Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 521/a

Ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde;

1. Ücreti karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalan,

2. Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen,

3. Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan,

Ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis ve borçlu olunan miktarın on katı kadar ağır para cezası verilir.

Bu maddedeki suçların kovuşturması şikâyete bağlıdır.

Madde 521/b

Ancak bedeli ödendiği takdirde hizmet elde edilebilecek otomatik aletlerden, ödeme yapmadan yararlanan kimseye, fiil daha ağır bir suçu oluşturmadığı takdirde onbeş günden üç aya kadar hapis veya yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Hükümet Tasarısı- (5237 Sayılı YTCK’ya alınmamıştır)

Karşılıksız yararlanma

Madde 222- Ödeme yeteneği olmadığını bildiği halde;

1-Ücret karşılığı hizmet veren pansiyon, otel ve han gibi geçici ikamete tahsis edilmiş yerlerde kalan,

2-Ücreti karşılığı hizmette bulunan lokanta ve benzeri yerlerde yiyip içen,

3-Taksi ve benzeri ulaşım araçlarında kendisini bir yerden diğer bir yere taşıtan

Ve ödemede bulunmayan kimseye onbeş günden üç aya kadar hapis veya borçlu olunan miktarın on katı ağır para cezası verilir. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.
 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Karşılıksız yararlanma

Madde 163- (1) Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan kişi, iki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Ek: 2/7/2012-6352/83 md.) Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

Madde Gerekçesi

Madde 163- Madde metninde karşılıksız yararlanma suçu tanımlanmıştır. Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak, karşılıksız yarar­lanma suçunu oluşturmaktadır. Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan hiz­metlerden, otomatın teknik işleyişini devre dışı bırakan müdahalelerle, be­deli ödenmeksizin yararlanılması durumunda, ortada bir taşınabilir mal bu­lunmadığı için, hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Örneğin, toplu taşım sistemle­rinde yolcuların geçişlerini kontrol eden otomatlara müdahale edilmek sure­tiyle ücret ödenmeksizin yolculuk yapılması durumunda, karşılıksız yarar­lanma suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. Burada, bir hilenin varlı­ğından söz edilemez. Çünkü bu durumda herhangi bir kişi aldatılmamakta­dır. Yapılan müdahale ile bir otomatın teknik işleyişinin devre dışı bırakıl­ması durumunda, bir hilenin varlığından söz edilemez. Çünkü dolandırıcılık suçu açısından hilenin varlığı için muhatabın mutlaka insan olması gerekir.

Keza, başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararlanılması durumunda, hırsızlık suçu oluşmaz. Çünkü ortada taşınabilir bir mal yoktur. Başkasına ya da kamuya ait telefon şebekesinden bedeli ödenmeksizin ve hukuk dışı yollarla yararla­nılması fiili, karşılıksız yararlanmanın tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

Kamu veya özel kuruluşlarca kurulmuş bulunan telli ve telsiz telefon hatları ile sistemlerinden veya elektromanyetik dalgalar yolu ile şifreli veya şifresiz yayın yapan televizyon yayınlarından sahiplerinin veya zilyetlerinin rızası olmadan yararlanılması durumunda da bu suç oluşur. Bu durumlarda bir mal söz konusu olmadığı için hırsızlık suçunun oluştuğundan söz edile­mez.