banner699

20 Ekim 2021

TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ

T.C.

DANIŞTAY

10. DAİRE

Esas Numarası: 2016/1199

Karar Numarası: 2021/837

Karar Tarihi: 03.03.2021

TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ - Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği - Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği - Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı - İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun İlgili Maddesinde Yalnız Öleni İlgilendiren Davalara Ait Dilekçelerin İptal Edileceği Hükmünden Kastedilenin Münhasıran Ölenin Şahsına Sıkı Sıkıya Bağlı Olan, Başkalarına Devir ve Temliki veya Miras Yoluyla İntikali Mümkün Olmayan Haklarla İlgili Davalar Olduğu - Türk Medeni Kanunu Hükümleri Uyarınca, Ölene Ait Bulunan Bütün Haklar, Mallar ve Borçlar Mirasçılara Geçeceğinden, Açılmış Bulunan Bu Tür Davaları Ölenin Mirasçılarının Takip Etme Hakkı Bulunduğu - İdare Mahkemesince, Davacının Vefat Etmiş Olması Sebebiyle Usul Kuralları Gözetilerek Yeniden Bir Karar Verilmesi Gerektiği

ÖZETİ: Taşınmazın hak sahiplerine satışı için İlçe Belediyesi adına tesciline ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. Danıştay kararının davacı tarafından dilekçe ile düzeltilmesinin talep edildiği, ancak UYAP sisteminden alınan nüfus kayıt örneğine göre davacının vefat ettiği anlaşılmaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili maddesinde yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçelerin iptal edileceğine ilişkin hükmünden kastedilen; münhasıran ölenin şahsına sıkı sıkıya bağlı olan, başkalarına devir ve temliki veya miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklarla ilgili davalardır. Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca, ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan bu tür davaları ölenin mirasçılarının takip etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekmektedir. İdare Mahkemesince, davacının vefat etmiş olması sebebiyle usul kuralları gözetilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

"İçtihat Metni"

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onuncu Dairesinin 24/11/2015 tarih ve E:2012/3945 K:2015/5237 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: İstanbul ili, Fatih ilçesi, ... Mahallesinde bulunan ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine satışı için Fatih Belediyesi adına tesciline (devrine) ilişkin İstanbul Valiliği Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı işlemi ile bildirilen ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla; davaya konu taşınmaz hakkında davacı adına düzenlenen 1988 tarihli tapu tahsis belgesinin 2981 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca 1995 yılında iptal edildiği, bu işlemin davacıya 16/09/2005 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davacı tarafından herhangi bir dava açılmadığı anlaşıldığından, belirtilen sebeple dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Daire kararının özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onuncu Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME

TALEP EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının onanmasına yönelik Danıştay Onuncu Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: 2577 sayılı Kanun'un 26. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

İstanbul ili, Fatih ilçesi, ... Mahallesinde bulunan ... pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın 4706 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine satışı için Fatih Belediyesi adına tesciline (devrine) ilişkin İstanbul Valiliği Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı işlemi ile bildirilen ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik" başlıklı 26. maddesinde, "1. Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 2. Yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir." hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden; Danıştay Onuncu Dairesinin 24/11/2015 tarih ve E:2012/3945, K:2015/5237 sayılı kararının davacı tarafından, 22/01/2016 tarihli dilekçe ile düzeltilmesinin talep edildiği, ancak UYAP sisteminden alınan nüfus kayıt örneğine göre davacının 03/03/2018 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.

2577 sayılı Kanun'un 26. maddesinin 2. fıkrasının "yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçeler iptal edilir." hükmünden kastedilen; münhasıran ölenin şahsına sıkı sıkıya bağlı olan, başkalarına devir ve temliki veya miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklarla ilgili davalardır. Bunun dışında, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca, ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan bu tür davaları ölenin mirasçılarının takip etme hakkı bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu durumda; İdare Mahkemesince, davacının vefat etmiş olması sebebiyle, 2577 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca usul kuralları gözetilerek yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 26. maddesinin uygulanmasını teminen, Danıştay Onuncu Dairesinin 24/11/2015 tarih ve E:2012/3945 K:2015/5237 sayılı kararı kaldırılarak, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.

(X)-KARŞI OY:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 26. maddesinde, dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar, gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verileceği, yalnız öleni ilgilendiren davalara ait dilekçelerin iptal edileceği, dosyanın işlemden kaldırılmasına dair kararların diğer tarafa tebliğ edileceği kurala bağlanmıştır.

UYAP kayıtlarının incelenmesinden, davacının karar düzeltme aşamasında, 03/03/2018 tarihinde vefat etmiş olması nedeniyle yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca varsa davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar dosyanın işlemden kaldırılması gerektiği kuşkusuz ise de, düzeltilmesi istenen kararın taraflara tebliğinden sonra davacı tarafından verilen 22/01/2016 tarihli karar düzeltme dilekçesinin davalı idareye 05/02/2016 tarihinde tebliğ edilerek dosyanın tekemmülü sağlandıktan, dolayısıyla dosya karar düzeltme incelemesi yapılabilecek hale geldikten sonra davacının 03/03/2018 tarihinde vefat ettiği, diğer yandan dosya işlemden kaldırıldıktan sonra varsa davayı takip hakkı kendisine geçenlerin dosyanın işleme konulması talebiyle başvurmaları halinde yargılama safahatının geriye götürülmeyip kaldığı yerden devamının sağlanması, yargılama süresinin gereksiz uzatılmaması ve usul ekonomisi yönlerinden adil yargılanma hakkına daha uygun düşeceğinden Dairemizce bu aşamada karar düzeltme incelemesi yapılarak gerekli olan kararın verilmesi ve davacı yönünden de 2577 sayılı Kanun'un 26. maddesi hükümlerinin bu kararın tebliğ safahatına yönelik olarak uygulanmak üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği oyuyla davacının karar düzeltme istemi kabul edilerek temyize konu Mahkeme Kararının salt davacının ölümü nedeniyle bozulması yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

legalbank.net

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.