banner590

17 Ekim 2018

VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT - TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜREAŞIMI SEBEBİYLE REDDİ

T.C.
DANIŞTAY
14. DAİRE
E. 2017/919
K. 2017/4660
T.

* İPTAL DAVASI ( Taşınmaz Mülkiyetinin 2981 Sayılı Yasada Öngörülen Hak Sahipliği Esasına Göre Davacıya Devredilmesine Dair Başvurunun Belediyece Reddedilmesi İşleminden Kaynaklanan - Talebin Taşınmazın Aynına Dair ve Tapu Sicilinde Değişikliği Gerektirir Nitelikte Olup Adli Yargı Yerinde Görüleceği Tespitinin İsabetsiz Olduğu )

* VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT ( Adresin Tespitinde Tebliğ İsteyenin Beyanı veya İlgililerin Bildirimlerinin Esas Alınması Gerektiği - Kararın Vekaletnamede veya Dava Dilekçesinde Adresi Bulunmayan ve Davanın Takibi Konusunda Temsil İradesi Ortaya Konulmayan Avukatın Adresine Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu/Temyiz Başvurusunun Süre Aşımından Reddi Kararının Kaldırılması Gerektiği )

* TEMYİZ BAŞVURUSUNUN SÜREAŞIMI SEBEBİYLE REDDİ ( Kararın Mahkemeye Yapılan Bildirimlerde Adresine Yer Verilmeyen ve Davanın Takibi ile Temsil Konusunda İradesini Beyan Etmeyen Avukatın UYAP'ta Kayıtlı Adresine Tebliğ Edilmesinin Usulsüz Olduğu - Temyiz Talebinin Reddi Kararında Usule Uyarlık Görülmediği/İmar Affı Kanunu )

* İMAR AFFI ( Taşınmaz Devrine Dair Başvurunun Belediye Tarafından Reddedildiği - Temel İddianın Mülkiyetin İktisap Yollarına Dair Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Yönelik Olmadığı/2981 Sayılı Kanundan Kaynaklanan ve Buna Göre İrdelenmesi Gereken Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu/Görevsizlik Kararının İsabetsiz Olduğu )

* GÖREV ( 2981 Sayılı Yasada Öngörülen Hak Sahipliği Esasına Göre Yapılması İstenilen İdari Tescile Dayanan Başvuru Hakkında Belediyece Ret Yönünde İşlem Tesis Edildiğinin Anlaşıldığı - Yerel Mahkemece Davanın 4721 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Adli Yargı Yerinde Görülecek İşlerden Olduğu Yolundaki Kararının Hatalı Olduğu/İdari Yargının Görevli Olduğu )

2577/m.46

2981/m.8,10,12,13,14

7201/m.10,11,32

ÖZET : Dava, taşınmaz mülkiyetinin devredilmesine dair yapılan başvurunun, davalı Belediyece reddedilmesi işleminin iptali istemine ilişkindir.

Bilinen en son adresin tespitinde tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgelerin esas alınması gerektiği düzenlemesi karşısında, Mahkemece, kararın vekaletnamede veya dava dilekçesinde adresine yer verilmeyen ve davanın takibi konusunda temsil iradesi ortaya konulmayan avukatın UYAP sisteminde kayıtlı olan adresine tebliğ edilmesinin usulsüz olduğu sonucuna varıldığından; temyiz başvurusu süresinde olup süre aşımı sebebiyle reddi yolundaki kararda usul hükümlerine uyarlık görülmemesi,

Taşınmaz üzerindeki temel iddianın, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına dair 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 Sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı anlaşıldığından; 2981 Sayılı Kanundan kaynaklanan ve bu Kanuna göre irdelenmesi gereken uyuşmazlığın görümü ve çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu dikkate alındığında, davanın görev yönünden reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Danıştay Onuncu Dairesinin 25/11/2015 günlü, E:2015/4713, K:2015/5274 Sayılı kararının, dilekçede belirtilen sebeplerle düzeltilmesi istenilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Savunmasının Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Belediye Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin kabulüyle Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden, temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine dair Danıştay Onuncu Dairesinin 25/11/2015 günlü, E:2015/4713, K:2015/5274 Sayılı kararı kaldırılarak, işin esası yeniden incelendi:

KARAR : Dava, İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1009 ada, 60 parsel sayılı taşınmaz mülkiyetinin davacıya devredilmesine dair yapılan başvurunun, davalı Ataşehir Belediyesince reddedilmesine dair işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının talebinin taşınmazın aynına dair ve tapu sicilinde değişikliği gerektirir nitelikte bulunduğu, dolayısıyla davaya konu işlemin 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde adli yargı yerinde görülecek işlerden olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Danıştay Onuncu Dairesinin 25/11/2015 günlü, E:2015/4713, K:2015/5274 Sayılı temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine dair kararı yönünden;

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun kararın verildiği tarihte uygulanmakta olan "Temyiz" başlıklı, 46. maddesinin 2. fıkrasında; "Özel Kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarhini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir." hükmü bulunmaktadır.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun "Bilinen adreste tebligat" başlıklı, 10. maddesinin 1. fıkrasında "Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır." hükmüne, "Vekile ve kanuni mümesile tebligat" başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında; "Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir..." hükmüne, "Usulüne aykırı tebliğin hükmü" başlıklı 32. maddesinde; "Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur." hükmüne yer verilmiştir.

25.01.2012 günlü, 28184 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, "Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin" 16. maddesinin 1. fıkrasında; "Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır." düzenlemesi yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından yevmiye numaralı genel vekaletname ile ... ve Av. K.K.'in birlikte ve ayrı ayrı yetkili umumi vekil kılındığı, vekaletnamede vekil adresi olarak ...'in adresinin yazılı olduğu, diğer avukatın adres bilgisine ise yer verilmediği, davanın vekaletnamede yazılı aynı adres belirtilerek ... tarafından imzalanmış dava dilekçesi ile açıldığı, İdare Mahkemesince verilen kararın diğer Av. K.K.'in UYAP sisteminde kayıtlı olan adresine tebliğ edildiği, tarafından yapılan temyiz başvurusunda, Mahkeme kararının usulsüz tebliğ edildiği, kararın öğrenilmiş olduğu 29.09.2015 tarihinin tebliğ tarihi olarak dikkate alınmak suretiyle temyiz isteminin süresinde kabul edilmesi gerektiğinin iddia edildiği, Danıştay Onuncu Dairesince 25/11/2015 günlü, E:2015/4713, K:2015/5274 Sayılı kararla temyiz başvurusunun süre aşımı yönünden reddine karar verildiği, kararın gerekçesinde; "İdare Mahkemesi kararının 13/08/2015 tarihinde davacı vekillerinden olan Av. K.K.'e tebliğ edildiği, davacının diğer vekili tarafından ise otuz günlük süre geçtikten sonra 29/09/2015 tarihinde İdare Mahkemesi kayıtlarına giren dilekçeyle temyiz isteminde bulunulduğu, her ne kadar temyize gelen davacı vekili tarafından, Mahkeme kararının kendisinin vekaletnamede belirtilen adresine yerine diğer vekilin UYAP sisteminde kayıtlı olan adresine tebliğ edildiğinden bahisle tebligatın usulsüz olduğu ileri sürülmüşse de 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 11. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca bu iddiaya itibar edilmediği..." hususlarına yer verildiği, sonrasında davacı tarafından, yukarda yer verilen temyiz dilekçesindeki iddialar tekrar edilerek kararın düzeltilmesi isteminde bulunulduğu ve Danıştay Onuncu Dairesince bu kez 27/02/2017 günlü, E:2016/2413, K:2017/1153 Sayılı kararla, "Gecekondu Mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlığın Danıştay Ondördüncü Dairesinin görevine girdiği" gerekçesiyle gönderme kararı verilmesi üzerine dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davacı tarafından yetkili kılınan umumi vekillerden sadece ... tarafından dava dilekçesinin imzalandığı, dolayısıyla davanın takibi konusunda bu avukatın müvekkilini temsil konusunda iradesini beyan ettiği, öte yandan, gerek dosyaya sunulan vekaletnamede gerek dava dilekçesinde ...'in adresinin yazılı olmasına ve yukarıda anılan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16. maddesi hükmü uyarınca, bilinen en son adresin tespitinde tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgelerin esas alınması gerektiği düzenlemesi karşısında, Mahkemece, kararın vekaletnamede veya dava dilekçesinde adresine yer verilmeyen ve yukarda sözü edildiği üzere davanın takibi konusunda temsil iradesi ortaya konulmayan Av. K.K.'in UYAP sisteminde kayıtlı olan adresine tebliğ edilmesinin usulsüz olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun usulsüz tebligata dair 32. maddesi hükmü uyarınca davacı vekili tarafından yapılan temyiz başvurusunun süresinde olduğu dikkate alındığında, aksi yönde verilen temyiz isteminin süre aşımı sebebiyle reddi yolundaki Danıştay Onuncu Dairesi kararında usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 30.07.2015 günlü, E:2015/1425, K:2015/1532 Sayılı kararına gelince;

2981 Sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”un 8. maddesinde; imar affından yararlanabilecek gecekonduların tespiti ile değerlendirilmesi usul ve koşullarına yer verildiği, 10. maddesinde; Kanunun hükümlerine göre, hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" verileceği, tapu tahsis belgesinin ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edeceği, hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapularının resen iptal edileceği, 13. maddesinin 1. fıkrası (b) bendinde; hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edileceği; gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinden başka bir arsa veya hisse verileceği, aynı maddenin 2. fıkrasında; bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlara, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planı içinde meydana gelen boş imar parsellerinin müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre verileceği hükümlerine yer verilmiş, 14. maddesinde ise; bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olan yapılar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

2981 Sayılı Kanun uyarınca yapılan tespit ve değerlendirme sonucunda, öngörülen koşullara uygunluğu saptanan ilgililere, arsa veya hisse tahsis etmek ve bunlar adına tapuya tescil ettirme yetkisine sahip olan idarelerin, söz konusu uygulama işlemleri kamu gücüne dayalı, resen ve tek yanlı tesis ettiği işlemlerdir.

Dosyanın incelenmesinden; İstanbul İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, eski 21 pafta, 462 ada, 69 parsel sayılı, yeni 1009 ada, 60 parsel sayılı hazineye ait taşınmaz üzerinde davacı tarafından inşa edilmiş 400 m² işgal alanlı gecekondunun, 2981 Sayılı Kanun uyarınca imar affından faydalanılması yolunda, davacı adına hak sahipliğini gösterir 07/03/1986 tarihli tapu tahsis belgesinin düzenlendiği, söz konusu tapu tahsis belgesi dikkate alınarak davacıya, 07/01/2008 tarihinde 979 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 153,02 m² hissesinin tapusunun verildiği, davacı tarafından, gecekondusunun bulunduğu 1009 ada, 60 parsel sayılı taşınmazın tapu sicilinde adına tescil edilmesi için davalı ilçe belediyesine başvuruda bulunulduğu, belediyece 10/03/2015 günlü, 4642 Sayılı davaya konu cevabi işlemle, "davacıya gecekondusunun bulunduğu 1009 ada, 60 parsel sayılı taşınmaz yerine hatalı olarak 979 ada, 20 parsel sayılı taşınmazdan yer tahsis edilmesine dair alınan 18/09/2007 günlü, 2364 Sayılı Encümen Kararının iptal edildiği, bu yer tapusunun yeniden ilçe belediyesine devredilmesi gerektiğine dair 13/03/2008 tarihli Encümen Kararının alındığı, davacının imar affına konu gecekondusuna ait şuyulandırma cetvellerinin incelenmesi sonucunda 979 ada, 10 parsel sayılı taşınmazda şagil olarak adının geçtiği, ancak Belediyece mahallinde yapılan tespitte kadastronun eski 21 pafta, 462 ada, 32 parselinde inşa edilen ve Tapu Tahsis Belgesine sahip olan gecekondunun, davacı tarafından harici satış sözleşmesi ile 1983 yılında G.Y.'a satıldığı, ancak davacının 1009 ada, 60 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ayrıca Tapu Tahsis Belgesi bulunmayan ikinci bir yapısının bulunduğu..." hususlarına yer verilerek davacının başvurusuna olumsuz yanıt verildiği, davacı tarafından bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacının taşınmaz üzerindeki temel iddiasının, gayrimenkul mülkiyetinin iktisap yollarına dair 4721 Sayılı Medeni Kanun hükümlerine yönelik olmayıp, 2981 Sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esasına göre yapılması istenilen idari tescile dayandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 2981 Sayılı Kanundan kaynaklanan ve söz konusu Kanun hükümlerine göre irdelenmesi gereken uyuşmazlığın görümü ve çözümünde idari yargı yerinin görevli olduğu dikkate alındığında, davanın görev yönünden reddine dair temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 30.07.2015 günlü, E:2015/1425, K:2015/1532 Sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 14.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kazanci.com.tr


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.