Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından uygulanacak idari yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ve 25 inci maddesinin on ikinci fıkrası ile 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aykırılık: İdari yaptırım gerektiren fiilleri,

b) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanını,

c) Geçerli bir lisansa sahip olmamak: Lisans gerektiren bir faaliyet için hiç lisans alınmamış, lisans süresinin bitiminden önce yenilenme başvurusu yapılmamış, lisansın sonlandırılmış veya iptal edilmiş olmasını,

ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

e) Talimat: Kurum tarafından güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından yapılacak değerlendirme üzerine alınacak tedbirlere ilişkin olarak yerine getirilmesi istenen hususları,

f) Yetkilendirilen kişi: Bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum tarafından kendisine lisans, izin veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlara İlişkin Genel Hükümler

İdari yaptırım süreci

MADDE 5- (1) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyetleri sürecinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak incelemelerde aykırılık oluştuğuna karar verilmesi sonucunda idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Aykırılık oluşturabilecek durumlar aşağıdadır:

a) Yetkilendirme gerektiren faaliyetlerin yetkisiz yürütülmesi.

b) Yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi.

c) Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.

ç) Mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırılık teşkil eden durumlar.

d) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca sigorta yaptırma veya teminat gösterme zorunluluğu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.

(3) Kurum idari yaptırım sürecinde gerekli görmesi halinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerden  teknik destek hizmeti alabilir. Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlarca bu hizmetleri kapsamında temin edilen her türlü bilgi ve belge Kurumun izni olmaksızın başka amaçlarla kullanılamaz, paylaşılamaz ve çoğaltılamaz.

İdari yaptırımların türleri

MADDE 6- (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar aşağıdadır:

a) İdari para cezası.

b) Yetkinin kısıtlanması.

c) Yetkinin askıya alınması.

ç) Yetkinin iptali.

(2) İdari para cezası, yetkinin kısıtlanması, yetkinin askıya alınması veya yetkinin iptali idari yaptırımları birlikte ya da ayrı ayrı uygulanabilir.

İdari yaptırımların belirlenmesinde kullanılacak ölçütler

MADDE 7- (1) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar ve idari para cezasının miktarı; tesis ve faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşımla belirlenir.

(2) Kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı ve oluşan zararın büyüklüğü.

b) Aykırılığın yarattığı riskin; radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve karmaşıklığı göz önüne alınarak belirlenen ağırlığı.

c) Aykırılığın idari yaptırım uygulanacak kişi tarafından tespit edilip Kuruma bildirilmesi, idari yaptırım uygulanacak kişinin iş ve işlemlerinde tutarlılık ve açıklık gibi iyi niyetin varlığını gösteren unsurlar.

ç) Aykırılığın kasıtlı olup olmadığı.

d) İdari yaptırım uygulanacak kişinin yetki kapsamındaki daha önceki fiil ve davranışları.

e) Aykırılık sebebiyle herhangi bir haksız kazanç oluşup oluşmadığı.

f) İdari yaptırım uygulanacak kişinin ekonomik durumu.

(3) Kurum tarafından 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para cezasının miktarı, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında,  bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hususlar esas alınarak Ek-1’de verildiği şekilde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlara İlişkin Uygulama Esasları

Ön tespit raporu

MADDE 8- (1) Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme veya denetleme faaliyetleri çerçevesinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikâyet üzerine; aykırılık oluşabileceği değerlendirildiğinde, bu durum Kurumun ilgili daire başkanlığı tarafından, gerekirse diğer hizmet birimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan ön tespit raporu ile belirlenir.

(2) Ön tespit raporu hazırlanma sürecinde Kurum, gerekli bilgileri isteme, yerinde inceleme ve denetim yapma yetkisine sahiptir. Kurum gerekli her türlü bilgi, belge ve numunenin verilmesini kamu kurum ve kuruluşları da dâhil tüm gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir, bunların asıllarını ve/veya örneklerini alabilir, bunlara ilişkin gerekli tutanakları düzenleyebilir, konu ile ilgili yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir. İlgili kişiler, Kurum tarafından kendilerinden talep edilen her türlü bilgi, belge ve numuneyi vermekle yükümlüdür; gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.

(3) Aykırılık oluşturduğu iddia edilen gerçek veya tüzel kişilere ön tespit raporunun bir nüshası tebliğ edilerek yazılı savunmalarını tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Kuruma göndermeleri gerektiği bildirilir. Savunması istenen kişi, savunma için gerekçelendirerek otuz günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilir. Belirtilen gerekçenin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yazılı savunmanın hazırlanması için bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Savunmanın süresi içinde verilmemesi halinde ilgili kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Aykırılık oluşturduğu iddia edilen gerçek veya tüzel kişi tarafından iletilen yazılı savunmanın yetersiz görülmesi halinde, somut olayın aydınlatılmasına yönelik olarak ilgili kişiden ek bilgi, belge, numune veya ilave savunma verilmesi talebinde bulunulabilir.

(5) Ön tespit raporu ile ilgili kişinin savunması Başkana sunulur. Başkan tarafından ön tespit raporunun ve savunmanın incelenmesi neticesinde duruma ilişkin ilave çalışma yapılması istenebilir. Yapılacak ilave çalışma ve savunmanın incelenmesi üzerine ön tespit raporunda belirtilen hususların aykırılık oluşturmayacağı değerlendirilir ise Başkanın uygun görüşüyle ön tespit raporu süreci sonlandırılır.

Tespit raporu

MADDE 9- (1) Ön tespit raporunda belirtilen hususların aykırılık oluşturabileceğinin değerlendirilmesi halinde, Başkan tarafından tespit raporu hazırlatılır. Tespit raporunda; aykırılık iddiaları dikkate alınarak idari yaptırımların belirlenmesinde kullanılan ölçütlere, ilgili kişinin savunmasına, uygulanması teklif edilen yaptırımlar ile gerekçelerine ve ilgili diğer hususlara yer verilir.

(2) Başkan; tespit raporu, ön tespit raporu, ilgili kişinin savunması ve diğer destekleyici belgelerden oluşan dosyayı Kurula sunar.

İdari yaptırım kararı

MADDE 10- (1) Kurul, dosya üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda idari yaptırımla ilgili kararını verir. Kurul tarafından dosyanın değerlendirilmesi esnasında duruma ilişkin ilave çalışma yapılması istenebilir.

(2) Aykırılık oluştuğunun Kurul tarafından sabit görülmesi halinde idari yaptırım kararı verilir.

(3) İdari yaptırım kararı metninde;

a) Hakkında idari yaptırım kararı düzenlenen;

1) Gerçek kişi ise; adı soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

2) Tüzel kişi ise; unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi, kanuni temsilcisinin adı soyadı, görevi,

b) İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren aykırılık ile dayanağı olan mevzuat hükmü,

c) Uygulanacak idari yaptırımlar,

ç) Aykırılığı ispata yarayacak bilgi ve belgeler,

d) İdari yaptırım kararı tarihi,

açıkça yazılır. İhtiyaç duyulması halinde kararda bulunmasında fayda görülen diğer hususlar ayrıca ilave edilir.

(4) Kurum tarafından uygulanacak idari para cezalarında alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde bunun gerekçeleri ayrıca belirtilir.

(5) İdari yaptırıma ilişkin verilen kararlar, idari yaptırım kararlarına karşı başvurulacak yargı yolu ve başvuru süresi, ilgili kişiye, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Tedbirler

MADDE 11- (1) İdari yaptırım uygulanması, yetkilendirilen kişinin güvenlik ve emniyet tedbirlerini alma yükümlülüğünü ve mevzuat kapsamındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(2) Kurum, yetkinin kısıtlanması veya askıya alınması durumlarında, yetkilendirilen kişiden düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini isteyebilir.

(3) Yetkinin iptal edilmesi durumunda, yetkilendirilen kişi, Kurum tarafından gerekli görülmesi hâlinde düzenleyici kontrolden çıkarma işlemlerini verilen sürede tamamlar.

(4) Radyoaktif maddelerin güvenlik ve emniyetinin sağlanamadığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebileceğinin Kurum tarafından değerlendirilmesi hâlinde alıkoyma, taşıma ve bertaraf da dâhil olmak üzere Kurum, gereken tedbirleri alabilir veya aldırabilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gecikmeksizin karşılanır. Bu kapsamda oluşan masraflar ilgilisinden tahsil edilir.

(5) Kurum tarafından belirlenen salım veya serbestleştirme seviyelerinin üzerinde radyoaktif maddenin çevreye verildiğinin veya halkın mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde radyasyona maruz kalabileceğinin tespit edildiği durumlarda, mali ve hukuki sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olmak üzere, yetkilendirilen kişiden ilave tedbirler alması istenebilir.

(6) İdari yaptırım kararı verilinceye kadar güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetki verilen faaliyetin Başkan tarafından durdurulması veya sınırlanması da dâhil olmak üzere ayrıca gerekli tedbirler alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın nükleer tesislerin işletilmesi

MADDE 12- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislerin  geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %15’ine kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislerin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerinin işletilmesi

MADDE 13- (1) Radyasyon tesislerinin geçerli bir lisans olmaksızın işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Radyoaktif atık tesislerinin geçerli bir lisans olmaksızın işletilmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Geçerli bir lisansa sahip olmaksızın radyasyon uygulamalarının yürütülmesi

MADDE 14- (1) 17/12/2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisans olmaksızın yürütülmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyasyon uygulamaları için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Birinci grup radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisans olmaksızın yürütülmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde radyasyon uygulamaları için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Nükleer tesislere ilişkin aykırı hareketler

MADDE 15- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislere ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislere ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar  idari para cezası uygulanır.

Radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerine ilişkin aykırı hareketler

MADDE 16- (1) Radyasyon tesislerine ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %60’ına kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyasyon uygulamalarına ilişkin aykırı hareketler

MADDE 17- (1) Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamalarına ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %60’ına kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Birinci grup radyasyon uygulamalarına ilişkin  mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Nükleer tesislere ilişkin diğer durumlar

MADDE 18- (1) Madenler, nükleer hammadde işleme tesisleri ve eğitim ve araştırma amacıyla kurulmuş 10 MW’ın altında termal güce sahip nükleer tesislere  ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %15’ine kadar idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fıkranın dışında kalan nükleer tesislere ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde nükleer tesisler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyoaktif atık tesisleri ile radyasyon tesislerine ilişkin diğer durumlar

MADDE 19- (1) Radyasyon tesislerine ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın %30’una kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Radyoaktif atık tesislerine ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

Radyasyon uygulamalarına ilişkin diğer durumlar

MADDE 20- (1) Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ikinci ve üçüncü grup radyasyon uygulamalarına ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırın % 30’una kadar idari para cezası uygulanır.

 (2) Birinci grup radyasyon uygulamalarına ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde diğer faaliyetler için belirlenen miktarın alt sınırından üst sınırına kadar idari para cezası uygulanır.

İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin idari para cezaları

MADDE 21- (1) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin izin veya yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi durumunda 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen idari para cezaları uygulanır.

(2) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde dört bin ila yirmi sekiz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

(3) İzin veya yetki belgesi alınması gereken faaliyetlere ilişkin yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra, yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi hâlinde, yirmi sekiz bin ila iki yüz yetmiş dört bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

MADDE 22- (1) Nükleer hadiselerden kaynaklanan nükleer zararlar hakkında; Kurum tarafından veya ülkesindeki makamlar tarafından bir nükleer tesisi işletmek üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi, nükleer tesis işletmek için verilecek lisans alınmadan önceki dönemde nükleer tesisi kuran tüzel kişi, nükleer tesisi işletmek için verilen lisans iptalinden sonra yeni bir işleten belirlenene kadar olan dönemde lisansı iptal edilen tüzel kişi işleten olarak kabul edilir.

(2) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirlenen sigorta yaptırma veya teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletenlere, sorumluluk sınırının binde üçü kadar idari para cezası uygulanır.

İdari para cezalarının uygulanması

MADDE 23- (1) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygulanan idari para cezalarına ek olarak aykırılıkların giderilmesi için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre verilir. Aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi hâlinde idari para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında uygulanır.

(2) 7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin halk veya çevre sağlığına ve güvenliğine tehdit oluşturacak şekilde tahribata yol açtığının tespit edilmesi hâlinde uygulanacak idari para cezası bir kat artırılır.

(3) Aykırılığı oluşturan fiilin, işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi hâlinde 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şekilde yeniden hesaplanan idari para cezası her defasında bir kat artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil tekrar işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz.

İdari para cezalarının ödenme süresi, ödenme yeri ve tahsili

MADDE 24- (1) İdari para cezası, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde Kurum tarafından bildirilen banka hesabına, vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan bankalara ya da posta idaresine ödenir ve Kuruma bildirilir.

(2) İdari para cezasını, ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır.  Peşin ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

(3) İdari para cezasının tebliğinden itibaren ödeme süresi içinde idari para cezasının biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi için Kuruma başvuruda bulunulabilir. Kişinin idari para cezasını taksitlendirme isteğinde bulunması halinde, idari para cezası, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla bir yıl içinde ve eşit vadelerle dört eşit taksit halinde ödenebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(4) İdari para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlerin tam ve zamanında ödenmemesi halinde, ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Yeniden değerleme

MADDE 25- (1) 7381 sayılı Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına uygun şekilde yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yeniden değerleme yapılan idari para cezası sınırlarına ilişkin tebliğ her yıl Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurumun internet sayfasında duyurulur.

İçtima

MADDE 26- (1) Bir fiil ile idari para cezası gerektiren birden fazla aykırılık durumu gerçekleşmesi halinde bu aykırılık için öngörülen idari para cezalarından en yüksek olanı uygulanır.

(2) Kesintisiz fiille işlenebilen aykırılığa ilişkin idari yaptırım kararı verilinceye kadar bu aykırılık tek fiil sayılır.

İdari para cezası kararlarına karşı yargı yolu

MADDE 27- (1) İdari para cezalarına karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açılabilir.

(2) Uygulanan idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç, tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun; dava açma süresi içinde sunulması, kesin, süresiz, limit dışı ve idari para cezası tutarında olması hâlinde idari para cezasının tahsili durur.

(3) İdari para cezasının ödenmemiş olması şartıyla açılan davanın reddi kararının kesinleşmiş olması hâlinde teminat paraya çevrilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkinin Kısıtlanması, Askıya Alınması ve İptali

Yetkinin kısıtlanması, askıya alınması, iptali

MADDE 28- (1) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları kapsamında güvenliğin veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği durumlarda;

a) Kurulun yetkinin kısıtlanması kararıyla yetkilendirilen kişinin yetki kapsamında yürüttüğü faaliyetler; yetki koşulları, kapsam veya süre bakımından sınırlandırılır.

b) Kurulun yetkinin askıya alınması kararıyla yetkilendirilen kişi belirlenen süre boyunca yetki kapsamındaki faaliyetlerini yürütemez.

c) Kurulun yetkinin iptal edilmesi kararıyla yetkilendirilen kişi yetki kapsamındaki faaliyetlerini yeniden yetkilendirme yapılmaksızın yürütemez. Bir yetkilendirmenin iptal edilmesi hâlinde, iptal tarihinden başlamak üzere;

1) Yetki belgesi alınması gereken faaliyetler için üç ay,

2) İzin alınması gereken faaliyetler için altı ay,

3) Lisans alınması gereken faaliyetler için bir yıl,

süre ile iptal edilen yetkilendirmeye konu faaliyet için aynı kişi tarafından yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunulamaz ve Kurum tarafından bu kişilere yetki verilmez.

(2) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilmesi için fiillerin halk ve çevre üzerinde oluşturduğu riskin ağırlığına göre, idari para cezasına ek olarak yetki kısıtlanabilir veya askıya alınabilir. Aykırılığın belirlenen süre içerisinde yetkilendirilen kişi tarafından giderildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumda, yetkinin kısıtlanması veya askıya alınması kararı kaldırılır.

(3) Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilme imkânı bulunmadığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda idari para cezasına ek olarak Kurum tarafından verilen yetki iptal edilebilir.

(4) Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme yapıldıktan sonra sunulan gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya yetki koşullarındaki değişikliğin yetkilendirmeye esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi hâlinde idari para cezasına ek olarak yetki kısıtlanır, askıya alınır veya iptal edilir.

(5) 7381 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi hâlinde ilgili nükleer faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan lisans ve izinler, sigorta yaptırma veya teminat gösterme veya süresi dolan sigorta poliçesini veya teminatı yenileme yükümlülüğü yerine getirilene kadar Kurum tarafından askıya alınır. Askıya alınma tarihinden itibaren bir yıl, yetkilendirilen kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve gerekçenin Kurum tarafından uygun bulunması hâlinde üç yıl içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde lisans ve izinler iptal edilir.

(6) Yetkilendirilen kişinin sorumlulukları, Kurum yetkilendirme konusuna ilişkin düzenleyici kontrolden çıkarma kararı almadan sona ermez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygulanacak idari yaptırımlar hakkında karar vermek hususunda Kurul yetkilidir.

Diğer hükümler

MADDE 30- (1) Aykırılığa neden olan fiilin suç oluşturduğu değerlendirilir ise Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5326 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32- (1) 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız