılır.

Mazeret durumu
MADDE 4-
(1) Sağlık, doğum, ücretsiz izin ve eş durumu gibi mazeretler nedeniyle, sulh ceza hâkimliğinin münhal hale gelmesi durumunda yapılacak müstemirren yetkilendirmelerde, asgari kıdem şartının karşılanamaması halinde 3 üncü maddede belirtilen süreler dikkate alınmayabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 5-
(1) Bu İlke Kararında sulh ceza hâkimlerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6-
(1) Bu İlke Kararı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve bu tarihten sonra yapılacak müstemirren yetkilendirmelerde uygulanır.

Yürütme
MADDE 7-
(1) Bu İlke Kararı hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.