Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/11/2021 tarihli ve 31673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; ilgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak Üniversite öğrencilerine ve personeline, üçüncü kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri alanlarda eğitim ve etkinlik programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak, ihalelere katılmak, projelere ortak olmak, projeler geliştirmek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs, konferans, seminer, etkinlik ve diğer eğitim programları sonunda katılımcılara sertifika, katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeler vermek.”

“g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde görsel, işitsel, senkron veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere ücretli veya ücretsiz eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ğ) Gönüllülük ve sosyal sorumluluk esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek.

h) Mesleki, deneme, seviye tespit, görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri alanlarda ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

ı) Yüz yüze ya da senkron yapılacak eğitim ve etkinliklerde eğitim ortamının ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan onarıcı ve geliştirici faaliyetleri yapmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Merkezin amacı doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yapmak, projelere ortak olmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.” 

“ğ) Merkezin amacına uygun konu ve projelerde ilgililerle görüşmek, ilgili mevzuata uygun olarak protokoller yapmak.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.