banner590

27 Mayıs 2019

Avukatlara büyük kolaylık getirecek sistem: MTS
banner580

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ (MTS)

7155 Sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar yürütülmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda;

Avukat Portal’da Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılacak takipler için ayrı “MTS İşlemleri” alanı oluşturulmuştur. Sistem 01/06/2019 tarihinde kullanıma açılacaktır.

MTS üzerinden takip başlatacak avukatlar, yalnızca Vakıfbank tarafından alacaklı ve/veya alacaklı vekili adına açılmış hesap numarasına ait IBAN numarasını sisteme girebileceklerinden, alacaklı veya alacaklı vekili tarafından Vakıfbank MTS hesabı açtırılması gerekmektedir.

Ayrıca alacaklı vekili tarafından MTS takibinin başlatılabilmesi için; müvekkili veya şirket yetkilisi tarafından UYAP Kurum Portal “kurum.uyap.gov.tr” üzerinden MTS Başvuru Dilekçesi ve ilgili  evraklar eklenmek suretiyle  e-imza ile başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonucunda verilecek yetki ile müvekkil veya şirket yetkilisi tarafından MTS takibi  başlatabilecek  avukat tanımlaması yapılacaktır. Tanımlama yapılmayan avukatlar MTS takibi başlatamayacaktır.  

Başvuru Adalet Bakanlığındaki ilgili birime düşmekte ve başvuruya istinaden ilgili şirket yetkilisine yetki tanımlaması yapılmaktadır.

Şirketyetkilisince Kurum Portal üzerinde yer alan “Başvurularım” alanından başvurusu sonuçlanmış ise şirketadına takip başlatabilecek avukatlara dair tanımlama yapabileceklerdir.

Avukat portalda MTS takip açılış işlemleri için oluşturulan alanda o şirketadına sadece tanımlı avukatlar tarafından takip başlatılabilecektir.

Açılacak MTS takiplerine ilişkin şirket adına tanımlı avukat  tarafından takip başlatılacağında taraf kaydı aşamasında ilgili avukat ile ilişkilendirilmiş kurum bilgisi “Alacaklı” alanına yansıyacaktır. İlgili avukata dair birden fazla MTS takip açılış işlemi ile yetkilendirilmiş şirketvar ise bu şirketleravukata gösterilecek ve seçim yapılan şirket üzerinden alacaklı kaydı avukat tarafından yapılacaktır.

MTS İŞLEMLERİ: Avukat portal üzerinden MTS takiplerinin başlatılacağı alandır. 

Bu bölümde “Takip Açılış” ve “Tamamlanmayan Dosyalar” alanı yer almaktadır.

Takip Açılış: Açılacak takibe dair takip, taraf, takibin dayanağı bilgi ve alacak kalemlerinin girilerek, takip  talebinin  oluşturulduğu, harç yatırma ve tebligat gönderim işlemlerinin yapıldığı alandır.

Tamamlanmayan Dosyalar: Dosya açma ve tebligat gönderme adımlarınagelmiş ancak ilgili adım tamamlanmamış ise, tamamlanmayan adıma geri dönerek takip açılış sürecinin devamına dair işlem yapılacak alandır.

Takip Açılış: Merkezi Takip Sistemi üzerinden takip açılışı 7 adımdan oluşmaktadır. 

1-Dosya / Takip Bilgileri: Açılacak takibe dair ana bilgilerin girildiği adımdır.

İl: MTS  dosyasına dair borcun ödenmemesi durumunda takibe geçilecek  icra  dairesinin bulunduğu il bilgisidir.

Adliye : MTS  dosyasına  dair  borcun  ödenmemesi  durumunda  takibe geçilecek icra dairesininbulunduğu adliye bilgisidir.

MTS  dosyasına dair borcun süresi içinde ödenmemesi halinde  avukat  tarafından  “İcra  Takibine” geçilmesi durumunda sistem MTS açılış amasında alacaklı vekilinin girmiş olduğu bu adliyede icra dosyası başlatacaktır.

Bu alana girilen bilgi “Takip Talebi ve MTS Ödeme Emrinde” de gösterilecektir. Borçlu bu alana girilen adliye için yetki itirazında bulunabilecektir.

Talep Açıklama : MTS alacağına dair takip talebinde teks metin olarak yansıyacak isterlerin girileceği alandır.

Bu alana girilen metin takip talebinde ve MTs Ödeme emrinde alacak kalemi bilgilerinin akabinde yer alacaktır. 

Mahiyet Bilgileri : Açılan MTS takibinin mahiyetine dair veri seçimi yapılacak alandır. Bu alana girilen bilgiler takip talebinde yada MTS ödeme emrine yansımayacaktır. MTS aşamasında ve icra takibine geçiş durumunda bu dosyanın mahiyetine ilişkin istatistiki bilgiler için oluşturulmuş bir alandır.

MTS dosyasına dair girilecek alacak kalemlerinin dosya hesabı aşamasında dikkate alınacak isterleri oluşturmaktadır. Burada yapılacak seçimler dahilinde MTS dosya hesabı girilecek alacak kalemleri dahilinde hesap edilmektedir.

Terekeye Takip  : Asıl  borçlunun  vefatı  halinde  mirasçıya  karşı  yapılacak  takiplerde  bu  seçenek işaretlenir. “Borçlu” sıfatı ile kaydedilecek kişiler “Takip Talebi ve Ödeme Emrinde” ilgili alana yansıyacaktır. 

2-Taraf Bilgileri:Açılacak takibin taraflarının girileceği ekran adımıdır. Taraf girişinde “Kişi ve Kurum” seçeneği yer almaktadır.

Açılacak takip için en az 1 alacaklı ve 1 borçlu taraf girişi zorunludur.

Kaydı yapılacak taraf gerçek kişi ise “Kişi/Kurum” seçeneğinden “Kişi” seçeneği ile işlem yapılmalıdır. Kişi seçeneğinde “T.C.Kimlik Numarası, ad, soyad” girişi zorunludur. Bu bilgiler girilerek “sorgula” butonu ile işlem yapılması gerekmektedir. Girilen T.C.Kimlik Numarası ile Ad/ Soyad bilgilerinin eşleşmemesi halinde sistem uyarı verecek ve taraf kaydına izin vermeyecektir.

Tarafın  adres  bilgileri  kullanıcı  tarafından  girilecektir.  Adres  girişinde  “Adres  Türü” alanından eklenecek adresin türü ve adrese dair “İl, İlçe, açık adres bilgileri” girişi zorunludur. Taraf sıraftı “Alacaklı” da ise e-posta ve telefon bilgileri girişi de mevzuat gereği zorunludur.

Avukat tarafından MTS ile yetkilendirilmiş kurum bilgileri alacaklı taraf sıfatında ekrana yansıyacak ve avukat tarafından hangi kurum adına takip başlatılmak isteniyor ise o kurum alacaklı olarak seçilerek devam edilmesi gerekmektedir.

Kaydı yapılacak taraf kurum ise “Kişi/Kurum” seçeneğinden “Kurum” seçeneği ile işlem yapılmalıdır. Kurum seçeneğinde “Mersis Numarası, Vergi Numarası” zorunlu alandır. Mersis yada vergi numarası girilmek suretiyle “sorgula” butonu ile girilen vergi yada mersis numarası ilekayıtlı kurum sorgulanmalıdır.

Sorgulanan kuruma dair “Mersis” adresi bulunması halinde sorgu sonucunda adres paneline bu bilgi yansıyacak, bu adrese dair seçim yapılabilecektir.

Tarafın  adres  bilgileri  kullanıcı  tarafından  girilecektir.  Adres girişinde“Adres  Türü”  alanından eklenecek adresin türü ve adrese dair “İl, İlçe, açık adres bilgileri” girişi zorunludur.

Taraf sıraftı “Alacaklı” da ise e-posta ve telefon bilgileri girişi de mevzuat gereği zorunludur.

Mevzuat gereği MTS dosyası için alacaklı veya vekilinin IBAN numarasının bildirilmesi zorunludur. Alacaklı  taraf  eklerken  IBAN  Bilgileri  alanından  alacaklı  veya  vekil  adına  kayıtlı MTS IBAN  bilgisi girilmelidir.

Borçlu olarak gerçek kişi kaydı yapılırken tebligat adresi olarak “Mernis Adresi” kullanılmak isteniyor ise, ekranda yer alan “Mernis Adresi” alanı işaretlenmek suretiyle sistem tarafından kişinin mernis adresi olup olmadığı kontrol edilecektir.

Borçlunun mernis adresi seçilmesi halinde tebligat bu adrese yapılacaktır. Takip talebinde borçlu adresi yerinde “Mernis Adresi Seçilmiştir.” İbaresi yer alacaktır. 

3-İlamsız Bilgileri: Takibin dayanağı belge / fatura ve talep edilen alacak kalemi detay (asıl alacak, işlemiş faiz, faiz başlangıç tarihi, faiz türü vs.) bilgilerinin girişinin yapıldığı ekrandır.

“İlamsız  Ekle”  butonu  ile  takibin  dayanağı alacağa  dair  zorunlu  alanlar “Abone/Müşteri  vs.No, Tutar/Para Birimi, Fatura/Belge Tarihi, Ödeme Tarihi, Açıklama” alanlarına veri girişi yapılır.

Girilen  bu  bilgilere  dair  alacak  kalemi  detay  ilişkilendirmesi  için  “Alacak  Kalemi  Ekle”  butonu kullanılır. Açılan panelde “Alacak Türü, Alacak Açıklama, Tutar/Para Birimi” alanlarına veri girişi yapılır.

Girilen alacak kalemine dair faiz isteniyor ise “Faiz Türü” alanından istenen faiz türü seçilir. Faiz türü “Diğer” seçilmiş ise faiz oranı manuel olarak girilmelidir. (Faiz oranı virgül ayracı ile girilmelidir. Örnek: 16,25)

İstenen faize dair “süre tipi” seçimi de zorunludur.

Alacağa faiz istenmiş ise faiz başlangıç tarihi günün tarihi olarak sistem tarafından otomatik setlenecektir.

MTS ye dair takip başlatılıncaya kadar işleyecek faiz ise avukat tarafından harici olarak hesaplanıp, alacak kalemi olarak işlemiş faiz alanından giriş yapılmalıdır. 

4-Takip Talebi Oluştur: 1.2.ve 3.Adımda girilen verilerin avukata gösterildiği, bu girilen verilerin doğruluğunun avukat tarafından onaylandığı ve “Takip Talebi” oluşturma isteğinin sisteme gönderildiği ekran adımıdır.

5-Evrak  Gönder: 1.2.ve  3.adımlarda  girilen  veriler dahilinde mevzuat dahilinde avukat tarafından elektronik imza ile imzalanması gerekli “Takip Talebi” nin oluşturulduğu ekran adımıdır.

Ekran adımında “Takip Talebi Oluştur” butonu ile, girilen veriler dahilinde sistemin oluşturduğu takip talebi bilgisayara indirilir. Avukat tarafından bu takip talebi elektronik imza ile imzalanır. Ekranda bulunan “Evrak Seç” butonu ile ilgili takip talebi yeniden sisteme dahil edilerek “Ekle” butonu ile dosyasına eklenecek evrak listesinedahil edilir.

Avukatın girdiği veriler dahilinde sistemin oluşturduğu “Takip Talebi”nden başka “Takip Talebi”nin dosyaya eklenmemesine dair kontrol bulunmalıdır. Bu nedenle 1.2.3 adımda girilen veriler, alacak kalemi, faiz ilişkilendirmelerine dair doğruveri girişi yapılmalıdır. Merkezi takip sistemi sanal bir birim olup, girilen verilerin hatalı yada eksik girişinin icra dairelerinde olduğu gibi kontrol edecek bir mekanizma bulunmadığı için veri girişi önem arzetmektedir.

Alacaklı ile avukatın vekillik ilişkisini düzenleyen “Vekaletname” de dosyaya eklenmelidir.

Takibin dayanağı belgelerde aynı şekilde ekran üzerinden eklenmek suretiyle dosyaya eklenir. 

6-Ödeme Yap / MTS Dosyası Aç:MTS dosyasına dair harçların ve baro pulunun ödendiği ve MTS dosya numarasının alındığı ekrandır. Ekranda alınacak harçlar gösterilir.

Ödeme işlemi sadece “Barokart” aracılığıyla yapılabilecektir. Ödeme işlemi ile alınması gereken harçlar avukatın “Barokart” hesabından Maliye Bakanlığının hesabına aktarılacak, alınması gereken baro pulu tutarı ise avukatın barokart hesabından TBB hesabına aktarılacaktır.

MTS dosyasının açılması ile birlikte sistem girilen veriler dahilinde dosyaya  dair “Ödeme Emri” oluşturur dosyasına kaydeder. 

7-Tebligat Gönder: MTS işlemlerine dair harçların ikmal edilerek dosya numarasının alınmasınına mütaakip, sistemin  oluşturduğu Ödeme Emrinin borçluya tebliğ edilmesi için PTT nin baskı merkezine gönderilmesine dair işlemlerin yapılacağı ekrandır.

Ekranda dosyadakiborçlular ve 2.adımda girilen adres bilgileri gösterilir. Gönderilecek tebligata dair alınacak tebligat ücreti de ekranda gösterilir. İşlem için avukatın “Barokart” hesabından ekranda belirtilen tebligat ücreti tutarı PTT nin hesabına aktarılır.

DOSYA SORGULAMA

MTS takip açılışının akabinde dosya üzerinden işlem yapmak dosya safahat, evrak, hesap bilgilerini görüntüleme, icra takibine geçme, MTS dosyasının kapatılması için avukat portal üzerinden “Dosya Sorgulama” alanından işlem yapılması gerekmektedir. Mevcut icra dosyalarına dair bilgilerin görüntülendiği alandan “Birim” olarak “Merkezi Takip Sistemi” seçilmek suretiyle “MTS” dosyaları sorgulanarak  işlem yapılabilecektir. 

DOSYA GÖRÜNTÜLEME

MTS dosyasına dair detay bilgilerinin görüntülendiği ekrandır. Dosya Bilgileri, Taraf Bilgileri, Evrak, Safahat, Dosya Hesabı alanı avukat portaldaki diğer icra dosyaları ile aynı şekilde kurgulanmıştır. Ancak “Tebligat  Bilgileri” ekran adımında  ise gönderilen tebligatın akibeti  sorgulanarak, tebligat yapılamaması durumunda borçlunun gerçek kişi olması halinde “Mernis Adresi” nin sorgulanarak “Ödeme Emrinin” Mernis adresine tebliğe çıkartılmasını sağlanmaktadır.

TEBLİGAT BİLGİLERİ

“Tebligat Bilgileri” ekran adımında  gönderilen tebligatın akibeti sorgulanmakta, ödeme emrinin tebliğ edilememe durumunda kişinin mernis adresinin sorgulanarak bu yeni adresin tebligat adresi olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. Mernis adresi olarak tebligat adresinin seçilmesi halinde MTS “Tamamlanmayan Dosyalar” bölümünden “Tebligat Gönder” seçeneği ile yeniden tebligat gönderimi yapılmalıdır. 

İCRA TAKİBİ BAŞLAT

MTS aşamasında borcun ödenmemesi yada borçluya tebligat yapılamaması durumunda alacaklı avukatı tarafından icra takibine geçilebilmesi için ekranda yer alan “İcra Takibi Başlat” seçeneği ile işlem yapılacaktır.

MTS takibi başlatılırken seçilen adliyede icra takibine geçilecektir. Borçlu sadece “Yetkiye İtiraz” etmiş ise ekranda borçlunun belirttiği yetkili adliye de gösterilecek, icra takibine geçilmesi halinde avukat yetki itirazını kabul ederek borçlunun belirttiği adliyede icra takibine geçilmiş olacaktır.

İcra takibine geçiliş aşamasında alınacak harç (Dosyada alınan MTS harcı mahsup edilerek alınacak peşin harç var ise sistem  peşin harcı hesap ederek) ekranda gösterilecektir.

Avukat açılacak takibe istinaden kota  üzerinden  takip  başlatmak  istiyorsa,  avukat yada kurum seçeneğini seçecek ve açılacak takip bu seçim doğrultusunca adliyede sistem tarafından tevziye tabi tutularak ilgili adliyede takip başlatacak ve esas numarası alacaktır. Adliyede müstakil “Abonelik Sözleşmeleri” ile yetkili daire bulunması halinde kotadan bağımsız o daireye dosya tevzi edilecektir. 

DOSYA KAPAT

MTS dosyası aşamasında avukat tarafından MTS dosyasının kapatılması işleminin yapıldığı ekrandır. Ekrandaki kapatma nedenlerinden seçim yapılarak MTS dosyası kapatılır.

>> Adalet Bakanlığı Merkezi Takip Sistemi Kısa Tanıtım Videosu için TIKLAYINIZ
 


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet tevfik 2 yıl önce

çok tesekkurler

Avatar
k.bellisan 2 yıl önce

mts icrasında hem borca hemde yetki itirazı yapılırsa dava nerede görülür.borçlunun ikametgah adresindemi

Avatar
Gerek yok 1 yıl önce

Bu nasıl sistemmiş borcu olan kişinin borcunu başkasımi ödeyecek benim kardeşimin borcu var benim ismimi de yazmışlar nasıl bir iş bu başkasının borcundan banane ak