İŞE İADE İSTEMİ - İŞLETMESEL KARAR - GEÇERLİ FESİH

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/25133
K. 2018/10902
T. 16.5.2018

* İŞE İADE İSTEMİ ( Davalı İşletmenin Feshin Son Çare Olması İlkesine İstinaden Çalıştığı Birim Kapatıldığı İçin Boşta Kalan Davacı İşçiye Başka Bir Yerde İş Önerisinde Bulunduğu Ancak Davacı İşçinin Bu Öneriyi Kabul Etmediği - Davacının Çalıştığı Bölümün Kapatılarak Alt İşverene Devri Sonrasında Aynı Bölüme Alt İşveren Tarafından Yeni İşçi Alınmasının Davacının Durumunu Etkilemeyeceği/Mahkemenin Davalı İşyerine Yeni İşçi Alındığı Yönündeki Gerekçesi İle Davacının İşe İadesine Karar Vermesinin İsabetsiz Olduğu )

* İŞLETMESEL KARAR ( Davacının Çalıştığı Bölümün Kapatılarak Alt İşverene Devri Sonrasında Aynı Bölüme Alt İşveren Tarafından Yeni İşçi Alınmasının Davacının Durumunu Etkilemeyeceği/Mahkemenin Davalı İşyerine Yeni İşçi Alındığı Yönündeki Gerekçesi İle Davacının İşe İadesine Karar Vermesinin Bozmayı Gerektirdiği - Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi )

* GEÇERLİ FESİH ( Davacının Çalıştığı Bölümün Davalı İşverenin Aldığı İşletmesel Karar İle Kapatılıp İşin Alt İşverene Devredildiği - Mahkemenin Alt İşveren Tarafından Davacı Değerlendirilmeyerek Davalı İşyerine Yeni İşçi Alındığı Yönündeki Gerekçesinin İsabetsiz Olduğu/Davanın Reddi Gerekirken İşverenin Feshinin Geçersiz Olduğunu Kabul Eden BAM Kararının Bozularak Ortadan Kaldırılması Gerektiği )

4857/m.18

ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Davacının çalıştığı bölümün davalı işverenin aldığı işletmesel karar ile kapatılıp işin alt işverene devredildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işletme feshin son çare olması ilkesine istinaden çalıştığı birim kapatıldığı için boşta kalan davacı işçiye başka bir yerde iş önerisinde bulunmuş olup, davacı işçi bu öneriyi kabul etmemiştir. Davacının önceden çalışırken alt işverene devredilen bölüme alt işveren tarafından yeni işçi alınması davacının durumunu etkilemeyeceğinden, mahkemenin alt işveren tarafından, davacı değerlendirilmeyerek, davalı işyerine yeni işçi alındığı yönündeki gerekçesi yerinde olmayıp, geçerli fesih sebebiyle davanın reddi gerekirken işverenin feshinin geçersiz olduğunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi'nin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin...'da bulunan tesislerinde satış operasyon sorumlusu olarak çalıştığını,30/09/2016 tarihinde müvekkilinin pozisyonunda yer bulunmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini, davalı şirketin müvekkilinin çalıştığı işyerine taşeron firma üstünden 3 adet işçi alındığını,dolayısıyla pozisyona uygun yer bulunmaması gibi bir bahanenin tamamı ile hukuka aykırı olduğunu iddia ederek davacının işe iadesine, boşta geçen süreye dair en az 4 aylık ücret alacağının ve diğer haklarının, başvuruya rağmen yasal sürede işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında tazminatın ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

B-)Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili, müvekkili şirketin dünya petrol piyasasında yer alan birçok gelişme ve EPDK uygulamaları sebebiyle etkilendiğini ve birçok yönetimsel karar almak zorunda bırakıldığını, bu kapsamda şirket yönetiminin 2015 yılı içerinde de bu sebeplerle işletmesel idari kararlar almak zorunda kaldığını ve uyguladığını, kararda özetle 2015 yılı için öncelikli olarak Şirket masraflarını azaltıcı tasarruf tedbirlerinin alınmasına, iş süreçlerinin yeniden değerlendirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasına, şirketin kurumsal bölümlerinin verimlilik esasına göre yeniden değerlendirilmesine, yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli görülen organizasyon değişikliklerin yapılmasına, yapılan değerlendirmeler sonucunda herhangi bir pozisyonun kapatılmasının gerekliliğinin ortaya çıkması halinde, öncelikle bu bölümde çalışan kişiler için yetkinliklerine uygun başka bir pozisyon olup olmadığının araştırılmasına, uygun pozisyonun bulunması halinde bu pozisyonlara gerekli atamaların yapılmasına,uygun pozisyon bulunamaması halinde, tüm yasal hakları ödenmek üzere son çare olarak iş akitlerinin feshine karar verilmiş olup söz konusu kararın 2015 yılında uygulandığını, küresel petrol fiyatlarındaki önemli düşüş ve aynı zamanda yerel düzenleyici makamların aldığı kararlar sonucu müvekkil şirketin zorunlu olarak üretkenliği artırması için maliyetlerin düşürülmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale geldiğini, İş Kanunu ve Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre işverenin yönetim hakkı ve girişim özgürlüğü çerçevesinde işletmesi ile ilgili her konuda işletmesel karar alıp uygulayabildiğini, müvekkil şirketin de bu kararları uygularken iş akdinin feshini en son çare olarak değerlendirmekte olduğunu, öncelikle alınabilecek diğer tedbirleri aldığını, örneğin 2015 yılında müvekkil şirketin bütçelerinde ciddi kısıtlamalar getirildiğini ve birçok ekonomik tedbiri uygulamaya koyduğunu, müvekkil şirketin herhangi bir keyfi uygulaması olmadığını, davacının iş akdi feshedilmeden önce yetkinliğine ve tecrübesine dayalı olarak müvekkil şirketin başka bir bölümünde çalışma olanağı olup olmadığının araştırıldığını, davacının yetkinliklerine uygun açık durumda sadece müvekkil şirketin ... Genel Müdürlükte bulunan “Mutabakat Merkezi Uzmanı” pozisyonu bulunabilmiş olup, bu görevin kendisine 26.04.2016 tarihinde önerildiğini fakat davacının bu pozisyon değişikliğini kabul etmediğini, halbuki bu görev değişikliğinin davacı için maaş zammı gibi pozitif getirileri olan bir görev değişikliği olduğunu, ayrıca 05.04.2003 tarihli iş sözleşmesinde görüldüğü üzere personelin işyerinde değişiklik yapılabileceğini kabul ettiğini, müvekkilin yine de iyi niyetle davacı için iş akdine kadar çalışabileceği uygun pozisyon araştırması yaptığını, fakat müvekkil şirketteki ciddi daralmalar sebebiyle davacının yetkinliklerine, eğitimine uygun açık başka bir pozisyon bulunmasının mümkün olmadığını, davacının çalışmakta olduğu satış operasyon biriminin kapatıldığını, işbu hizmet için dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirildiğini, bu kapsamda müvekkil şirket bünyesinde bu görevi kadrolu olarak yapan herhangi bir çalışan bulunmadığını, dışarıdan hizmet alımının genel olarak projenin maliyetlerini ve diğer risklerini azaltmak amacıyla genel yüklenici tarafından tercih edildiğini, davacının iş akdinin feshinin bir gereklilikten doğduğunu, somut olayda işletmesel bir karara dayalı bir uygulama olduğunu ve müvekkili tarafından tutarlı bir şekilde uygulandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

İlk Derece Mahkeme Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, davalı tarafça fesih sebebi olarak gösterilen işletmesel kararın açıkça ne olduğu, feshin son çare olması ilkesine göre feshin geçerli sebebe dayandığı, meydana geldiği iddia olunan istihdam fazlalığına dair bir belge ile delil ibraz edilmediği, tanık beyanlarına göre davacının iş akdinin feshinden sonra da işçi alımı yapıldığı, davalının savunmasında ileri sürdüğü üzere taşeron şirket işçisi de olsa yeni işçi alımı yapıldığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının işe iadesine karar verilmiştir.

İstinaf başvurusu :

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstinaf Sebepleri:

Davalı vekili gerekçeli istinaf dilekçelerini süresi içinde ibraz etmemişlerdir.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :

Bölge adliye mahkemesince, ilk derece mahkemesince delillerin değerlendirilmesi ve taktirinde, usul ve esas yönünden bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davalı vekilinin istinaf başvuru talebinin reddine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu :

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Gerekçe:

Davacının çalıştığı bölümün davalı işverenin aldığı işletmesel karar ile kapatılıp işin alt işverene devredilidği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işletme feshin son çare olması ilkesine istinaden çalıştığı birim kapatıldığı için boşta kalan davacı işçiye başka bir yerde iş önerisinde bulunmuş olup ancak davacı işçi bu öneriyi kabul etmemiştir. Davacının önceden çalışırken alt işverene devredilen bölüme alt işveren tarafından yeni işçi alınması davacının durumunu etkilemez. Alt işveren aldığı işte kendi işçileriyle çalışabilir. Bu bakımdan mahkemenin alt işveren tarafından olsa bile davalı işyerine yeni işçi alındığı bu alım esnasında davacının değerlendirilmediği yönündeki gerekçesi yerinde değildir. Açıklanan sebeple geçerli fesih sebebiyle davanın reddi gerekirken işverenin feshinin geçersiz olduğunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;

1. Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2. Davanın REDDİNE,

3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 167,00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine,

Kesin olarak 16.05.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.