Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı; katma değer vergisi dahil, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen gazeteci derneklerinin gazetelerinde elli kuruştan, yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde kırkından daha fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.