banner590

20 Temmuz 2020

POLİS MEMURUNUN TANIMADIĞI BİR KADINI GÖREVİ GEREKTİRMEDİĞİ HALDE TAKİP ETMESİ
banner580

T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2016/16756
K. 2020/184
T. 21.1.2020

6 AY KISA SÜRELİ DURDURMA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( Polis Memuru Davacının Görevli Bulunduğu Havalimanı Dış Hatlarda Tanımadığı Bir Kadın Yolcuyu Havalimanındaki İşlemlerinin Her Aşamasında Görevi Gerektirmediği Halde Takip Ettiği Kahve İçmeye Davet Ettiği ve Rahatsız Edici Davranışlarda Israrcı Olduğunun Anlaşıldığı - Davacının Üzerine Atılı Eylemi Sabit Olduğundan İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı/İşlemin İptali Kararının Bozulması Gerektiği )

HİZMET İÇİNDE RESMİ SIFATININ GEREKTİRDİĞİ SAYGINLIĞI VE GÜVEN DUYGUSUNU SARSACAK EYLEM VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAK ( Disiplin Soruşturması Raporu ile Kamera Kayıtlarından Polis Memuru Olan Davacının Havalimanı Dış Hatlarda Görevli Bulunduğu Sırada Tanımadığı Bir Kadın Yolcuyu Takip Ettiği ve Kendisinden Uzaklaşıp Mağazaya Girerek Rahatsızlığını Eşine de Bildiren Yolcu Kadını Mağaza Kapısı Önünde Bekleyerek Rahatsız Edici Davranışlarda Bulunmaya Devam Ettiği )

POLİS MEMURUNUN TANIMADIĞI BİR KADINI GÖREVİ GEREKTİRMEDİĞİ HALDE TAKİP ETMESİ ( Havalimanı Dış Hatlarda Görevli Bulunan Davacının Tanımadığı Bir Kadın Yolcuyu Sigara İçmeye Davet Ettiği - Davacının Rahatsızlığını Eşine Bildiren Yolcu Kadını Mağaza Kapısı Önünde Bekleyerek Rahatsız Edici Davranışlarda Bulunmaya Devam Ettiği ve Bu Hareketlerinde Israrcı Olduğu/Davaya Konu Disiplin Cezasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü/m.7,15

ÖZET : Dava, polis memuru olan davacının, "hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü uyarınca "6 ay kısa süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına dair İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemine ilişkindir.

Disiplin soruşturması raporu ile kamera kayıtlarından; davacının, görevli bulunduğu havalimanı dış hatlarda tanımadığı bir kadın yolcuyu, havalimanındaki işlemlerinin her aşamasında görevi gerektirmediği halde takip ettiği, çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, kendisinden uzaklaşarak mağazaya giren ve bu sırada rahatsızlığını eşine de bildiren yolcu kadını mağaza kapısı önünde bekleyerek rahatsız edici davranışlarda bulunmaya devam ettiği ve bu hareketlerinde ısrarcı olduğu anlaşılmakla; davacının üzerine atılı eylemi sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yönündeki kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU : Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Polis memuru olan davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı dönemde ''hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilini işlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1. maddesi uyarınca "16 ay uzun süreli durdurma cezası'' ile cezalandırılması gerekmekte ise de aynı Tüzüğün 15. maddesi uygulanarak "6 ay kısa süreli durdurma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 02/12/2010 tarih ve 2010/473 Sayılı İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 Sayılı kararda; polis memuru olan davacının, görevi esnasında tanımadığı dış hatlar yolcusu bir bayana karşı yaptığı davranışlarla ilgili olarak düzenlenen disiplin soruşturma raporu ile olayın geçtiği yere ilişkin kamera kayıtlarının birlikte incelenmesinden, olayın geçtiği yere ilişkin kamera kayıtlarının sadece görsel içerikli olduğu, sesli kayda ilişkin veri içermediği, buna karşın, görüntü kayıtlarının incelenmesinden davacının T.A adlı bayanın dilekçesinde yer verdiği şekilde T.A'ya karşı ısrarcı veya rahatsız edici bir tutum ve davranışına yönelik bulguya rastlanılmadığı, T.A'nın dilekçesinde belirttiği hususların soruşturma raporu ile açık ve belirgin şekilde ortaya konulamadığı, T.A'nın davacıdan şikayetçi de olmadığı dikkate alındığında, davacıya isnat edilen fiilin sübuta erdiğinden söz edilemeyeceğinden disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının tanımadığı T.A'yı kahve, çay ve sigara içmeye davet ettiği, teklifini kabul etmemesine rağmen peşini bırakmadığı, ısrarcı davranışları nedeniyle kahve içme teklifini kabul ettiğinin müşteki dilekçesi ve kamera görüntülerinden anlaşıldığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan davacının, tanımadığı T.A. adlı dış hatlar yolcusu bayanı çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, teklifini kabul etmemesine rağmen peşini bırakmadığı, kahve içme teklifini korktuğu için daha sonra kabul ettiğini belirten T.A adlı bayanın, davacı hakkında verdiği şikayet dilekçesi üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Yapılan disiplin soruşturması sonucunda, davacı ''hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilinin sübuta erdiğinden bahisle sırasıyla Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/B-1. maddesi ve 15. maddesi uyarınca "6 ay kısa süreli durdurma cezası'' ile cezalandırılmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 7/B-1. maddesinde, "hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiili, 16 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Aynı Tüzüğün 15. maddesinde de, "Kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda, disiplin soruşturması raporu ile kamera kayıtlarının birlikte incelenmesinden; davacının, görevli bulunduğu havalimanı dış hatlarda tanımadığı bir kadın yolcuyu, havalimanındaki işlemlerinin her aşamasında görevi gerektirmediği halde takip ettiği, çay, kahve ve sigara içmeye davet ettiği, kendisinden uzaklaşarak mağazaya giren ve bu sırada rahatsızlığını eşine de bildiren yolcu kadını mağaza kapısı önünde bekleyerek rahatsız edici davranışlarda bulunmaya devam ettiği ve bu hareketlerinde ısrarcı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının üzerine atılı eylemi sabit olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 13/12/2012 tarih ve E:2011/214, K:2012/1674 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr


Anahtar Kelimeler:
Danıştay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Alparslan 10 ay önce

Bu taciz degilmi biriside onun anasını rakip etse iyimi olur