banner613
banner590

03 Mart 2021

Avukatlık Sözleşmesi

Avukatlık Sözleşmesi Kitabı

İstanbul Barosu Hukuk Müşaviri Av. Atilla ÖZEN tarafından yazılan Avukatlık Sözleşmesi kitabı, Seçkin Yayıncılık tarafından basıldı.

352 sayfadan oluşan kitapta avukatlık sözleşmesi ve taraflar, avukatın özen-sadakat-bilgi ve hesap verme gibi yükümlülükleri, müvekkilin ücret ödeme, avans ve masraf verme gibi yükümlülükleri, avukatlık ücretinin güvenceleri, hapis hakkı, tarafların sulh olmaları halinde avukatlık ücreti, avukatlık sözleşmelerinde kefalet, cezai şart ve faiz kararlaştırmaları, geçersiz ücret sözleşmeleri, dava türlerine göre avukatlık ücreti, hizmet hukuk müşavirliği sözleşmeleri, serbest meslek makbuzu, avukat-müvekkil arasında ibranamenin geçerlilik koşulları, avukatlık sözleşmesinin sona erme halleri, azil ve istifa, avukatlık ücretine ilişkin davalar, yasal vekalet ücreti ve aidiyeti gibi konulara yer verilmiş. Bu konularla ilgili yargısal ve TBB Disiplin Kurulu karalarının özleri kitaba işlenmiş.

Kitabın sonunda örnek avukatlık sözleşmesi, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi, özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve bu davaların tabi olduğu harç türlerine yer verilmiş.

İÇİNDEKİLER

Önsöz  5

5

Kısaltmalar

19

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I. TANIMI VE NİTELİĞİ

21

A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir

21

B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır

22

C. Serbestçe Kararlaştırılır

22

D. Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermez

23

E. Av.K. 35/A Mahiyetinde Değildir 

23

F. Yazılılık Şartı Yoktur 

23

II. KAPSAMI

24

A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı

24

B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı

27

C. Kanun Yollarında İşin Kapsamı

28

III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME

29

A. Sözleşmenin Kurulması

29

1. Sözleşmenin Kurulma Anı

29

2. Vekaletname Verilmesiyle Sözleşme Kurulmuş Sayılmaz

30

3. Dosya İncelemek İçin Vekaletname İbrazı

31

B. Vekaletname

31

1. Hukuki Niteliği

31

2. Şekli

32

3. Kamu Avukatlarının Vekaletname İbraz Zorunluluğunun Bulunmaması

32

4. İstifa Eden Avukatın Yeni Vekaletname İbrazı

33

5. Vekaletname Çıkarma Yetkisi ve Özel Vekaletname

33

6. Ceza Yargılamasında Vekaletname

34

IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER

35

A. Özel Yetkiyi Gerektiren Haller

35

B. Ahzu Kabz Yetkisi

36

C. Adli Sicil İsteme Yetkisi

37

D. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası

37

E. Özel Yetkinin Kullanılması

38

F. Sonradan İcazet

38

V. İSPAT

38

A. Avukatlık Sözleşmesini İspat Yükü, Sözleşmenin Varlığını İddia Edendedir

38

B. Ücret Ödediğini İddia Eden Müvekkil, Bunu İspatla Yükümlüdür

39

C. İspatın Şekli

39

D. Elektronik Yazışmalar

40

E. Sözleşmeye Yapılan Eklemeler

40

VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ

41

VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

42

A. Tanımı ve Niteliği

42

1. Karma Nitelikte Sözleşmedir

42

2. İş Hukuku Uygulanmaz

42

3. Ücret

42

4. Sözleşme Serbestisi

43

5. Tüzel Kişilikteki Bireylerin İşleri

44

B. Süre

44

1. Belirli/Belirsiz Süreli Sözleşme

44

2. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret

45

C. Sözleşmenin Feshi

45

1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih

45

2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih

46

3. Avukat Tarafından Haklı Fesih

47

4. Avukat Tarafından Haksız Fesih

47

D. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir

48

E. Sözleşmenin Yenilenmesi

49

F. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi

49

VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

50

A. Müvekkil

50

1. Ehliyet

50

2. Vasinin Yetkisi

51

3. Vekilin Yetkisi

51

4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme

52

5. Temsil

53

6. Sigorta

53

B. Vekil

54

1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı

54

2. Ehliyet

54

3. Bağlı Çalışan Avukatlar

55

4. Birlikte Vekâlet

56

5. Yetki Belgeli Avukat

57

IX. SÜRE

58

X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR

59

XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI

62

XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER

64

XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI

65

XIV. ÜCRET

66

A. Avukatlık Ücretinin Niteliği

66

B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi

67

1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır

67

2. Maktu Ücret

67

3. Nispi Ücret

68

3.1. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı

38

3.2. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar

69

3.3. Tavan Ücret

69

4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret

71

C. Belirli Olmayan Ücret

72

D. Belirli Olan Ücret

73

E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir

74

F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi

75

G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma

77

H. Kefalet

77

İ. Cezai Şart

78

J. Ücret Alacağının Temliki

78

K. Ücrete Uygulanacak Faiz

78

L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması

80

1. Av.K. 164/4

80

2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır

81

3. Maktu Harca Tabi Davalar

81

4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez

81

5. Belirsiz Alacak Davaları

82

6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir

82

7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi

82

8. Serbest Meslek Makbuzu İle Ücret Belirlenmez

83

9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti

84

9.1. İcra Takipleri

84

9.2. Kamulaştırma Davaları

84

9.3. Ceza Davaları

85

9.4. İdari Davalar

85

9.5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları

86

9.6. Terekenin Tespiti

86

9.7. Şufa Davaları

86

9.8. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular

86

9.9. Boşanma ve Ferileri

87

9.10. Tapu İptali ve Tescil Davaları

88

M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme

88

XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ

90

A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk

90

1. Sorumluluğun Esasları

90

2. Karşı Taraf 3. Şahıs Yalnız Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludur

91

3. Sulh Olunan Meblağ

91

4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır

93

5. Sulh Her Türlü Delille İspatlanabilir

93

6. Sulh Niteliğindeki İşlemler

94

7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh

95

8. Boşanma Davalarında Sulh

95

9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk

97

10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak

97

11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava

98

12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü

98

B. Hapis Hakkı

99

1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir

99

2. Alacak Muaccel Olmalı

100

3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı

100

4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı

101

5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması

102

C. Rüçhan Hakkı

103

D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi

104

E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez

105

F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekâlet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu

106

XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR

108

XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

109

A. Özen Yükümlülüğü (TBK 506, Av.K.34)

109

1. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek

109

2. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına 

Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)

110

3. Basiretli Vekil Gibi Davranmak

110

4. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır

110

5. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur

110

6. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek

112

7. Araştırma Yükümlülüğü

113

8. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü

114

9. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü

115

10. Aydınlatma Yükümlülüğü

118

11. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü

119

12. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk

119

13. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması

120

14. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar

120

15. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir

126

B. Dosya Tutmak (Av.K. 52)

128

C. Dosya Saklamak (Av.K. 39)

129

D. Görüşmelere Ait Tutanak Tutmak (Av.K. 53)

130

E. Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranma Yükümlülüğü (Av.K. 34)

130

1. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır

130

2. Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar

131

F. Görevi Doğruluk ve Onur İçinde Yerine Getirme Yükümlülüğü

137

G. Şahsen İfa Yükümlülüğü

141

1. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171)

141

1.1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü

141

1.2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk

142

1.3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk

144

1.4. Yetkilendirme Halinde Ücret

145

2. Müvekkilin Başka Avukatı Görevlendirmesi (Av.K. 172)

147

2.1. İlk Vekilin Muvafakati İle İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi

147

2.2. Zımni Muvafakat

148

H. Talimatlara Uygun İfa

148

1. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür

148

2. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlara Uyma Yükümlülüğü Bulunmamaktadır

150

3. Talimat Türleri

151

4. İspat

152

5. Talimat Aranması Gereken Haller

152

İ. Sadakat Yükümlülüğü

155

J. Sır Saklama Yükümlülüğü

157

K. Bilgi ve Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca

Değerleri Müvekkile Teslim Etme Borcu, İbraname

165

1. Bilgi Verme

165

2. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme

166

3. Borcun Doğumu, İspat

170

4. Avans İsteme

172

5. Giderleri Üstlenmeme

172

6. Yönlendirme Yükümlülüğü

173

7. İbraname

173

8. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi

175

L. İşin Reddedildiğini Bildirme Yükümlülüğü (Av.K. 37)

176

M. İşin Reddi Yükümlülüğü (Av.K. 38)

178

1. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi

179

2. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu

180

2.1. Giriş

180

2.2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması

184

2.3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması

185

2.4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken

189

2.5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme

192

3. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış

Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir

197

4. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir

198

5. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir

199

6. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez.

(TBB Meslek Kuralı 38/2)

200

XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

201

A. Saygı Gösterme

201

B. Ücret Ödeme

201

C. Bilgi ve Belge Sunma

202

D. Vekil ile Sürekli İletişim

202

E. Yazılı Muvafakat Alma

202

F. Harç ve Giderleri Ödemek

202

G. Adres Değişikliğini Bildirme

204

XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

204

A. Kendiliğinden Sona Erme

204

1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle

204

2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle

205

3. Ölümle

205

3.1. Avukatın Ölümü

205

3.2. Müvekkilin Ölümü

206

4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1)

208

4.1. Müvekkil Yönünden

208

4.2. Avukat Yönünden

209

5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)

210

6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397,

TBK 513/1)

210

7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki

211

8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi

(Av.K. 172)

211

B. Taraflarca Sona Erdirme

212

1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma

212

2. Fiilen Sona Erdirme

212

3. İstifa

213

3.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır

213

3.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur

213

3.3. Örtülü İstifa

213

3.4. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder

213

3.5. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler

214

3.6. Önceden Vazgeçilemez

215

3.7. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir

215

3.8. İstifanın Sirayeti

216

3.9. Haksız İstifa

216

3.10. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir

218

3.11. Haklı İstifa

218

3.12. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır

219

3.13. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri

219

4. Fesih

220

5. Azil

220

5.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır

220

5.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur

220

5.3. Örtülü Azil

221

5.4. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez

222

5.5. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır

222

5.6. Azlin Haklılığının İspatı

222

5.7. Haklı Azil

224

5.7.1. Niteliği

224

5.7.2. Haklı Azil Halleri

225

5.7.3. İşten Çıkartılan Avukatın Azli

231

5.7.4. Haklı Azil Halinde Ücret

231

5.8. Azlin Sirayeti

232

5.9. Haksız Azil

233

5.9.1. Haksız Azil Halleri

233

5.9.2. Haksız Azil Halinde Ücret

234

5.9.3. Haksız Azil Nedeni İle Ücrette İndirim Yapılamaz

234

5.9.4. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir

234

5.9.5. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil

236

XX. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI

236

A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir

236

B. Yasal Vekalet Ücreti Ayrıca Talep Edilmelidir

237

C. Görevli Mahkeme

237

D. Zamanaşımı

241

E. Yetkili Mahkeme

242

F. İhtiyati Haciz

242

G. Akdi Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?

243

H. Tahkim

245

1. Baro Hakem Kurulu

245

2. Baro Yönetiminin Arabuluculuğu

246

3. TBB Tahkim

246

4. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC)

247

5. HMK Hakem Şartı

248

İ. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek

(TBB Meslek Kuralı 47)

248

XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ)

249

A. Niteliği

249

1. Yargılama Giderlerindendir

249

2. Talep Olmasa Dahi Resen Hükmedilir

251

3. Aidiyeti

252

3.1. Avukata Aittir

252

3.2. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir

253

3.3. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik ve Haczedilemez

254

3.4. Azledilen Avukat Takibe Geçemez

255

3.5. Hizmet Akdi İle Çalışan Avukat

255

3.6. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması

256

4. Yargı Mercilerince Hükmedilir

257

5. Asıl Hakka Bağlıdır

259

6. Vekâlet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez

259

7. Müdahil Lehine Hükmedilmez

260

8. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez

260

9. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat

260

10. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez

260

11. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücreti

261

12. Takdiri İndirim Hallerinde

261

13. Avukatlık Ücretinin Sınırı

262

14. Avukatlık Ücretinin Kapsamı

262

15. Ücretin Tümünü Hak Etme

263

15.1. Hükmedilmesi İçin Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir

264

15.2. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir

265

16. Müvekkilden İstenebilmesi İçin Kural Olarak Hükmedilip Tahsil Olunmalıdır

266

17. Vergilenmesi

267

18. Yasal Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?

273

19. Davanın Ortak veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti

273

20. Birden Çok Avukat İle Temsil

274

21. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekâlet Ücreti

274

22. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret

275

23. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle

Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret

276

24. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret

278

B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

279

1. Hazırlanması

279

2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler

279

3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife İle Belirlenmez

284

4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri

284

5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı

285

C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekâlet Ücreti

285

1. Nisbi Ücret

285

2. Maktu Ücret

287

3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret

288

4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında

289

5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret

289

6. İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde Ücret

290

7. Ceza Davalarında Ücret

294

7.1. Uyarlama Davası

294

7.2. Tavzihle Vekalet Ücretine Karar Verilemez

295

7.3. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti

295

7.4. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti

296

7.5. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti

296

7.6. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti

297

7.7. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık

298

7.8. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil

298

7.9. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Tahsili

299

7.10. Atanan Avukat

300

7.11. Atama Halinde Uygulanacak Tarife

301

7.12. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler

301

7.13. Sulh Ceza Hâkimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti

301

8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret

302

9. Yasal Vekâlet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru

307

10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret

309

11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret

310

12. İş Takibinde Ücret

316

13. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret

316

14. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret

316

15. Uygulanacak Tarife

316

16. Seri Davalarda Ücret

316

17. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret

323

18. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında Ücret

324

19. Sayıştay ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret

326

SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

328

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

330

UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR

333

Kaynakça  347

347

Kavramlar Dizini  351

351

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.