banner628

25 Haziran 2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI - FARK EĞİTİM YARDIM TALEBİ - EŞİT DAVRANMA BORCU

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/2786
K. 2021/6672
T. 23.3.2021

İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Davalı Şirketin Hakim Ortağı Olan ve Temyiz Aşamasında Davalı Şirket İle Birleştiği Bildirilen Dava Dışı Şirket Tarafından Çalışanlarına Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanması Gerektiği Gerekçesiyle Davacının Fark Eğitim Yardımı Alacakları Kabul Edilmişse de Davalı Şirketten Ayrı Bağımsız İşveren Olan Dava Dışı Şirketin Kendi İşçilerine Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı/Her İki Şirketin Ayrı Bir Tüzelkişilik ve Bağımsız Bir İşveren Olduğu Eşit Davranma Borcunun İhlalinden Söz Edilemeyeceği )

FARK EĞİTİM YARDIM TALEBİ ( Davalı Şirketin Hakim Ortağı Olan ve Temyiz Aşamasında Davalı Şirket İle Birleştiği Bildirilen Dava Dışı Şirket Tarafından Çalışanlarına Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanması Gerektiği Gerekçesiyle Davacının Fark Eğitim Yardımı Alacakları Kabul Edilmişse de Davalı Şirketten Ayrı Bağımsız İşveren Olan Dava Dışı Şirketin Kendi İşçilerine Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı )

EŞİT DAVRANMA BORCU ( İşçilik Alacakları - Davalı Şirketin Hakim Ortağı Olan ve Temyiz Aşamasında Davalı Şirket İle Birleştiği Bildirilen Dava Dışı Şirket Tarafından Çalışanlarına Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanması Gerektiği Gerekçesiyle Davacının Fark Eğitim Yardımı Alacakları Kabul Edilmişse de Davalı Şirketten Ayrı Bağımsız İşveren Olan Dava Dışı Şirketin Kendi İşçilerine Yaptığı Eğitim Yardımı Miktarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı/Her İki Şirketin Ayrı Bir Tüzelkişilik ve Bağımsız Bir İşveren Olduğu Eşit Davranma Borcunun İhlalinden Söz Edilemeyeceği )

1475/m.14

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarına ilişkindir.

Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, davalı şirketin hakim ortağı olan ve temyiz aşamasında davalı şirket ile birleştiği bildirilen dava dışı şirket tarafından çalışanlarına yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması gerektiği gerekçesiyle davacının fark eğitim yardımı alacakları kabul edilmişse de, davalı şirketten ayrı, bağımsız işveren olan dava dışı şirketin kendi işçilerine yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması mümkün değildir. Çünkü her iki şirket ayrı bir tüzelkişilik ve bağımsız diğer bir işverendir. Aynı işveren olması sözkonusu olmadığından eşit davranma borcunun ihlalinden söz dilemez. Mahkemece davacının fark eğitim yardım talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının işverence işten çıkarıldığını, işe iade davasının devam ettiğini, kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik ödendiğini, "kıdem teşvik primi, görev tazminatı, ek görev tazminatı, makam tazminatı, mesken tazminatı, başarı ikramiyesi, yakacak yardımı, izin harçlığı, dini bayram harçlığı ve eğitim yardımı alacaklarının hesaplamada dikkate alınmadığını ileri sürerek, kısmi dava olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, zamanaşımı def'inde bulunmuş, davacının alacaklara hak kazanmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti :

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, başarı primi ve makam tazminatı hüküm altına alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf :

Karara karşı taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge Adliye Mahkemesi'nce, davalı tarafın istinaf başvurusu yönünden; Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusu yönünden; görev tazminatı ve kıdem teşvik ikramiyesi yönünden emsal işçi tarafından yine davalı şirket aleyhine açılan dava Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiği, ... yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürü tarafından ... çalışanlarına gönderilen duyuruda 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret iyileştirme sürecinde iyileştirme yapıldığı belirtilerek, topluluk çalışanlarının bir bölümüne ödenmekte olan mesken tazminatı, makam tazminatı ve ek görev ücreti ile ilgili topluluktaki farklı uygulamaların kaldırılarak bir standart oluşturması amacıyla "görev tazminatı" adı altında birleştirildiği ve gradelere göre kademelendirildiği, görev tazminatına hak kazandığı, davalı şirketin 1994 yılında ... Şirketler Topluluğuna katılmış olduğu ve davacının topluluğa geçiş tarihine göre 20 hizmet yılını doldurmuş olması gözönüne alınarak kıdem teşvik ikramiyesi koşulları oluştuğu, bağlı olarak hakim şirket uygulamasının davacı için hak doğurduğu gözönüne alındığında davacının 2013 yılı için 388,00 TL, 2014 yılı için ise 485,00 TL olmak üzere brüt 873,00 TL fark eğitim yardımı alacağına hak kazandığı gerekçesiyle yeniden hüküm kurulmuştur.

Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Davacı dava dilekçesinde davalı işyerinde insan kaynakları müdürü olarak çalıştığını, davalı şirketin 1994 yılında ... Şirketler Grubu (Türkiye ... Fabrikaları A.Ş.) bünyesine katıldığını, davalı şirketin % 51 hissesinin ... Şirketler Topluluğu bünyesinde bulunan ... San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olduğu, şirketlerin ortaklık yapılarına göre davalı şirketin bağlı şirket, dava dışı ... Şirketler Topluluğu'nun (Türkiye ... Fabrikaları A.Ş) hakim şirket olduğunu, topluluk çalışanlarının bir bölümüne ödenmekte olan mesken tazminatı, makam tazminatı ve ek görev ücreti ile ilgili topluluktaki farklı uygulamaların kaldırılarak bir standart oluşturması amacıyla "Görev Tazminatı" adı altında birleştirildiği, hakim şirket olan ... Topluluğu tarafından ödenen bir kısım hakların bağlı şirket olan davalı şirket tarafından ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle kıdem teşvik ikramiyesi, makam tazminatı, ek görev tazminatı, mesken tazminatı, görev tazminatı, başarı ikramiyesi, yakacak yardımı, izin harçlığı, dini bayram harçlığı ve eğitim yardımı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı şirket ise, Türkiye ... Fabrikaları A.Ş.'ye bağlı bir kısım şirketlerdeki uygulamanın kendi bünyesinde uygulanmasını gerektirecek yasal zorunluluk bulunmadığını, sosyal yardımların ödendiğini, şirkette davacının talep ettiği başarı ikramiyesi, makam tazminatı, mesken tazminatı ve ek görev tazminatı gibi ücretlerin ödenmediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince, hakim şirket tarafından alınan ancak davalı bağlı şirket tarafından uygulanması kabul edilmemiş, işyeri uygulaması haline gelmemiş görev tazminatı ve kıdemli işçiliği teşvik primi, ek görev tazminatı, lojman tazminatı, yakacak yardımı, izin harçlığı, dini bayram harçlığı ve eğitim yardımı alacaklarının bulunmadığı, davacının makam tazminatı ile başarı ikramiyesi taleplerinin kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesi'nin kararına karşı taraflar istinaf kanun yoluna başvurmuş, Bölge Adliye Mahkemesince, davacının istinaf başvurusu hakkında, dava dışı Türkiye ... Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında uygulanan yönetmeliğe göre topluluk bünyesinde mesken, makam tazminatı ve ek görev tazminatının kaldırılarak ... Holding bünyesi içindeki tüm şirketlerde uygulanmaya başlanan görev tazminatına hak kazandığını, davalı şirketin bağlı bulunduğu ... tarafından yayımlanan "Kıdem Teşvik Prosedürü" ne göre, topluluk kapsamına alınan şirketlerdeki çalışanların, kıdem teşvik ikramiyesinden yararlandırılacakları düzenlenmiş olduğunu, ayrıca davalının bağlı şirket olarak hakim şirket uygulamasına göre fark eğitim yardımı ödenmesi gerektiği gerekçesiyle görev tazminatı, kıdem teşvik ikramiyesi ve fark eğitim yardımı alacakları hüküm altına alınmış, davalı vekilinin istinaf başvurusu hakkında ise, İlk Derece Mahkemesi'nin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir.

Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece, davalı şirketin hakim ortağı olan ve temyiz aşamasında davalı şirket ile birleştiği bildirilen dava dışı Türkiye ... Fabrikaları A.Ş. tarafından çalışanlarına yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması gerektiği gerekçesiyle davacının fark eğitim yardımı alacakları kabul edilmişse de, davalı şirketten ayrı, bağımsız işveren olan dava dışı şirketin (birleşme ile davalı konumuna geçen Türkiye ... Fabrikaları A.Ş.) kendi işçilerine yaptığı eğitim yardımı miktarından yararlanması mümkün değildir. Çünkü her iki şirket ayrı bir tüzelkişilik ve bağımsız diğer bir işverendir. Aynı işveren olması sözkonusu olmadığından eşit davranma borcunun ihlalinden söz dilemez. Mahkemece davacının fark eğitim yardım talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.03.2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr

banner626
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.