banner698

24 Eylül 2021

Vekalet ücreti hükmedilmeyen avukat, hakimi HSK'ya şikayet etti

Yerel mahkemede davanın kazanılmasına rağmen, mahkeme hakimi tarafından lehine vekalet ücreti hükmedilmeyen avukat Asilcan Tuzcu, hakimi bakanlık ve HSK’ya şikayet etti.

HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

hukukihaber.net’e konuşan avukat Asilcan Tuzcu, “Avukatların kanayan yarası olan bu duruma bir son vermek ve meslektaşlarımın sesi olmak adına, hakimi bakanlık ve HSK’ya şikayet ettim ve aynı zamanda hakimin hukuki sorumluluğu için dava açtım.” dedi.

“Hakimler de en az normal vatandaşlar kadar kanun ve kurala uymak zorundadırlar.” diyen Tuzcu, sözlerine şöyle devam etti; “Burası bir hukuk devletidir ve hiç kimse açık kanun hükümlerine aykırı olarak keyfi karar veremez. Çokça defa bu durumu tecrübe eden biz avukatların, artık bu duruma ses çıkarma vakti geldi ve geçmektedir.”

“HİÇ KİMSE AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNE EL UZATAMAZ”

“Hiç kimse avukatın emeği olan vekalet ücretine keyfi gerekçelerle el uzatamaz. Uzatırsa bunun bedelini yine kanun karşısında ödeyecektir. Tabi bunun için de biz avukatların neredeyse teamül halini almış olan bu konuda ses yükseltmesi şarttır.”

Avukat Asilcan Tuzcu

HAKİMİN GEREKÇELİ KARARI - HAKİM ALEYHİNE AÇILAN DAVA VE ŞİKAYET DİLEKÇELERİ ŞÖYLE;

T.C.
YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ'NE 
Gönderilmek Üzere 
KÜTAHYA NÖBETÇİ ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ'NE

DAVACI : 

ADRESİ : 

VEKİLLER : Av. Asilcan TUZCU  

DAVALI:  

SORUMLU HAKİM:

DAVA KONUSU: HMK 46 vd maddeleri gereği Hakimin sorumluluğuna dayalı devlet aleyhine tazminat davası

İZAHLAR:

Kütahya İcra Hukuk Mahkemesi  ….  Esas dosyasında yapılan zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması davasını kazanmamıza rağmen , tarafımız lehine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmetmemiştir.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararı ''.. cevap dilekçesi sunmayan, davaya karşı çıkmayan ve işbu davanın açılmasına sebebiyet vermeyen alacaklı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına..'' Şeklindedir.

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava
dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Hükmünü ihtiva etmektedir. Hakim hukuku bilen ve resen uygulayan kişidir. Hakim bu apaçık hükme rağmen davalı tarafı ''davaya karşı çıkmayan davalı '' olarak addetmiştir.

MADDE 312 /(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama
giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Hükmünü ihtiva etmektedir . Yani davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaması için bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi lazımdır.

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/4267 Karar No: 2020/7984

Karar Tarihi: 08.12.2020

''''..Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK'nin 326/1. maddesi uyarınca Kanunda yazılı haller dışında yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Kanunda yazılı hallerden birisi hiç şüphesiz HMK'nin 312/2. maddesidir. Bu madde hükmüne göre davalı taraf davanın açılmasına sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderinden sorumlu değildir. Hemen belirtmek gerekir ki; anılan maddenin uygulanabilirliği, bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır..''

Yerel mahkeme hakimi yargılama giderlerini üzerimizde bırakarak ve tarafımız lehine vekalet ücreti hükmetmeyerek , tarafımızı yargı eliyle hak kaybına uğratmıştır. 

MADDE 326- (1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine
hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.'' Hükmünü ihtiva eder.

Uyuşmazlıklarda  parasal değer değil hukuki menfaat korunmaktadır. Vatandaş bu davayı kazandığında yargılama giderlerinden sorumlu tutulması durumunda  ''hem haklıyım hem param gitti ''  düşüncesine kapılacak mıdır kapılmayacak mıdır? Yargı erk inin açık haksız uygulaması yüzünden devlete içten içe kin besleyecek midir , beslemeyecek midir? Bu sualleri yüce mahkemenizde kanaat oluşması bakımından sormak isteriz.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK,İİK,TBK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Kütahya İcra Hukuk Mahkemesi …. Esas dosyası  ve içeriğinde mübrez deliller

NETİCE-İ TALEP:

Tüm bu ayrıntısıyla  arz ve izaha çalışılan nedenlerle

1-) HMK  128 ,312/2 , 326 açık maddelerine aykırı davranan hakimin işlediği fiil için HMK 46/c  uyarınca 101 TL yargılama gideri ve  tarafımız lehine hükmedilmeyen 910 TL vekalet ücreti toplamı olan 1011 TL maddi tazminatın haksız karar tarihi olan 09/09/2021 tarihinden  işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafımıza verilmesine ,

2-) Hakim aleyhine soruşturma açılması için Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Kuruluna dosyanın gönderilmesine,

3-) Yargılama giderlerinin devlet hazinesi üzerine bırakılmasına

Karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Ek-Vekaletname ve Yargıtay Kararı

09.09.2021                                          
Davacı       Vekili
Av. Asilcan TUZCU
(E-İMZA)

-***-
ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE HAKİMLER SAVCILAR KURULU'NA
Gönderilmek Üzere 
KÜTAHYA NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA'NE

ŞİKAYETÇİ: 

ADRESİ: 

VEKİLLERİ: Av. Asilcan TUZCU  

SORUMLU HAKİM:

TALEP  KONUSU: Kanunun açık maddelerine aykırı hüküm veren hakimin disiplin, idari ve cezai sorumluluğu için şikayet dilekçemizdir.

İZAHLAR:

Kütahya İcra Hukuk Mahkemesi  ….  Esas dosyasında yapılan zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması davasını kazanmamıza rağmen, tarafımız lehine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmetmemiştir.

Yerel mahkemenin gerekçeli kararı ''.. cevap dilekçesi sunmayan, davaya karşı çıkmayan ve işbu davanın açılmasına sebebiyet vermeyen alacaklı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına..'' Şeklindedir.

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava
dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Hükmünü ihtiva etmektedir. Hakim hukuku bilen ve resen uygulayan kişidir. Hakim bu apaçık hükme rağmen davalı tarafı ''davaya karşı çıkmayan davalı '' olarak addetmiştir.

MADDE 312 /(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama
giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Hükmünü ihtiva etmektedir . Yani davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulmaması için bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi lazımdır.

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/4267 Karar No: 2020/7984
Karar Tarihi: 08.12.2020

''''..Bilindiği üzere, 6100 sayılı HMK'nin 326/1. maddesi uyarınca Kanunda yazılı haller dışında yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Kanunda yazılı hallerden birisi hiç şüphesiz HMK'nin 312/2. maddesidir. Bu madde hükmüne göre davalı taraf davanın açılmasına sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderinden sorumlu değildir. Hemen belirtmek gerekir ki; anılan maddenin uygulanabilirliği, bu iki koşulun birlikte gerçekleşmesine bağlıdır..''

Yerel mahkeme hakimi yargılama giderlerini üzerimizde bırakarak ve tarafımız lehine vekalet ücreti hükmetmeyerek , tarafımızı yargı eliyle hak kaybına uğratmıştır. 

MADDE 326- (1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine
hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.'' Hükmünü ihtiva eder.

Uyuşmazlıklarda  parasal değer değil hukuki menfaat korunmaktadır. Vatandaş bu davayı kazandığında yargılama giderlerinden sorumlu tutulması durumunda  ''hem haklıyım hem param gitti ''  düşüncesine kapılacak mıdır kapılmayacak mıdır? Yargı erk inin açık haksız uygulaması yüzünden devlete içten içe kin besleyecek midir , beslemeyecek midir? Bu sualleri  kanaat oluşması bakımından sormak isteriz.

Bugün açık kanun hükümlerine rağmen bu şekilde karar veren hakimlerin ,yarın yıllar sonra yüksek mahkemelerde görev yapacağını düşündükçe bir avukat olarak adalet adına derin düşünceler içerisine kapılmaktayım. Türk hukuku tüm dünyada övülen ve saygı gören bir sistem içerisinde bulunmalıdır. Mamafih , yerel mahkeme hakimleri bu şekilde keyfi ve açık kanun hükümlerine aykırı karar verdikçe , bu hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Takdir yüce adaletindir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK,İİK,TBK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Kütahya İcra Hukuk Mahkemesi …. Esas dosyası  ve içeriğinde mübrez deliller

NETİCE-İ TALEP:

Tüm bu ayrıntısıyla  arz ve izaha çalışılan nedenlerle işbu şikayet dilekçemizin ,sayın savcılığınızca ve muharebe bürosu aracılığıyla ADALET BAKANLIĞI ve HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU'NA gönderilmesini

Sorumlu hakimin açık kanun hükümlerine riayet etmemesinden dolayı gerekli disiplin,cezai ve idari müeyyidelerin uygulanarak cezalandırılmasına

Karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Ek-Vekaletname ve Yargıtay Kararı

09.09.2021                                          
Davacı Vekili
Av. Asilcan TUZCU
(E-İMZA)

-***-

T.C.

KÜTAHYA                                                                                                                                                                     

İCRA HUKUK MAHKEMESİ                          

TÜRK MİLLETİ ADINA     

GEREKÇELİ KARAR                                                                                             

ESAS NO: 
KARAR NO: 
Kütahya 1.İcra Müd.:
 

HAKİM: 
KATİP: 

DAVACI: 
VEKİLİ: Av. ASİLCAN TUZCU
DAVALI: 
VEKİLİ: 
DAVA:
Takibin Taliki Veya İptali
DAVA TARİHİ    : 27/05/2021
KARAR TARİHİ    : 09/09/2021
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILIŞ TARİHİ    :
09/09/2021

Mahkememize açılmış bulunan Takibin Taliki Veya İptali davasının yapılan yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili aleyhine Kütahya (Kapatılan) 4.İcra Dairesinin …. esas sayılı dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus takibe geçildiğini, ancak dosyanın 14/01/2015 tarihinden sonra işlemsiz bırakıldığını, zamanaşımının vuku bulduğunu, şikayetlerinin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesini ve davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesini talep etmiştir.

Davalı vekiline usulüne uygun olarak dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilmiş olup davalı davaya cevap vermemiştir.

İİK 18/1 maddesi "İcra mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulu uygulanır" ve HMK 320/1 maddesi "Mahkeme, mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinde karar verir." hükümleri uyarınca icra dosyasının incelenmesiyle dosya üzerinden karar verilmiştir. 

Mahkememize açılan iş bu dava  takibin zamanaşımı nedeniyle geri bırakılması talebine ilişkindir.

Davaya konu Kütahya 1. İcra Müdürlüğünün ….  Esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde alacaklı G… AŞ vekili tarafından borçlular H. A., Ç. Elektrik Elektronik İnş.Malz.-Lokanta-Çayocağı-Park işletmeciliği (H. A.) ve A. Elektrik Bilişim Temizlik Mühendislik San ve Tic. Ltd. Şti aleyhine 6.350,00-TL bono, 47,32-TL işlemiş faiz, 952,50-TL işlemiş faiz, 1.130,21-TL işlemiş faiz, 653,05-TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 9.133,08-TL alacağın tahsili amacıyla 01/10/2013 tarihinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatıldığı, takibin kesinleştiği, alacaklı vekilinin haciz talebinde bulunduğu, son olarak 14/01/2015 tarihinde borçlu H. A. adına kayıtlı taşınmaz üzerine haciz şerhi işlenmesi için talepte bulunulduğu, bu tarihten sonra dosyada herhangi bir işlem bulunmadığı, işbu davanın açılmasından önce de herhangi icra takip işlemi yapılmadığı  anlaşılmıştır.

Takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada İİK.nun 33. Maddesi uyarınca zaman aşımı nedeniyle icranın geri bırakılması süreye tabi olmaksızın her zaman ileri sürülebilir. 

Bilindiği üzere İİK m.71/2 "Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33 a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır." hükmünü, İİK m.33/a ise "İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir." hükmünü haizdir.

Somut olayda, takip bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi olup, TTK m.778 delaletiyle TTK m.749 uyarınca zamanaşımı süresi 3 yıldır. Söz konusu takipte zamanaşımını kesen bir işlem olan 14/01/2015 tarihli haciz talebinden sonra dosyada hiçbir işlem yapılmamış olduğundan takibin kesinleşmesinden sonraki aşamada zamanaşımının dolmuş olması sebebiyle sübut bulan işbu davanın kabulü ile İİK m.71/2 delaletiyle İİK m.33/a uyarınca icranın geri bırakılmasına, cevap dilekçesi sunmayan, davaya karşı çıkmayan ve işbu davanın açılmasına sebebiyet vermeyen alacaklı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile Kütahya 1.İcra Müdürlüğünün …  esas sayılı dosyasına konu takipte İİK 71/2 delaletiyle İİK 33/a uyarınca zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına,

2- Peşin harcın karar harcına mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 

4-Dosya içerisinde kullanılmayan gider avansının gerekçeli kararın tebliğinden sonra yatıran tarafa iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, uyuşmazlık konusu miktar nazara alınarak İİK.nun 363/1 maddesi gereği kesin olarak karar verildi. 09/09/2021

Katip …
e-imzalıdır 
 

Hakim …
e-imzalıdır 

-***-


T.C.
KÜTAHYA
İCRA HUKUK MAHKEMESİ


ESAS NO: 

HAKİM: 
KATİP: 

DAVACI:  
VEKİLİ:
Av. ASİLCAN TUZCU -  UETS
DAVALI:
VEKİLİ: 

DİLEKÇE KONUSU: Hüküm kurulmasına ilişkin talep dilekçemizdir.

İZAHAT:

Davalı vekili davaya cevap vermemiştir..

TARAFIMIZ LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN BEYANLARIMIZ

Dava kabul edildiğinde tarafımız lehine AAÜT 2. Kısım 1. Bölümde açıkça yazılı olan ''icranın geri bırakılması '' işleri için belirlenmiş  910 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi yasanın farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık hükmüdür. Konuya ilişkin Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yeni tarihli Konya 7.İcra Hukuk Mahkemesi kararlarını sırasıyla sayın mahkemenizin takdir ve görüşlerine sunuyoruz.

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2009/ 17682 Karar: 2009 / 26256
Karar Tarihi: 24.12.2009

''..İİK.nun 71. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesine göre zamanaşımı itirazının kabulü halinde mahkemece “icranın geri bırakılmasına” karar verilmesi gerekirken “takibin talikine” hükmedilmesi aynı neticeyi doğuracağından sonuca etkili değil ise de, talebi kabul edilen davacı lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi ve yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılması doğru görülmemiştir..''

T.C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  Ankara 18. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/1479
Karar No: 2017/2331 Karar Tarihi: 22.11.2017

''..Şikayetin kabulü ile; Ankara 4.İcra Müdürlüğünün 2008/16044 E. sayılı dosyası ile başlatılan takipte İİK.nın 71/2 maddesi göndermesi ile aynı kanunun 33/a maddesi gereğince şikayetçi borçlu yönünden icranın geri bırakılmasına, 3- İlk derece mahkemesinde gerekli harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, 4- İlk derece mahkemesinde şikayetçinin yapmış olduğu 50,50 TL harç gideri ile 2 davetiye gideri 22,00 TL toplamı 0,75 TL dosya masrafı toplamı 73,25 TL yargılama giderinin (davalı) alacaklıdan alınarak (davacı) borçluya verilmesine, 5- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ilk derece mahkemesindeki yargılama için takdir edilen 660,00 TL vekalet ücretinin (davalı) alacaklıdan alınarak (davacı) borçluya verilmesine, 6- İstinaf başvurusu nedeniyle yatırılan 31,40 TL karar harcının istemi halinde (davacı) borçluya iadesine...''

T.C. KONYA 7. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO: 2021/229 Esas
KARAR NO: 2021/346 Karar Tarihi : 14/06/2021

Somut olayda; kambiyo takibine dayalı icra takibi yapıldığı ve takibin 22/11/2012 tarihinden sonra zaman aşımını kesen hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılmakla bonodaki uygulanması gereken 3 yıllık zaman aşımının dolmuş olması nedeniyle icranın İİK 71/2 ve 33/a maddesi gözetilerek icranın geri bırakılmasına ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
Davanın KABULÜ ile; Konya 2. İcra Dairesinin 2010/2946 sayılı takip dosyasındaki  davacı E. T. lehine icranın  geri bırakılmasına,
Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre hesap edilen 840,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Davacı tarafından yapılan 99,75 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

HUKUKİ SEBEPLER: Mevzuatın ilgili hükümleri, 

SÜBUT DELİLLERİ: İcra dosyası kapsamı ve sair tüm yasal deliller,

NETİCE-İ TALEP: Dosya tekemmül etmiştir. Araştırılacak başka husus kalmamıştır. Bu haseple davanın kabulüne tarafımız lehine 910TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesine yargılama giderlerinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini dileriz. 25/06/2021 

Davacı Vekili
Av. Asilcan TUZCU
(E-İMZALIDIR.)   


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mustafa rıza keleç 1 yıl önce

Helal olsun meslektaşıma ''biz biyle kırır verdik avukat biy/hınım'' diyen ve kanunu hiçe sayanlara gerçekten de müeyyide uygulanması gerekir. Avukat evvela kendi hakkını yedirmemelidir. tebrik ederim.

Avatar
Polat eraslan 1 yıl önce

Hakim kesin karar vermiş dikkat edersen . O avukatın hiç aklına gelmedi tabi istinaf etmek . Bence de en doğru olanı yapmış helal olsun.

Avatar
İyi hoş da 1 yıl önce

Fotoğraf ne alaka?

Şikayet red. Tazminat davası red. Aleyhe para cezası ve karşı yan vekalet ücreti çıkacağını bile bile (En az 20 tane hgk kararı var) fotoğraflı paylaşımı reklam yasağını delmenin cazibesine veriyorum.

Avatar
Mazhar Osman 1 yıl önce

Hakim hükmünde yanlış yapmış ise bunu düzeltmenin yolu bellidir. İstinaf ve temyiz bunun için vardır. Hükmünde her yanlış yapan hakim şikayet edilecek ise istinaf ve temyiz niçin var. Evet Avukat öncelikle kendi hakkını yedirmemelidir. Bunun için karara karşı yasal yollara başvurmalıdır. Ama bunun yolu hakimi şikayet etmek değildir.