banner613
banner590

26 Ekim 2020

HAYATA KARŞI SUÇLAR

AÇIKLAMA

Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hükümler” başlıklı ikinci kitabının, “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hayata Karşı Suçlar” başlıklı birinci bölümünde yer verilen; kasten öldürme (m. 81), öldürmenin nitelikli hâlleri (m. 82), kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (m. 83), intihara yönlendirme (m. 84), taksirle öldürme (m. 85) suçları inceleme konusu yapılmıştır.
 
Bundan başka 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlıklı ikinci bölümünde yer verilen; kasten yaralama (m. 86), neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (m. 87), kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (m. 88), taksirle yaralama (m. 89), insan üzerinde deney (m. 90), organ veya doku ticareti (m. 91), zorunluluk hâli (m. 92), etkin pişmanlık (m. 93) ile ilgili suçlar ve konular açıklanmaya çalışılmıştır.
 
Ayrıca çalışma konusu ile ilgisi bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “İşkence ve Eziyet” başlıklı üçüncü bölümünde yer verilen işkence (m. 94), neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence (m. 95) ve eziyet (m. 96) suçları değerlendirme konusu yapılmıştır.
Bu çalışmada, yukarıda ifade edilen suçlar uygulamada sık karşılaşılan sorunlar, öğretideki görüşler, yüksek mahkeme kararları ve uygulama çerçevesinde analiz edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR

1. KASTEN ÖLDÜRME
1.1. Genel Açıklamalar
1.2. Korunan Hukuki Yarar
1.3. Fail
1.4. Mağdur
1.5. Suçun Maddi Unsuru
1.5.1. Eylemin İcrai Şekilde Herhangi Bir Alet, Araç ve Gereç Kullanarak Yapılabilmesi
1.5.2. Kasten Öldürme Suçlarında Eylemin Fail Tarafından Doğrudan Doğruya veya Dolayısıyla Yapılması Arasında Fark Olmaması Hali
1.5.3. Kasten Öldürmede Kullanılan Vasıtaların Çeşitlilik Göstermesi
1.5.4. Ölüm Anı
1.5.5. Nedensellik (İlliyet) Bağı
1.6. Manevi Unsur
1.6.1. Kastın Bölünememesi İlkesi
1.6.2. Olası Kast
1.6.3. Yargıtay’a Göre Öldürme Kastının Ölçütleri
1.7. Teşebbüs
1.8. İçtima
1.8.1. Farklı Neviden Fikri İçtima
1.8.2. Hedefte Sapma
1.9. Zincirleme Suç
1.10. İştirak
1.11. Ağırlaştırıcı Neden
1.12. Hukuka Uygunluk Nedenleri
1.13. Soruşturma
1.14. Yaptırım
1.15. Görevli Mahkeme
1.16. Yargıtay Uygulaması
1.16.1. Eve Giren Hırsızın Bıçaklanarak Öldürülmesi
1.16.2. Polisin Kaçmakta Olan Maktulü Durdurmak Amacıyla Ateş Ettiği Olay
1.16.3. Öldürmeye Teşebbüs
1.16.4. Karartıya Doğru Ateş Etmek
1.16.5. Hedefte Sapma Haline İlişkin Yargıtay Uygulaması
1.17. Kastın Bölünememesi İlkesi İle İlgili Yargıtay Uygulaması
1.17.1. Kulübenin İçerisine Ayırım Yapmadan Ateş Etme
1.17.2. Mağdurlara Yakın Mesafeden Çok Sayıda Ateş Etme
1.17.3. Evin Balkonundan Kalabalığa Ateş Etmek
1.17.4. Av Tüfeğiyle Etkili Mesafeden Mağdurlar Hedef Alarak Ateş Etme
1.17.5. Mağdurlara Etkili Mesafeden Ateş Ederek Mağdurları Yaralamak
1.17.6. Sanığın Bıçakla Aynı Kasıt Altında Bir Mağduru Öldürmesi Diğerini ise Yaralaması
1.17.7. Sanığın Mağdurların Üzerine En Az On El Ateş Ettiği Olay
2. NİTELİKLİ HALLER
2.1. Öldürme Suçunun Tasarlayarak İşlenmesi Hali
2.1.1. Yargıtay Uygulaması
2.2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme Suçu
2.2.1. Yargıtay Uygulaması
2.2.1.1. Çok Sayıda Darbe İle Ölüm Neticesinin Meydana Gelmesi
2.2.1.2. Yakarak Öldürme
2.2.1.3. Tiner Şişesi Boşaltarak Yakma ve Mağdurun Bıçakla Sırtını Kesme
2.2.1.4. Maktulü Ateşe Verme ve Yaralı Halde Bırakma
2.2.1.5. Haksız Tahrik Altında İşlenen Suçlarda
2.2.1.6. Vahşi Bir Kötülük Eğilimi Sergileyerek, Ateş Etmek Suretiyle Öldürmeye Tam Teşebbüs
2.2.1.7. Öldürdükten Sonra Sırf Cesetten ve Cezadan Kurtulmak Amacıyla Cesedi Parçalama Girişimleri
2.2.1.8. Satanizm Çerçevesinde Oluşturdukları Örgütsel Düşünce Doğrultusunda Öldürme Eylemleri
2.2.1.9. Maktulü "Şeytana Kurban Edip Irzına Geçmeye" Karar Verip, Uygulama
2.2.1.10. Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Failin Penisini Kesme ve Çok Sayıda Bıçak Darbesiyle Öldürme Eylemi
2.2.1.11. Öldürme Girişimlerinin Niteliği
2.2.1.12. Sanığın Yaralama Biçimi Sırf Ölene Açı Çektiren, Öldürmek İçin Yapılan Zorunlu Olmayan Hareketler Olması
2.2.1.13. İple Öldürüleni Bağlayarak Boğazını Kesmek Suretiyle Öldürme
2.2.1.14. Vahşiyane Hareketlerin Olmaması
2.2.1.15. İntikam Almak Amacıyla Bebek Yaştaki Çocuğu Öldürmek
2.2.1.16. Maktulün Anüsüne Sert Cisim Sokulması
2.2.1.17. Failin Canavarca Bir Hisle ve Eziyet Çektirerek Eylemi Gerçekleştirme Kastının İspatlanması Zorunluluğu
2.2.1.18. Ölenin Yalvarmasına Rağmen Adeta Canavarca Bir Hisse Kapılarak Müteaddit Yerlerinden Yaralayarak Öldürme
2.2.1.19. Cenini Dahi Parçalayan Sanığın Eylemi
2.2.1.20. Sanığın Maktulün Boğazını Kadın Çorabı İle Boğduğu ve Bıçakla Boğazını Bedeninden Ayırmak Suretiyle Kestiği Olay
2.2.1.21. Sebepsiz Yere Öldürme
2.3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle Öldürme
2.3.1. Yargıtay Uygulaması
2.4. Üst Soy veya Alt Soydan Birine veya Eş veya Kardeşe Karşı Kasten Öldürme Suçu
2.5. Suçun Çocuğa veya Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi
2.6. Suçun Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi
2.7. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi
2.8. Suçun Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İslenmesini Kolaylaştırmak veya Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi
2.9. Suçun Bir Suçu İşleyememekten Duyulan İnfialle İşlenmesi Hali
2.10. Suçun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi
2.11. Suçun Töre Saikiyle İşlenmiş Olması
2.11.1. Suçun Töre Saikiyle İşlenmiş Olması Hali İle İlgili Yargıtay Uygulaması
3. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ
3.1. Genel Açıklamalar
3.1.1. Yasaklayıcı Normlar
3.1.2. Emredici Normlar
3.1.3. Emredici Norma Aykırı Davranılmasıyla İşlenen İhmali Suçlar
3.1.3.1. Gerçek İhmali Suçlar
3.1.3.2. Gerçek Olmayan veya Görünüşte (Garantörsel) İhmali Suçlar
3.2. TCK’de Ölümle Sonuçlanan Eylemlerin Cezalandırıldığı Suçlar
3.3. Öldürmenin Kasti ve İcrai Bir Hareketle Gerçekleştirilmesi
3.4. Ölüm Sonucunun İhmali Bir Hareketle Gerçekleştirilmesi
3.5. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi
3.6. TCK'nin 83. Maddesindeki Suçun Oluşabilmesi
3.7. Yargıtay Uygulaması
3.7.1. Maktüle İyileşeceğini Düşünerek Limon Tuzu Enjekte Etme
3.7.2. Evlilik Dışı Doğan Çocuğu Boş Arsaya Bırakmak
3.7.3. Tartışma Sırasında Yaralanan Maktulü Otel Odasında Bırakıp Gitmek
3.7.4. İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunda Hüküm Kurmada TCK’nin 81. Maddesinin Önceliği
4. İNTİHARA YÖNLENDİRME
4.1. Genel Açıklamalar
4.2. İntihara Azmettirme, Teşvik Etme, Başkasının İntihar Kararını Kuvvetlendirme veya Başkasının İntiharına Herhangi Bir Şekilde Yardım Etme
4.3. İntiharın Gerçekleşmesi Hali
4.4. Başkalarını İntihara Alenen Teşvik Etme
4.5. Algılama Yeteneği Gelişmemiş Olan veya Ortadan Kaldırılan Kişileri İntihara Sevk Etme
4.6. Yargıtay Uygulaması
4.6.1. “Ya Kendini İntihar Et ya da Ben Ailene Söyleyeceğim" Şeklinde Mesaj Gönderme
4.6.2. Telefon Görüşmesi Sırasında "Seni Gelirsem Silahla Vuracağım, Ben Gelmeden Kendini Vur, Bu İşi Bana Bırakma" Şeklindeki Sözler
4.6.3. Mağduru Tabureye Çıkıp Kendisini Asması İçin Yoğun Bir Baskı Uygulayarak Zorlama Şeklindeki Eylemler
4.6.4. İntihar Etmeyi Telif Etme (Birlikte İntihar)
4.6.5. Telefonla Mesaj Atarak Mağdurdan Kendisini Öldürmesini Söyleme
4.6.6. İntihara Yönlendirme Suçu ve Haksız Tahrik Uygulaması
4.6.7. İntihara Yönlendirme Suçunda Failin İcrai Eylemlerinin Bulunması Zorunluluğu
4.6.8. Aile İçi İntihara Yönlendirme Suçundan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Bu Suçun Zarar Göreni Olarak Kamu Davasına Katılma Hakkı
4.6.9. Hakaret veya Tehdit Dolu Sözler Söylenmesi Üzerine İntihar Edilmesi
5. TAKSİRLE ÖLDÜRME
5.1. Genel Açıklamalar
5.2. Taksir Kavramı
5.3. Taksirli Suçun Şartları
5.4. Nedensellik Bağı
5.4.1. “Neden” Tabiri
5.4.2. "Nedensellik Bağı" Kavramı ve Tanımı
5.4.3. Öğretideki Görüşler
5.4.3.1. Şartların Eşitliği veya Doğal Nedensellik Teorisi
5.4.3.2. Uygun Sebep veya Kuralcı Nedensellik Teorisi
5.4.3.3. Objektif İsnadiyet Teorisi
5.4.4. Objektif İsnadiyet Kuralının Uygulanma İlkeleri
5.4.4.1. Sonucun Üçüncü Kişinin veya Bir Rastlantının Eseri Olması
5.4.4.2. Sonuç Üzerinde Egemenlik Alanı Oluşturulması
5.4.4.3. Failin Eylemi İle Tesadüfen Birleşen Başka Nedenler
5.4.4.4. Daha Önceden Gerçekleştirilmiş Fiilin Neticeye Ulaşmasının Engellemesi
5.4.5. Nedensellik Bağı Kavramının Değerlendirilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
5.4.6. Taksirli Suçlarda Nedensellik Bağı
5.5. Suçla Korunan Hukuki Değer
5.6. Suçun Mağduru
5.7. Suçun Faili
5.8. Teşebbüs
5.9. Haksız Tahrik
5.10. Zincirleme Suç
5.11. İştirak
5.12. İçtima
5.13. Cezanın Kusura Göre Belirlenmesi
5.13.1. Birden Fazla Kişinin Taksirle İşlediği Suçlar
5.13.2. Herkesin Kendi Kusurundan Sorumlu Olması
5.13.3. Failin Davranışlarının Mağdurun veya Üçüncü Bir Kişinin Hareketi İle Birleşmesi
5.13.4. Sonucun Tek Sebebinin Olduğu Hallerde Fail Dışındaki Kişilerin Kusuru
5.13.5. Failin Kusurlu Davranışına Mağdur veya Üçüncü Bir Kişinin Kusurlu Hareketinin Eklendiği Haller
5.13.5.1. Öğretideki Görüşler
5.14. Taksirli Suçlarda Failin Ailevi ve Kişisel Durumu
5.14.1. Failin Kişisel ve Ailevî Durumu Açısından, Artık Bir Cezanın Hükmedilmesini Gereksiz Kılacak Derecede Mağdur Olmasına Yol Açması Hali
5.15. Taksirle Ölüme Neden Olma Suçunun Nitelikli Hali
5.16. Cezanın Belirlenmesi
5.17. Yargıtay Uygulaması
5.17.1. Tam Kusurlu Olan Sanığın Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olması
5.17.2. Sanığın Aşırı Alkollü ve Asli Kusurlu Şekilde, Yol Üzerinde Yürümekte Olan Maktul Çarptığı ve Ölümüne Neden Olduğu Olay
5.17.3. Aşırı Hızla Yayaya Çarpma ve Öldürme
5.17.4. İntiharı Engellemek İsterken Ölüme Neden Olma
5.17.5. Kuş Avlarken Ölüme Neden Olma
5.17.6. Zayıflama Tedavisi Nedeniyle Ölüme Neden Olma
5.17.7. Trafik Kazasında Üç Kişinin Öldüğü ve İki Kişinin Yaralandığı Olay
5.17.8. Kamyonetle Motosiklete Çarparak Motosiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olma
5.17.9. Sanığın Minibüs İle Yol İçinde Yürüyen 6 Yaşındaki Çocuğa Aracın Açık Kapısı İle Çarparak Ölümüne Neden Olması
5.17.10. Beş Kişinin Öldüğü, Bir Kişinin Basit Bir Tıbbi Müdahale İle Giderilecek Şekilde Yaralandığı Trafik Kazası
5.17.11. Kaldırımda Yürüyen Yayaya Araçla Çarpma

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
6. KASTEN YARALAMA
6.1. Genel Açıklamalar
6.2. Korunan Hukuki Yarar
6.3. Fail
6.4. Mağdur
6.5. Suçun Maddi Konusu
6.6. Suçun Maddi Unsuru
6.6.1. Vücuda Acı Vermek
6.6.2. Sağlığın Bozulmasına Neden Olma
6.6.3. Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Neden Olmak
6.7. Suçun Manevi Unsuru
6.8. Teşebbüs
6.9. Gerçek İçtima
6.10. Zincirleme Suç
6.11. İştirak
6.12. Cezayı Arttıran Nedenler
6.12.1. Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı Kasten Yaralama
6.12.2. Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi Hali
6.12.3. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi Hali
6.12.3.1. Kamu Görevlisi Kavramı
6.12.3.2. Bağlantı Şartı
6.12.3.3. Emeklilik ve İzin Hali
6.12.3.4. Görevin Kötüye Kullanılması Hali
6.12.3.5. Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi Hali
6.12.4. Silahla İşlenmesi Hali
6.12.5. Canavarca Hisle Kasten Yaralamanın İşlenmesi
6.13. Hukuka Uygunluk Nedenleri
6.13.1. Tıbbi Müdahaleler
6.13.2. Spor Hareketlerinden Kaynaklanan Durumlar
6.13.3. İlgilinin Rızası
6.13.4. Meşru savunma
6.14. Soruşturma
6.15. Yaptırım
6.16. Görevli Mahkeme
6.17. Yargıtay Uygulaması
6.17.1. Mağdura Tokat Atma
6.17.2. Mağduru İterek Yere Düşürme
6.17.3. Bıçakla Mağdurun Üzerine Yürümek
6.17.4. Karşılıklı Kavga
6.17.5. İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiğinin Belirlenememesi
7. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA
7.1. Genel Açıklamalar
7.2. Türk Ceza Kanunu’nun 87/1. Maddesi Kapsamındaki Haller
7.2.1. Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Neden Olunması
7.2.2. Mağdurun Konuşmasında Sürekli Zorluğa Neden Olunması
7.2.3. Mağdurun Yüzünde Sabit İze Neden Olunması
7.2.4. Kasten Yaralamanın Yaşamı Tehlikeye Sokacak Bir Duruma Sebebiyet Vermesi Hali
7.2.5. Kasten Yaralama Fiilinin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Neden Olunması Hali
7.3. Türk Ceza Kanunu’nun 87/2. Maddesi Kapsamındaki Haller
7.3.1. Mağdurun İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olunması
7.3.2. Mağdurun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Yitirilmesine Neden Olunması
7.3.3. Mağdurun Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasına Neden Olunması
7.3.3.1. Konuşma Yeteneğinin Kaybı
7.3.3.2. Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması
7.3.4. Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olunması, Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişikliğe Neden Olma
7.3.5. Kasten Yaralama Fiilinin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğun Düşmesine Neden Olunması
7.3.6. Kasten Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması
7.4. Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olmak
7.4.1. Gerçek Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
7.4.2. Görünüşte Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar
7.4.3. Failin Kastı
7.4.4. TCK’nin 86/2 Maddesi Kapsamındaki Yaralanmalarda 87/4 Maddesi Uygulanamaması
7.4.5. Mağdurun Ölmesi ve Nedensellik Bağı
7.4.6. En Az Taksir Derecesinde Failin Kusurlu Olması Şartı
7.4.7. Taksirin Şartları
8. KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ
9. TAKSİRLE YARALAMA
9.1. Genel Açıklamalar
9.2. Taksirin Unsurları
9.2.1. Öngörülebilme Kavramı
9.3. Basit Taksir İle Bilinçli Taksir Arasındaki Ayırıcı Ölçüt
9.4. Taksirle İşlenen Suçlarda "Neticenin Öngörülebilirliği" Şartı İle İlgili Yargıtay Görüşleri
9.5. Suçun Tanımı
9.6. Suçla Korunan Hukuki Yarar
9.7. Suçun Mağduru
9.8. Suçun Faili
9.9. Hukuka Uygunluk Nedenleri
9.10. Teşebbüs
9.11. Zincirleme Suç
9.12. İştirak
9.13. İçtima
9.13.1. Taksirle Yaralama Suçu İle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Birlikte İşlenmesi Hali
9.14. Müsadere
9.15. Tekerrür
9.16. Yaptırım
9.17. Nitelikli Haller
9.18. Birden Fazla Kişinin Yaralanması
9.19. Şikâyet ve Soruşturma
9.20. Cezanın Belirlenmesi
9.21. Zamanaşımı
9.22. Uzlaşma
10. İNSAN ÜZERİNDE DENEY
10.1. Genel Açıklamalar
10.2. Suçun Oluşum Koşulları
10.3. Korunan Hukuki Yarar
10.4. Fail
10.5. Yaptırım
10.6. Zamanaşımı
10.7. Yetkili ve Görevli Mahkeme
10.8. Yargıtay Uygulaması
10.8.1. Kök Hücre Tedavisi İle İlgili Çalışmalar
10.8.2. Kimyager Olan Sanığın Tedavi Amaçlı İlaç Denemesi
10.8.3. Psikolog Olarak Serbest Çalışan Sanığın İlaç Yazma Yetkisi Olmamasına Rağmen Mağdura Antidepresan İlaçlar Yazdığı İddiası
11. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ
11.1. Genel Açıklamalar
11.2. Organ ve Doku Nakli ile İlgili Yasal Mevzuat
11.2.1. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
11.2.1.1. Yönetmeliğin Amacı
11.2.1.2. Organ Nakli Yönetmeliğinin Kapsamı
11.2.1.3. Organ Nakli Yönetmeliğinin Yasal Dayanağı
11.2.2. 2238 Sayılı Kanunun Amacı
11.3. Organ ve Doku Nakli ile ilgili Kavram Tanımları
11.3.1. Organ Kavramı
11.3.2. Doku Kavramı
11.3.3. Organ ve Doku Nakli (Transplantasyon) Kavramı
11.4. Organ ve Doku Nakli İle İlgili Genel İlkeler
11.4.1. Organ ve Dokunun Ticaretinin Yasak Olması
11.4.2. Reklam Yasağı
11.5. Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması
11.5.1. Yaş Şartı
11.5.2. Muvafakat
11.5.3. Uygun Bir Vericinin Olması
11.5.4. Canlıdan Organ Naklinde Akrabalık Şartı
11.5.5. Akraba Dışı Kişilerden Organ ve Doku Naklinin Etik Komisyonu Tarafından Onaylanması
11.5.6. Akraba Dışı Canlıdan Organ Nakli İçin Gereken Şartlar
11.5.7. Çapraz Nakil
11.5.8. İnsancıl Amaç
11.5.9. Zararsızlık İlkesi
11.5.10. Tahlil ve İnceleme Yapma Zorunluluğu
11.5.11. Sağlık Kuruluşuna İlişkin Şart
11.5.12. Bilgi Verme ve Araştırma Yükümlülüğü
11.5.13. Organ ve/veya Doku Naklinde Rıza
11.6. Ölüden Organ ve Doku Alınması
11.6.1. Ölüm Halinin Saptanması
11.6.1.1. Beyin Ölümü
11.6.2. Ölüden Organ ve Doku Naklinin Şartları
11.6.3. Yakınların Onayı İle Ölüden Organ ve Doku Alınması
11.6.4. Ceset Üzerinde Bir Değişiklik Yapmayan Dokuların Alınması
11.6.5. Ölünün Sağlığında Organ ve Doku Alınmasına Açıkça Karşı Olduğunu Belirtmesi
11.6.6. Kaza veya Doğal Afetler Sonucu Vücudunun Uğradığı Ağır Harabiyet Nedeniyle Yaşamı Sona Ermiş Olan Özneden Organ ve Doku Alınması
11.6.7. Cesedin İnceleme ve Araştırma İçin Muhafaza Edilmesi
11.6.8. Tıp Eğitimi İçin Kadavra Temini
11.7. Suçun Hukuki Konusu
11.8. Fail
11.9. Mağdur
11.10. Manevi Unsur
11.11. Eylem
11.11.1. Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Nakli
11.11.2. Ölen Kişilerden Organ ve Doku Nakli
11.12. Zorunluluk Hâli
11.13. Hukuka Uygunluk Nedenleri
11.14. Suçun Örgütlü Olarak İşlenmesi
11.14.1. Örgüt Kavramının Tanımı
11.14.2. Örgütün Varlığı İçin Gereken Şartlar
11.15. Etkin Pişmanlık
11.16. İştirak
11.17. İçtima
11.18. Teşebbüs
11.19. Soruşturma
11.20. Kovuşturma
11.21. Yargıtay Uygulaması
11.21.1. Her Eylemin Ayrı Suçu Oluşturması
11.21.2. Böbrek Hastası Olması Sebebiyle Organ Arayışında İken, Organ Ticareti İle Uğraşan Kişilerle İrtibata Geçme
11.21.3. Organ veya Dokunun Para veya Sair Bir Maddi Menfaat Karşılığında Tedavüle Tabi Tutulması
11.21.4. Suçun Oluşması İçin Ödemenin Ne Zaman Yapıldığının ya da Yapılıp Yapılmadığının Öneminin Olmaması
11.21.5. Para Karşılığı Böbrek Verme
11.21.6. Suça Konu Eylemlerinin Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi
11.21.7. Örgüte Üye Olma Suçlarının Sübut Bulduğu
11.21.8. Sanıkların Organ Nakli Yapılmasa da Hayatlarını Sürdürme İmkanının Bulunması
11.21.9. Kendi Böbreğini Maddi Menfaat Karşılığında Vermek Suretiyle Organ Ticareti Yapma Eylemi
11.21.10. Resmi Yollarla Uygun Şekilde Organ Naklinin Gerçekleşmesi
11.21.11. Organ veya Dokunun Alınmasına Dahi Gerek Bulunmaması
11.21.12. Örgüt Kavramı
11.21.13. Hayati Önem Taşıyan Bir Organını Para Karşılığında Satmak Dışında Başka Bir Yolla Giderebilme İmkânının Bulunması
12. ZORUNLULUK HALİ
12.1. Genel Açıklamalar
13. ETKİN PİŞMANLIK
13.1. Genel Açıklamalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
14. İŞKENCE
14.1. Genel Açıklamalar
14.2. İşkence Kavramının Tanımı
14.3. Anayasa Hükümleri
14.4. İşkence Suçu İle Korunan Hukukî Değer
14.5. İşkence Oluşturan Eylem Örnekleri
14.6. İşkence Suçunun Mağduru
14.7. İşkence Suçunun Faili
14.8. Suçun Nitelikli Halleri
14.9. Eylemin Cinsel Taciz Şeklinde Olması
14.10. İştirak
14.11. Korunan Hukuki Yarar
14.12. Fail
14.13. Suçun Mağduru
14.14. Suç Oluşturan Eylemler
14.14.1. İnsan Onuru (Haysiyeti) Kavramı
14.14.2. İşkence Suçunun Özellikleri
14.14.3. İşkencenin Nitelikleri
14.15. Manevi Unsur
14.16. İşkence Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi
14.17. Suçun Nitelikli Halleri
14.18. Zincirleme Suç ve Fikri İçtima
14.19. Teşebbüs
14.20. İştirak
14.21. Soruşturma
14.22. Yaptırım
14.23. Görevli Mahkeme
14.24. Zamanaşımı
14.25. AİHM Kararları
14.26. Yargıtay Kararları
15. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE
15.1. Genel Açıklamalar
15.2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Halleri
15.3. Kemik Kırığına Neden Olma
15.4. İşkence Nedeniyle Kişinin Ölmesi
16. EZİYET
16.1. Genel Açıklamalar
16.2. Korunan Hukuksal Değer
16.3. Fail
16.4. Mağdur
16.5. Suçun Maddi Unsuru
16.5.1. Örnek Eylemler
16.6. Suçun Nitelikli Halleri
16.7. Manevi Unsu
16.8. Hukuka Uygunluk Nedenleri
16.9. Teşebbüs
16.10. İştirak
16.11. İçtima
16.12. Yaptırım
16.13. Soruşturma
16.14. Görevli Mahkeme
16.15. Yargıtay Uygulaması

17. SAĞLIK PERSONELİ İLE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI GÖREVLERİ SEBEBİYLE İŞLENEN SUÇLAR
17.1. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Amacına İlişkin Düzenlemelerin Kapsamı
17.2. 7243 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Sağlık Personelleri
17.3. 7243 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Suçlar
17.4. Sağlık Personelinin Görevden Çekinme Hakkı

KAYNAKÇA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.