banner648

07 Ağustos 2018

KADIN İŞÇİLERE KARŞI TACİZDE BULUNMA - HAKLI FESİH

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/28047
K. 2018/659
T. 18.1.2018

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE İSTEMİ ( İş Yeri Çalışan Kadın İşçilere Karşı Tacizde Bulunma - İşverence Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayandığı ve Devam Eden Davranışlar ve Şikayetler Nedeni İle Fesih İşleminin Yasal Süresinde Yapıldığı/Mahkemece Davanın Reddine Karar Verileceği )

• İŞ YERİ ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLERE KARŞI TACİZDE BULUNMA ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi - "Fotoğraflarında Yakıyor Senin Süslenmene Gerek Yok Çok Güzel Kadınsın Zaten Mesai Saati Başlamadan Erken Gel Birlikte Kahve İçeriz Fıstık" Şeklinde Mesaj Atma/Davanın Reddi Yerine Kabulünün Bozma Nedeni Olduğu )

HAKLI FESİH ( Feshin Geçersizliği ve İşe İade İstemi/İş Yeri Çalışan Kadın İşçilere Karşı Tacizde Bulunma - İşverence Yapılan Feshin Haklı Nedene Dayandığı ve Devam Eden Davranışlar ve Şikayetler Nedeni İle Fesih İşleminin Yasal Süresinde Yapıldığı/Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )
4857/m.18,20/2-C,25

ÖZET : Dava; feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Davacının iş sözleşmesi işyerinde uygulanan hükümler uyarınca Disiplin Kurulu kararı üzerine savunması alınarak feshedilmiştir. Disiplin kurulu evrakları ile şikayet dilekçelerinde davacının üç kadın işçiye sırası ile ve farklı zamanlarda "kelepirdeyim gel beraber içelim", "fotoğraflarında yakıyor, senin süslenmene gerek yok, çok güzel kadınsın zaten, mesai saati başlamadan erken gel birlikte kahve içeriz fıstık" şeklinde mesajlar attığı, ayrıca şikayet dilekçelerinde "hal ve hareketleri ile rahatsız edici imalarda bulunduğunu", "sözlü olarak beni beğendiğini sürekli söylediğini, işyerinde ve dışarıda görüşmek istediğini beyan ettiğini, fiziksel olarak ise sarılıp öpmek istediğini" beyan etmişlerdir. Kadın çalışanların beyanları, davacının alınan yazılı savunmasında tanıkların söylediklerini kaçamaklı kabul etmesi, ancak karşı tarafça yanlış anlaşıldığını beyan etmesi karşısında davacının iş yeri çalışanı kadın işçilere karşı davranışlarının taciz boyutunda olduğu, bu eylemler karşısında işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığı ve devam eden davranışlar ve şikayetler nedeni ile fesih işleminin yasal süresinde yapıldığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine, yerinde ve yasal olmayan gerekçelerle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı işveren bünyesinde 26.03.2009-06/07/2015 arasında "sorumlu hemşire" sıfatıyla kesintisiz olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin tazminatsız/haksız olarak feshedildiğini, fesih sebebinin hastanede görevli olan diğer hemşireleri sözel/fiziksel taciz ve rahatsız etmesi olarak belirtildiğini, davalının iş akdi feshinin usul ve yasaya aykırı olduğu gibi sendika ile hastane arasında imzalanan 01.02.2014-31.01.2016 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi'nin 62. maddesine aykırı olduğunu iddia ederek, işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının işverence işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının çalışma süresi ve feshin yapılış şekli dikkate alınarak 8 aylık brüt ücreti tutarından belirlenmesine, davacının işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar 4 ay kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B- ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş akdinin müvekkil işveren tarafından İş Kanunu'nun 25/II hükmü uyarınca ahlak/iyiniyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini, davacının müvekkil şirket bünyesinde "Sağlık Memuru" olarak 26.03.2009- 06.07.2015 tarihleri arasında görev yaptığını, davacının şirket içerisinde diğer şirket çalışanlarına karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde söz ve davranışlarda bulunduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, uzun süre sonra ağır suç niteliğindeki eylemle ilgili başvuru, somut delil bulunmaması, davacı tanıklarının genel olarak davacının görevde yükselmesinin önlenilmeye çalışıldığı şeklinde yorumlanabilecek beyanları gözetildiğinde; ispat külfeti kendisinde bulunan davalı tarafın feshin haklı veya geçerli nedene dayandığını kanıtlayamadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

D- ) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E- ) Gerekçe:

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20/II.c.1 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir.

İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu kanıtlayacaktır. Buna göre fesih işlemini yazılı yapmış olması, belli durumlarda işçinin savunmasını istediğini belgelemesi, yazılı fesih işleminin içeriğinde dayandığı fesih sebeplerini somut ve açık olarak göstermiş olması gerekir. İşverenin biçimsel koşulları yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli ( veya haklı ) olduğunun kanıtlanması aşamasına geçilecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi işverene, işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan sebeplerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi vermiştir. İşçinin davranışlarından kaynaklanan fesihte takip edilen amaç, işçinin daha önce işlediği iş sözleşmesine aykırı davranışları cezalandırmak veya yaptırıma bağlamak değil; onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması olasılığından kaçınmaktır. İşçinin davranışları sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. İşçinin kusurlu davranışı ile sözleşmeye aykırı davranmış ve bunun sonucunda iş ilişkisi olumsuz bir şekilde etkilenmişse işçinin davranışından kaynaklanan geçerli bir fesih söz konusu olur. Buna karşılık, işçinin kusur ve ihmaline dayanmayan sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı işçiye bir sorumluluk yüklenemeyeceğinden işçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli fesih nedeninden de bahsedilemez.

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir.

İspat yükü kendisinde olan işveren, geçerli ve haklı nedende davacının davranışının veya yetersizliğinin işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ve iş ilişkisinin çekilmez hal aldığını da ispat etmelidir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II. fıkrasının c bendi uyarınca işçinin işverenin diğer bir işçisine cinsel tacizde bulunması, haklı fesih nedeni olarak belirtilmiştir. İşçinin cinsel taciz niteliğinde olmamakla birlikte uygunsuz sayılabilecek davranışlarda bulunması ve bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde, örneğin bir bayan işçisine telefon etmesi, yemeğe davet etmesi, ısrarlı davranması gibi geçerli sebepten söz edilebilir.

Dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesi işyerinde uygulanan ..... hükümleri uyarınca Disiplin Kurulu kararı üzerine savunması alınarak feshedilmiştir. Disiplin kurulu evrakları ile şikayet dilekçelerinde davacının üç kadın işçiye sırası ile ve farklı zamanlarda "kelepirdeyim gel beraber içelim", "fotoğraflarında yakıyor, senin süslenmene gerek yok, çok güzel kadınsın zaten, mesai saati başlamadan erken gel birlikte kahve içeriz fıstık" şeklinde mesajlar attığı, ayrıca şikayet dilekçelerinde "hal ve hareketleri ile rahatsız edici imalarda bulunduğunu", "sözlü olarak beni beğendiğini sürekli söylediğini, işyerinde ve dışarıda görüşmek istediğini beyan ettiğini, fiziksel olarak ise sarılıp öpmek istediğini" beyan etmişlerdir.

Kadın çalışanların beyanları, davacının alınan yazılı savunmasında tanıkların söylediklerini kaçamaklı kabul etmesi, ancak karşı tarafça yanlış anlaşıldığını beyan etmesi karşısında davacının iş yeri çalışanı kadın işçilere karşı davranışlarının taciz boyutunda olduğu, bu eylemler karşısında işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığı ve devam eden davranışlar ve şikayetler nedeni ile fesih işleminin yasal süresinde yapıldığı anlaşıldığından, davanın reddi yerine, yerinde ve yasal olmayan gerekçelerle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

4857 Sayılı İş Yasası' nın 20/3. maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE,

3. Alınması gereken 35,90 TL. karar-ilam harcından davacının yatırdığı 27,70 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 08,20 TL. harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL. ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6.  Alınan avanslardan artan olur ise talep halinde ilgilisine iadesine,

7. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine, kesin olarak 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.