6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

İkinci Ayırım

Zamanaşımı

A. Süreler

Beş yıllık zamanaşımı

Madde 147-

Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır:

3- Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar.