17 Şubat 2020

BAŞKA KURUMA NAKİL SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ İDDİASINDAN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ
banner580

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/22576
K. 2019/20270
T. 5.11.2019

BAŞKA KURUMA NAKİL SEBEBİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMEDİĞİ İDDİASINDAN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Dava İlgili Belediyeye Teşmil Edilmek Suretiyle Yargılama Sürdürülerek Anılan Belediye Aleyhine Hüküm Kurulduğu - Ancak Dava Devam Ederken İlgili Belediyenin Tüzel Kişiliği Sona Ermiş Olup Kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Taşınır ve Taşınmaz Malları ile Hak Alacak ve Borçları ile Personeli İlgisine Göre Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Paylaştırıldığı )

HUSUMETİN TESPİTİ ( İlgili Komisyon Kararının Sunulması İçin Yazılan Eksiklik Talebine Cevaben Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı Sunulduğu Ancak Kararda Davacıya İlişkin Bir Bilginin Bulunmadığı ve Ekli Listede Davacının Adına veya Eldeki Dava Dosyasına Rastlanmadığının Görüldüğü - Husumetin Hangi Tarafa Ait Olduğu Detaylı Şekilde Konunun Muhatabı Bulunan Birimler Nezdinde Araştırılıp Davalıya Husumet Yöneltilip Yöneltilemeyeceği Hususu Tereddüde Yer Vermeyecek Şekilde Belirlenerek Karar Verilmesi Gerektiği )

DEVİR İŞLEMİNİN YAPILDIĞI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞUN BELİRLENMESİ ( Mahkemece İlgili Komisyon Kararı Tüm Ekleri İle Birlikte Celbedilerek Yargılama Aşamasında Kapatılan Belediyede Çalışan Davacının Dava Konusu Hak ve/veya Borca İlişkin Devir İşleminin Yapıldığı İlgili Kurum ve Kuruluşun Belirleneceği - Davacıya O Kurum/Kuruluşa Davayı Yöneltmesi İçin Süre Verilerek Devir Yapılan Kurumun Sorumluluğu Yoluna Gidilmesi Gerektiği/Belirtilen Yönlerden Araştırma Yapılmaksızın Karar Verilmesi Hatalı Olup Kararın Bozulması Gerektiği )

6360/m. 1, 3/2, Geç. 2

6100/m. 124

ÖZET : Dava, davacının başka kuruma nakli sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermediği iddiasından kaynaklanan işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, dava ilgili Belediyeye teşmil edilmek suretiyle yargılama sürdürülmüş ve anılan belediye aleyhine hüküm kurulmuştur. Ancak, dava devam ederken ilgili Belediyenin tüzel kişiliği sona ermiş, kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ile personeli ilgisine göre çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaştırılmıştır.

Komisyon kararının sunulması için yazılan eksiklik talebine cevaben Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı sunulmuş ise de, kararda davacıya ilişkin bir bilginin bulunmadığı, ekli listede davacının adına veya eldeki dava dosyasına rastlanmadığı görülmektedir. Bu halde, eldeki davada husumetin hangi tarafa ait olduğu detaylı şekilde, konunun muhatabı bulunan birimler nezdinde araştırılarak belirlenerek davalıya husumet yöneltilip yöneltilemeyeceği hususu açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenerek karar verilmesi gerekir.

Mahkemece, ilgili komisyon kararı tüm ekleri ile birlikte celbedilerek yargılama aşamasında kapatılan belediyede çalışan davacının dava konusu hak ve/veya borca ilişkin devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluş belirlenmeli, davacıya o kurum/kuruluşa davayı yöneltmesi için süre verilmeli, sonuca göre devir yapılan kurumun sorumluluğu yoluna gidilmelidir. Mahkemece belirtilen yönlerden araştırma yapılmaksızın karar verilmesi hatalı olup, kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, ... Belediye Başkanlığı'na yönelttiği davada, davacının 01/06/2004 tarihinden itibaren işçi olarak çalışmakta iken 11/11/2011 tarihinde 6111 Sayılı Kanun'un 166 maddesi gereğince Milli Eğitim Müdürlüğü emrine naklen atandığını, 01/06/2004 -11/11/2011 tarihleri arasında geçen çalışmaları sebebiyle hak ettiği alacaklarının ödenmediğini, davacının başka kuruma nakli sebebiyle iş sözleşmesinin sona ermediğini, bu sebeple nakil tarihine kadar kullandırılmayan yıllık ücretli izin sürelerinin tespiti ile eksik ödenen ücret alacağı, ilave tediye alacağı ile genel tatil ve dini - milli bayram çalışma ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep emiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının talep ettiği alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının aynı konuya ilişkin olarak Belediyeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayet ettiğini, daha sonra ... Noterliğince onaylanan feragat beyanında Belediye ile anlaştığını kabul ettiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davalı ... Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasında davada yasal hasımın kim olduğu bir başka deyişle yargılama aşamasında davacının çalıştığı belediyenin kapatılması üzerine husumetin kime yöneltilmesi gerektiği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nun 1.maddesinde, “(1)Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür. (2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır. (3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. (4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır. (5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. (6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.” Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin devir, tasfiye ve paylaştırılma işlemlerini düzenleyen 6360 Sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında; devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği kurum ve kuruluş temsilcilerinin ve ilgili belediye başkanlarının katılımıyla devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kurulacağı bu komisyona yardımcı olmak üzere valinin görevlendirmesi ile alt komisyonlar da kurulabileceği, 3. fıkrasında 1. maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredileceği, 8. fıkrasında ise büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı düzenlenmiştir.Eldeki dava 6360 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce ve ... Belediyesinin tüzel kişiliğinin sona ermesinden önce açılmıştır. Davacı vekili tarafından yargılama devam ederken sunulan 18/04/2014 tarihli dilekçede, davalı ... Belediyesinin, 6360 Sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrası ile tüzel kişiliği kaldırılarak Kanunun 36. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gereği 30/03/2014 tarihinde mahalle olarak ... Belediyesi'ne katıldığı, aynı Kanunun Geçici 2. maddesi'nin 6. fıkrası gereği davalı belediyenin hak, alacak ve borçlarının bağlandığı ... Belediyesine devredildiği, Geçici 2. maddenin 6. fıkrası gereği davalı belediyenin mahkemelerde süren davaları ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatabın, katıldığı ... Belediyesi olduğu, davanın kanun gereği taraf olan ... Belediye Başkanlığına teşmili gerektiği ifade edilmiştir.

Mahkemece talep doğrultusunda, dava ... Belediyesine teşmil edilmek suretiyle yargılama sürdürülmüş ve anılan belediye aleyhine hüküm kurulmuştur. Ne var ki, dava devam ederken 6360 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle ... Belediyesinin tüzel kişiliği sona ermiş, aynı Kanunun Geçici 2.maddesine göre kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ile personeli ilgisine göre çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaştırılmıştır. Dairemizce söz konusu komisyon kararının sunulması için yazılan eksiklik talebine cevaben Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararı sunulmuş ise de, kararda davacıya ilişkin bir bilginin bulunmadığı, ekli listede davacının adına veya eldeki dava dosyasına rastlanmadığı görülmektedir. Bu halde, eldeki davada husumetin hangi tarafa ait olduğu detaylı şekilde, konunun muhatabı bulunan birimler nezdinde araştırılarak belirlenmeli, davalıya husumet yöneltilip yöneltilemeyeceği hususu açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Bir diğer ifade ile Mahkemece , 6360 Sayılı Kanun'un 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince, ilgili komisyon kararı tüm ekleri ile birlikte celbedilerek yargılama aşamasında kapatılan belediyede çalışan davacının dava konusu hak ve/veya borca ilişkin devir işleminin yapıldığı ilgili kurum ve kuruluş belirlenmeli, davacıya o kurum/kuruluşa Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 124. Maddesi uyarınca davayı yöneltmesi için süre verilmeli, sonuca göre devir yapılan kurumun sorumluluğu yoluna gidilmelidir. Mahkemece belirtilen yönlerden araştırma yapılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz sebeplerinin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.11.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.