banner590

13 Haziran 2019

Yargıtay Kararları Işığında Sahte Banka veya Kredi Kartı Oluşturmak ve Kullanmak Suçları

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI

OLUŞTURMAK VE KULLANMAK SUÇLARI

Dr. CENGİZ APAYDIN

Cumhuriyet Savcısı

HUKUK VE ADALET BİLİNCİ

Dr. Cengiz Apaydın Cumhuriyet Savcısı

Yayın Türü: Hukuk- Eğitim

Adres: İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal / İstanbul

Tel: 0532 625 2947

e. posta: drcengiz.apaydin@gmail.com

1. Baskı, İstanbul, Nisan 2019

Eserin hukuki ve etik sorumluluğu yazara aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın herhangi bir bölümü izinsiz kopyalana- maz, çoğaltılamaz.

2 Mayıs 2018 Tarihinde Ani Bir Şekilde Aramızdan Ayrılan Sevgi Pınarımız, Ailemizin Işığı, Rahmetli Annem

“Biricik Apaydın” ve Rahmetli Babam “Osman Apaydın’a”

Sonsuz Sevgi ve Saygılarımla…

Ocak 2019

Dr. Cengiz Apaydın

Cumhuriyet Savcısı

Dr. Cengiz Apaydın

1968 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Polatlı’da tamamladı.1985–1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1989–1990 tarihleri arasında İstanbul Barosu ve İstanbul Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamladı.1990–1992 tarihleri arasında İstanbul Adliyesi’nde hâkimlik stajını tamamladı. 1993 -1995 yıllarında Şırnak Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1995 -1996 yıllarında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1996 -1997 yıllarında Ankara’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Askeri Savcı olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1997 -2000 yılları arasında Denizli-Serinhisar Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2000–2003 tarihleri arasında Giresun-Piraziz Cumhuriyet Savcılığı yaptı. 2003 tarihlerinde İstanbul-Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2005–2006 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde 9 ay İngilizce hazırlık eğitimini ileri düzeyde bitirdi. 2008 yılında Marmara Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı.

“Ceza Hukuku ve Adli Tıp Açısından Kusur Yeteneği”,

“Ceza Hukukunda Doğrudan Kast, Olası Kast, Basit Taksir ve Bilinçli Taksir Kavramları,

“Taksirle Yaralama, Taksirle Ölüm ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları”,

“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları ve Trafik Ceza Hukuku”,

“Çocuklar İçin Ceza Hukuku Bilinci”, “Meşru Savunma”,

“Bilişim Suçları ve Bilişim Ceza Hukuku”

“Ceza Hukukunda Uzlaşma ve Uzlaştır- macılar İçin Ceza Hukuku”

“Yargıtay Kararları Işığında Olası Kast ve Bilinçli Taksir”

“Uzlaştırma ve Müzakere”

“Ceza Hukukunda Kusurluluk” isimli eserleri bulunmaktadır.

Hakemli hukuk dergilerinde ve hukuk sitelerinde ceza hukuku alanında sayısız makaleler yazdı.

Suç Genel Teorisi, Bilişim Ceza Hukuku,

Meşru Savunma Hukuku, Trafik Ceza Hukuku,

Tıp Ceza Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Polis Ceza Hukuku ve

Uzlaşma Hukuku alanlarında sayısız makaleler yazıp, yüzlerce konfer- ans ve seminer vermiştir.

Hem teorik hem de pratik çalışmaları olan yazar

“Suçüstü ve Müracaat Cumhuriyet Savcılığı”,

“Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Cumhuriyet Savcılığı”,

“Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Cum- huriyet Savcılığı”,

“Genel Soruşturma Cumhuriyet Savcılığı”,

“Uzlaşma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”,

“Bilişim Bürosu Cumhuriyet Savcılığı”, ve “Çocuk Bürosu Cumhuriyet

Savcılığı” yapmıştır.

Yazar halen İstanbul Anadolu Adliye- si’nde Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktadır.

Önsöz

Ceza hukukunda sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarındaki enönemli konulardan biri soruşturma ve delil toplama tekniklerinin yetersiz olmasıdır. Bilişim ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini vekullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen sahtecilik suçlarını ortaya koymaktadır. Sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen suçlarını oluşturmaktadır.Çünkü banka veya kredi kartı kullanan şahısların yeterince eğitilmemesi ve bu suçlarıönlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin gelişti- rilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve banka- lar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. Klasik suçlardaki soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinden farklı yöntemlerle sahte banka veya kredi kartı oluşturmak vekullanmak suçlarında bilimsel esaslara uygun, hızlı, etkin ve suçun mağdurları olan gerçek kişiler ve tüzel kişiler arasında eş güdümü sağlayacak bir iletişim ve bilgilendirme kullanılmak suretiyle, yüksek teknolojiye dayalı delil toplama teknikleriyle soruşturma yapılarak faillerin tespiti ile suçun cezasız kalmaması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, cezalandırılmayan her suç yeni suçlar işlenmesinemaddi ve manevi olanak sağlamaktadır.

İnternetin evrensel oluşu ve uluslararası hareket olanağına sahip olması sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarıyla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Faillerin tespiti, delille- rin toplanması ve faillerinin yakalanması teknik bir konu olup,

teknolojik gelişmeler ve bilişim hukukundaki gelişmeler doğ- rultusunda ulusal ve uluslar arası soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin koordineyi içeren düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçlarıile yasak cihaz veya program suçları sürekli olarak değişen şekiller- de işlenmektedir. Bilişim sistemlerindeki verilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve işleyişi için önleyici tedbirlerin yanında suçlarla ve suçlularla mücadele için bilişim ceza hukukunun kavramlarını bilen, yorumlayan ve uygulayan uzman Cumhuriyet savcıları ve uzman ceza hâkimlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Soruşturma ve yargılama özel ve teknik bilgigerektirdiğinden, bilişim suçlarıyla mücadele için özel mahkemeler ve Cumhuriyet savcılarından oluşan özel bilişim bürolarının kurulması gereklidir. İnternetteki hızlı ve kolay veri iletimi ile virüs programlarının sürekli geliş- mesi ve çeşitlenmesi ulusalsoruşturma sistemlerinin uluslar arası boyutta diğer devletlerin soruşturma makamları ile kapsamlı bir şekilde işbirliğini zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca bankalar tarafındanbanka veya kredi kartı kullanıcılarının banka veya kredi kartlarının kullanılması, şifrelerinin saklanması ve başkalarıyla hiçbir şekilde şifrelerinin kullanılmaması konusunda eğitilmesi suç oranını azaltacaktır.

Bu kitapta sahte banka veya kredi kartı oluşturmak ve kullanmak suçları neler olduğu,hangi şekillerde işlendiği, işlendiğinde şikâyet dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, iddianamenin nasıl yazılacağı, delil- lerin neler olduğu, hangi delillerin nerden nasılistenmesi gerektiği ve hükmün hangi deliller esas alınarak gerekçelendirilerek nasılkurulması gerektiği tüm aşamaları örneklerle incelenerek akademik bakış açısıyla,uygulamaya ışık tutmak ve uygulamayı sadeleştirmek için öneriler ve çözüm yollarıiçerir bir şekilde hazırlanmıştır.

Kitap hukukçuların, bankacıların ve banka veya kredi kartı kulla- nan tüm şahısların okuyup anlayabileceği tarzda açık bir şekilde yazılmıştır. Şikâyet dilekçelerinin, müzekkere örneklerinin, id- dianame örneklerinin, mahkeme karar örneklerinin ve Yargıtay kararlarının birlikte aşama aşama incelenmesi halinde okuyucuya geniş bir bakış açısı kazandıracağını düşüncesiyle kitabın tüm okuyuculara yararlı olmasını dilerim. Ocak 2019

Dr. Cengiz Apaydın

İçindekiler

Kısaltmalar 15 GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU 23

Giriş 23

1. Genel Olarak 23

2. Bilişim Suçu 28

3. Teknik Bilgiler 30

BAŞKASINA AİT GERÇEK BİR BANKA VEYA KREDİ KARTINI KART SAHİBİNİN RIZASI OLMAKSIZIN KULLANMAK VEYA KULLANDIRMAK 33

I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 33

II. Suçun Unsurları 36

1. Maddi Unsuru 36

1.1. Suçun Faili 37

1.2. Suçun Mağduru 37

1.3. Suçun Konusu 42

1.4. Eylem 45

1.5. Suça Etki Eden Haller 52

2. Manevi Unsur 52

3. Hukuka Aykırılık 53

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 55

1. Teşebbüs 55

2. İştirak 57

3. İçtima 59

IV. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 71

1.Görev ve Yetki 71

2. Yaptırım 75

3. Zamanaşımı 79

4. Soruşturma Yöntemi 79

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞKALARINA AİT BANKA HESAPLARIYLA

İLİŞKİLENDİRİLEREK SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA

KABUL ETMEK 85

I. GENEL OLARAK 85

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 87

III. Suçun Unsurları 90

1. Maddi Unsurları 90

1.1. Suçun Mağduru 90

1.2. Suçun Faili 91

1.3. Suçun Konusu 92

1.4. Eylem 95

1.5. Suça Etki Eden Haller 103

2. Manevi Unsur 103

3. Hukuka Aykırılık 104

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 104

1. Teşebbüs 104

2. İştirak 106

3. İçtima 108

V. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 112

1. Görev ve Yetki 112

2. Yaptırım 115

3. Zamanaşımı 116

4. Soruşturma Yöntemi 116

5. Sonuç 118

6. Kaynakça 120

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SAHTE OLUŞTURULAN VEYA ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPILAN BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANMAK SURETİYLE KENDİSİNE VEYA BAŞKASINA YARAR SAĞLAMA 123

I. Genel Olarak 123

II. Suçla Korunan Hukuki Değer 125

II. SUÇUN UNSURLARI 129

1. Maddi Unsuru 129

1.1. Suçun Mağduru 129

1.2. Suçun Faili 130

1.3. Suçun Konusu 130

1.4. Eylem 131

1.5. Suça Etki Eden Nedenler 136

2. Manevi Unsur 136

3. Hukuka Aykırılık 137

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 137

1. Teşebbüs 137

2. İştirak 138

3. İçtima 138

IV.SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 147

1. Görev ve Yetki 147

2. Yaptırım 149

3. Zamanaşımı 151

4. Soruşturma Yöntemi 151

5. Sonuç 158

6. Kaynakça 160

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNUN BENZER SUÇLARLA İLİŞKİSİ 163

1. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Dolandırıcılık Suçu İle İlişkisi 163

2. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Hırsızlık Suçu İle İlişkisi 166

3. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Belgede Sahtecilik Suçu İleİlişkisi 168

4. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunun Güveni Kötüye KullanılmasıSuçu İle İlişkisi 170

BEŞİNCİ BÖLÜM

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇUNDA ŞAHSİ CEZASIZLIK VE ETKİN PİŞMANLIK

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 171

1. Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebepleri171

1.a.Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri 172

1.b. Üstsoy veya Altsoy veya bu Derecede

Kayın Hısımlarından Biri veya Evlat Edinen veya Evlatlık 172

1.c. Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşler 173 2.Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması

Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması 174

ALTINCI BÖLÜM

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAM OLUŞTURMA,

BULUNDURMA, TAŞIMA VEYA SATMA SUÇU 177

I. Genel Olarak 177

II. Suçla Korunan Hukuki Değer 178

III. Suçun Unsurları 179

1. Maddi Unsurları 179

1.1. Suçun Mağduru 179

1.2. Suçun Faili 179

1.3. Suçun Konusu 180

1.4. Eylem 182

1.5. Suça Etki Eden Haller 184

2. Manevi Unsur 185

3. Hukuka Aykırılık 187

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ HALLERİ 188

1. Teşebbüs 188

2. İştirak 190

3. İçtima 190

V. SORUŞTURMAYA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR 192

1. Görev 192

2. Yaptırım 193

3. Zamanaşımı 194

4. Soruşturma Yöntemi 194

5. Sonuç 195

6. Kaynakça 197

YEDİNCİ BÖLÜM

SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI OLUŞTURMAK VE KULLANMAK 199

SUÇLARIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 199 TÜRK MİLLETİ ADINA CEZA GENEL KURULU

KARARI 237

SEKİZİNCİ BÖLÜM

BANKA VEYA KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇLARIYLA İLGİLİ EKLER 367

1. Şikâyet Dilekçeleri 367

2. Müzekkere Örnekleri: 370


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.