Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/1/2004 tarihli ve 25345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “T.C. Başbakanlık” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Sermayeye mahsuben ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödemeye ait detayı içeren İç Haberleşme talep yazısının Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına intikal ettirilmesi gerekir. Söz konusu belgeler olmadan  ödeme gerçekleştirilmez.

d) Sermaye artırım işlemleri hariç yukarıdaki bentlerde yer alan prosedürün uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanından,

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzmandan,

Borç talebinde bulunan ilgili Proje Grup Başkanından,

oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile gerçekleşir.”

“g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç Haberleşme talep yazısı gönderilmeden Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı ödemeyi gerçekleştirmez.

h) Yukarıdaki bentlerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu kapsamda borç verilmesi işlemi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı,

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzmandan,

Borç talebinde bulunan ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanından,

oluşan Kredi Komitesinin uygun görüşü çerçevesinde “Başkanlık Makamı Olur’u” ile gerçekleşir.

“g) Borç olarak ödemelerin yapılabilmesi için, ilgili Daire ve/veya Proje Grup Başkanlıkları tarafından ödemeyle ilgili alınan Başkanlık Olur’u ve ödeme ile ilgili detayı içeren İç Haberleşme talep yazısı Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına gönderilir. Söz konusu belgeler olmadan ödeme gerçekleştirilmez.

h) Yukarıdaki bentlerin uygulanması sırasındaki işlemler, ilgili Proje Grup Başkanlığının bildirimi üzerine Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Personel Daire Başkanlığı gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Personel Daire Başkanlığı, hisse satış sözleşmesi, devir  sözleşmesi veya varlık sözleşmelerini dikkate alarak belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yapar. Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına para aktarma talebini iletir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İstihdam ve Sosyal Hizmetler” ibaresi “Personel” olarak ve “Finansman ve Fon Yönetimi” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlan, reklam, tanıtım ve destekleme hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı ile ilgili Proje Grup Başkanlığı tarafından incelenir.

b) Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca gerekli inceleme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Danışmanlık hizmet alımlarıyla ilgili belgeler, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, ilgili Proje Grup Başkanlığı, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenir.

b) Yasal süresi içerisinde ilgili kuruluşa ödemenin yapılmasını sağlamak ve nakit uygunluğunu tespit etmek amacıyla Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca gerekli inceleme yapılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (m) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d)  Kurul Kararının alınmasından sonra finans kuruluşlarına ihale açılması ve ihale komisyonunun oluşturulması için bir Başkanlık Olur’u alınır. Başkanlık Olur’unda aşağıdaki hususların ayrıntılı bir şekilde bulunması esastır:

• Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracının gerçekleşmesi amacıyla bankalar piyasasında en uygun miktar ve faiz oranı teklifi üzerinden işlem yapılmasını sağlayacak ihale açılması,

• İhraç edilecek olan tahvil ve diğer kıymetli evrakın şekil şartları,

• İhale Komisyonun teşkili ve görevi,

• Erken itfa yapılabileceği hususu.

İhale komisyonu;

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı ve Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığında görevli bir uzmandan oluşur.

Komisyonun görevi;

İhale için teklif mektubu gönderilen finans kuruluşlarından gelen cevapları değerlendirmek ve günün ekonomik koşullarını da dikkate alarak, en uygun miktar/miktarlara verilen en uygun faiz oranını tespit ederek, tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracına veya ihalenin iptaline karar vermektir.”

“j) Tahvil ve diğer kıymetli evrak ihracı ile ilgili işlemler Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca yapılır. Tahvil ve kıymetli evrakın basılması veya makbuz karşılıklarının finansman kuruluşlarına teslimi sağlanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığınca” ibaresi “Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22- Fon Bütçesi, Fonun yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir idari karardır. Bütçe, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve en geç ait olduğu takvim yılı başından önce Kurula onaylattırılarak yürürlüğe konulur.

Bütçenin İçeriği:

Bütçe bir metin ve ek cetvellerden oluşur.

a) Bütçe metninde yer alması gereken hususlar özel ve genel hükümler olmak üzere iki ana grupta düzenlenir.

Özel Hükümler:

•  Gider yetkisinin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı,

•  Gelir tahminleri toplamı.

Genel Hükümler:

Bütçenin uygulanmasında söz konusu olabilecek o yılın gelir ve giderleri ile ilgili konuları düzenleyen hükümler.

b) Gelir ve gider cetvelleri, bütçeye bağlı ek cetvellerdir.

• Gelir Cetveli; Fon kaynaklarını (Transfer gelirleri, mevduat faizi, borçlanma yoluyla sağlanan krediler, verilen kredi anapara ve faiz geri dönüşleri, satış gelirleri ve diğer gelirleri) gösterir.

• Gider Cetveli; Fondan, Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen cari, yatırım, transfer giderleri ile iç borç anapara ve faiz ödemeleri ve İdarece kapsam ve/veya programdaki kuruluşlara verilen kredileri gösterir.

Ön Bütçenin Hazırlanması:

c) Fonun ön bütçesinin zamanında hazırlanabilmesi için Proje Grup Başkanlıkları, Proje Değerlendirme ve Hazırlık, İhale ve Danışmanlık Hizmetleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Personel Daire Başkanlıkları ve Özelleştirme Sonrası Takip İşleri Grup Başkanlığı; cari yılın ikinci 6 aylık dönemine ve ilgili bütçe yılına ait fondan yapılacak olan her türlü harcamalar (kapsam ve/veya programdaki kuruluşlara yapılacak sermaye transferleri, borç ödemeleri, özelleştirilen kuruluşların her türlü istihdam ödemeleri, özelleştirme çalışmaları ile ilgili ilan, reklam ve danışmanlık ödemeleri, tahvil itfası ve benzeri) ile fona gelir teşkil edecek her türlü gelir kalemlerini (satış, kiralama, işletme hakkı devri ve sair gelirler, geçmiş yıl satış taksitleri, temettü gelirleri ve benzeri) cari hesap döneminin bitimine en geç 5 ay kala Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, cari yılın birinci altı aylık dönemine ait Fondan yapılan harcamalar ile Fon gelirlerini gösteren kalemleri bütçe formatına uygun bir şekilde doldurarak cari hesap döneminin bitimine en geç beş ay kala Fon bütçesini hazırlar.

Bütçenin Hazırlanması:

d) Fon bütçesinin hazırlanması için gerekli verileri sağlaması gereken ilgili Daire Başkanlıkları ve Proje Grup Başkanlıkları, Ön Bütçe önerilerindeki revizyon isteklerini cari hesap döneminin bitiminden en geç 1 ay öncesinde Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdürler.

Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı, ilgili birimlerin önerilerini göz önünde bulundurarak cari hesap döneminin geçmiş 10 aylık gerçekleşmelerini ve Ön Bütçe önerisinde yapılacak düzeltmeleri  saptar ve Bütçeye son şeklini verir.

Bütçe teklifi, Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığının bağlı olduğu Başkan Yardımcılığı tarafından Başkanlık Makamına sunulduktan sonra, Başkanlık Makamınca cari yılın bitimine en geç 15 gün kala Kurula sunulur.

Bütçe teklifi Kurulda görüşülerek hesap döneminin bitiminden önce kesinleştirilir.

Kurulca onaylanarak kesinleşen Fon bütçesi, Başkanlığın Bütçe uygulama talimatı ile birlikte ilgili Başkan Yardımcılıklarına gönderilir.

Ödenekler Arası Aktarma (Revize Bütçe) ve Ek Bütçe:

e) İlgili yılın bütçesinde, bütçe toplamını aşmamak kaydıyla ödenekler arasında aktarma yapılarak hazırlanan revize bütçe, Başkanın onayı ile çıkartılabilir. Başkana verilecek revize bütçe çıkarma ve bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi her yılın bütçesinde gösterilir.

Bütçe kalemlerinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmeler olduğu durumlarda ek bütçe çıkartılır. Ek bütçe, ancak Kurulda onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23- Fon hesaplarının tutulması ile ilgili esaslar ve usuller hakkında 16/5/1995 tarihli ve 22285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mali İşler ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca Finansman Fon Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı tarafından öngörülen istatistiki bilgi niteliğinde olan tablolar düzenlenir.”

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.