Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti için yapılan başvuruların teknik değerlendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti başvuruları kapsamındaki tadil talepleri hakkındaki değerlendirmelerin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağdaşmaz alan: Önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahaları, arazi uygulamalı lisanssız elektrik üretimi faaliyeti başvuruları kapsamında Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmuş santral sahaları, santral sahası değişikliği talepleri kapsamında uygun bulunan ve geçerliliği devam eden santral sahaları ve YEKA Yönetmeliği kapsamında ilan edilen aday yenilenebilir enerji kaynak alanlarını/yenilenebilir enerji kaynak alanlarını,

b) Bağlantı bölgesi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve il ya da illerin sınırlarını kapsayan bölgeyi,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisini,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) Kullanılamaz alan: Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan ve üzerinde santral sahası bulundurulamayacak özelliklerdeki alanları,

g) LÜY: 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğini,

ğ) Önlisans: Elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için verilen belirli süreli izni,

h) RES: Rüzgâr enerjisi santralini,

ı) RÖİ: Rüzgâr ölçüm istasyonunu,

i) Santral sahası: Ek-1’de belirtilen yöntemlere göre belirlenen alanı,

j) SSKGY (Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu): Santral sahası içerisinde yer alan rüzgâr türbinlerinin MWm cinsinden toplam mekanik güçlerinin santral sahasının toplam düzlemsel yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen MWm/km2 cinsinden değeri,

k) Şebeke işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, elektrik dağıtım şirketlerini veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tüzel kişiyi,

l) TDR: Önlisans veya LÜY kapsamındaki başvurular için Genel Müdürlük tarafından Ek-2/Lahika-1 veya Ek-2/Lahika-2’deki formata göre düzenlenen teknik değerlendirme raporunu,

m) TEA: RES’lerin haberleşme, seyrüsefer, radar ve diğer sistemlere olası etkileşiminin belirlenmesi amacıyla yapılan teknik etkileşim analizini,

n) UTM koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED50 Datum),

o) Üretim lisansı: Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,

ö) Yardımcı kaynak: Rüzgâr kaynağı dışında kullanılan diğer enerji kaynaklarını,

p) Yardımcı kaynak ünite alanı: Yardımcı kaynağın güneş olması halinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisine ait santral sahası, diğer kaynaklar olması halinde ise bu kaynaklardan elektrik enerjisinin üretildiği ünitelerin yer aldığı ünite alanını,

r) YEKA: Yenilenebilir enerji kaynak alanlarını,

s) YEKA Yönetmeliği: 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğini,

ş) YEPDİS: Bakanlık tarafından işletilen Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemini,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rüzgâr kaynağına dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi             

MADDE 4- (1) Teknik değerlendirmesi talep edilen önlisans başvurusu için Ek-3’te yer alan bilgilerin tamamı EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgilerde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum EPDK’ya bildirilir:

a) Ek-3’te tanımlanmış olan bilgilerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olması veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olması.

b) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-1’e göre belirlenmemiş olması.

c) SSKGY değerinin 3 MWm/km2 değerinden küçük olması.

ç) Elektrik depolama tesisi kurulması taahhüt edilen başvurular hariç, önlisans başvurusunda belirtilen RÖİ’lerin Ek-4’te yer alan yönteme göre santral sahası üzerinde ve/veya santral sahasını temsil edecek yerlerde bulunmaması.

d) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının tamamının kullanılamaz alan veya bağdaşmaz alan içerisinde bulunması.

e) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının herhangi bir kullanılamaz alan veya bağdaşmaz alan ile kesişmesi halinde, kesişmeye konu olmayan alan içerisinde olacak şekilde ve sadece burada yer alan rüzgâr türbinlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun yeni bir santral sahasının belirlenemeyecek olması.

f) Önlisans başvurusunda belirtilen rüzgâr türbinlerinden herhangi birinin Ek-5’te yer alan yönteme göre başka bir tüzel kişiye ait santral sahasında bulunan ve geçerliliği devam eden bir TDR’de yer alan veya Genel Müdürlük tarafından düzenlenen uygunluk yazısına konu rüzgâr türbinini/türbinlerini etkileyen koordinatlarda olması.

g) YEKA Yönetmeliği kapsamında Bakanlık ile sözleşme imzalayan tüzel kişiler tarafından yapılan önlisans başvuruları hariç olmak üzere, önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının emniyet bandında rüzgâr türbini bulunması.

ğ) Önlisans başvurusunun, YEKA Yönetmeliği kapsamında rüzgâr enerjisine dayalı olarak Resmî Gazete’de yayımlanan bir yarışma ilanı kapsamında belirtilen herhangi bir bağlantı bölgesi ile kesişmesi veya çakışması ve bu önlisans başvurusunun, yarışma ilan tarihi ile ilan sonrasında tahsis edilecek alanların Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesine kadar geçen süre içerisinde yapılmış olması.

(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre teknik değerlendirmesi uygun bulunan önlisans başvurusu için Ek-2/Lahika-1 formatına göre düzenlenen TDR EPDK’ya gönderilir.

(4) Teknik değerlendirmesi uygun görülerek EPDK’ya gönderilen TDR’ye ait önlisans başvurusunun, gerçekleştirilen yarışma veya diğer kapasite tahsisleri sonucunda başvuru kapasitesinden daha az miktarda bağlantı hakkı kazanması halinde başvurunun teknik değerlendirmesi yeniden yapılır. Bu amaçla Ek-3’te yer alan bilgi formu, kazanılan bağlantı kapasitesi dikkate alınarak santral sahası köşe koordinatları ilk başvuruda belirtilen santral sahası içerisinde kalacak şekilde ve mevcut ve/veya yeni rüzgâr türbin bilgilerine göre yeniden düzenlenerek EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Önlisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bağlantı bölgesi, başvuruda belirtilen santral sahasının alansal olarak en fazla yer kapladığı ilin bulunduğu bölgedir. Alanların eşitliği halinde en fazla rüzgâr türbini bulunan ilin bulunduğu bölge bağlantı bölgesi olarak belirlenir.

(6) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişi tarafından yapılan önlisans başvurusu kapsamında, başvuru sahibi tüzel kişi tarafından kurulması taahhüt edilen elektrik depolama tesisine ait kurulu gücün Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirlenen limitlerin dışında olması halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz.

(7) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişiler tarafından yapılan önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi kapsamında Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi formunda RÖİ bilgisi aranmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans ve/veya üretim lisansı tadil taleplerinin değerlendirmesi

MADDE 5- (1) Önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, santral sahası köşe koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgâr türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil talepleri kapsamında yapılan başvuruların uygunluğu ile ilgili değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Ek-3’te yer alan bilgi formu EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Önlisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgâr türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil taleplerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilir:

a) Bilgi formunda yer alan ünite koordinatlarının ve/veya elektrik depolama tesisi yerinin ilgili santral sahasının emniyet bandı dahil olmak üzere önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde bulunması.

b) Bilgi formunda yer alan rüzgâr türbini bilgileri kullanılarak Ek-5’te yer alan yönteme göre komşu santral sahalarındaki rüzgâr türbinlerinin etkilenmediğinin tespit edilmesi veya etkilenmesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış olması.

(3) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının mevcut haliyle kesişmeyecek şekilde değiştirilmesine yönelik tadil başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilir:

a) Talep edilen yeni santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-1’e uygun olması.

b) Talep edilen yeni santral sahasının kullanılamaz alan ve/veya bağdaşmaz alan ile kesişmemesi veya bu tür alanlar içerisinde bulunmaması.

c) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans başvurusu kapsamında EPDK’ya gönderilen ilk TDR’de belirtilen SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması.

ç) Talep edilen yeni santral sahası içerisinde yer alan (emniyet bandı dahil) rüzgar türbinlerinden herhangi birinin Ek-5’te belirtilen yönteme göre komşu santral sahalarındaki rüzgar türbinlerini etkilememesi veya etkilemesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış olması.

(4) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının mevcut haliyle kesişecek şekilde değiştirilmesine yönelik tadil başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlerin tamamının sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilir:

a) Talep edilen yeni santral sahasının kullanılamaz alan ve/veya bağdaşmaz alan ile kesişmemesi veya bu tür alanlar içerisinde bulunmaması.

b) Talep edilen yeni santral sahasına ait SSKGY değerinin, önlisans başvurusu kapsamında EPDK’ya gönderilen ilk TDR’de belirtilen SSKGY değerine eşit veya bu değerden büyük olması.

c) Talep edilen yeni santral sahası içerisinde yer alan (emniyet bandı dahil) rüzgâr türbinlerinden herhangi birinin Ek-5’te belirtilen yönteme göre komşu santral sahalarındaki rüzgâr türbinlerini etkilememesi veya etkilemesi durumunda ilgili komşu santral sahası sahibi gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinden noter onaylı müsaadesinin alınmış olması.

(5) Önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş rüzgâr türbinlerini birbirlerine veya şalt merkezine bağlayan ve santral sahası dışında yer alan her nevi kablo, kablo kanalı, yer altı kablo ve havai enerji iletim/dağıtım hatlarının geçtiği güzergahların mevcut santral sahası içerisine dahil edilmesinin istenmesi halinde santral sahası değişikliği talep edilebilir. Bu tür tadil başvurularının uygunluğu hakkında değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Ek-3’te yer alan bilgi formu EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu kapsamda talep edilen yeni santral sahasının değerlendirmesinde; dördüncü fıkrada yer alan tüm kriterler ile birlikte her nevi kablo, kablo kanalı, yer altı kablo ve havai enerji iletim/dağıtım hatlarının geçtiği güzergahların azami 30 (otuz) metre genişliğinde olması ve talep edilen yeni santral sahasının önlisans veya üretim lisansına işlenmiş santral sahası ile bütünleşik olması şartlarının tamamı aranır.

(6) Önlisans veya üretim lisansında yer alan santral sahasının değiştirilmesine yönelik olarak talep edilen yeni santral sahasının YEKA Yönetmeliği kapsamında bağlantı hakkı yarışması yapılan bir bağlantı bölgesi veya bağlantı bölgesinin azami 30 (otuz) kilometre genişletilmesiyle elde edilecek alanla kesişmesi/çakışması durumunda değişiklik talebinin, ilgili YEKA yarışması tarihinden itibaren yarışma kapsamında önerilen aday YEKA’ların Bakanlık tarafından ilan edilmesine kadar geçen süre içerisinde değerlendirmesi yapılmaz.

(7) Bu maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki tadil başvurularına ilişkin olarak önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı EPDK tarafından, lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı ise tadil talebinde bulunan önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından Genel Müdürlüğe sunulur. Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi halinde, tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı, soyadı, temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekâletnameleri, temsil ve ilzam için yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri bulundurulur. Lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilerce verilebilecek noter onaylı müsaade yazısının ekinde lisanssız üretim faaliyetine konu taşınmazlara ait noter onaylı tapular ve üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi yer alır.

(8) Bu madde kapsamında Genel Müdürlük tarafından EPDK’ya gönderilen uygunluk yazılarına istinaden EPDK tarafından alınan önlisans ve/veya üretim lisansı tadil kararları, karar tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“LÜY kapsamında yapılan başvurular ile tadil taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 6- (1) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak LÜY kapsamında yapılan başvuru için talep edilen bağlantı kapasitesinin ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunması halinde başvurunun teknik değerlendirmesinin yapılması amacıyla Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgeler ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e girilir.

(2) LÜY kapsamında yapılan başvuru için gönderilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz:

a) Bakanlık internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin YEPDİS’e eksik veya hatalı girilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili uygunsuzlukların Genel Müdürlük tarafından verilen süre içerisinde giderilmemesi.

b) Başvuruda belirtilen rüzgâr türbinlerinin kullanılamaz alan veya YEKA Yönetmeliği kapsamında ilan edilen aday YEKA/YEKA içerisinde bulunması.

c) Başvuruda belirtilen santral sahasının Ek-1’de yer alan Yöntem-2’ye uygun olmaması.

ç) Başvuruda belirtilen rüzgâr türbinlerinin başka gerçek veya tüzel kişilere ait ve geçerliliği devam eden herhangi bir TDR’de yer alan rüzgâr türbininin rüzgârını Ek-5’te yer alan yönteme göre etkilemesi.

d) Birden fazla rüzgâr türbini bulunan LÜY kapsamındaki başvurular için SSKGY değerinin 3 MWm/km2 değerinden az olması.

e) Başvuruda belirtilen herhangi bir rüzgâr türbini veya santral sahasının tamamı veya bir kısmının, üzerinde santral sahası köşe koordinatlarının yazıldığı ve genel vaziyet planının yer aldığı lisanslı harita kadastro bürosu (LİHKAB) veya harita mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisinde belirtilen taşınmazlara ait sınırların dışında olması.

(3) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan LÜY başvurusunun uygun bulunması halinde Ek-2/Lahika-2 formatına göre hazırlanan TDR, Bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanır ve başvurunun uygun bulunduğu hususu ilgili şebeke işletmecisi ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi tarafından, TEA başvurusunun yapıldığı kuruma 30 (otuz) gün içerisinde başvuru yapıldığının Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde TDR’nin onaylı hali ilgili şebeke işletmecisine gönderilir.

(4) LÜY kapsamında yapılan bir başvuruda yer alan herhangi bir rüzgâr türbininin, Ek-5’te yer alan yönteme göre farklı gerçek veya tüzel kişilere ait TDR düzenlenmiş bir rüzgâr türbinini olumsuz etkilediğinin belirlenmesi durumunda bu olumsuzluktan etkilenen gerçek veya tüzel kişi tarafından verilebilecek izinler dikkate alınmaz ve bu tür başvurular için TDR düzenlenmez.

(5) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak yapılan LÜY kapsamındaki başvurular için Genel Müdürlük tarafından uygun bulunarak ilgili şebeke işletmecisine gönderilen TDR’lerde yer alan ünite gücü, ünite koordinatı, rotor kanat çapı, kule yüksekliği, santral sahası köşe koordinatı ve benzeri bilgilerin değiştirilmesine yönelik talepler için ilk TDR’de yer alan SSGKY değerinin azaltılmaması ve bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ilgili usul ve esaslara göre uygun bulunması şartıyla TDR revize edilir.

(6) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu santral sahası içerisinde lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvuru iade edilir.

(7) Genel Müdürlük tarafından TDR düzenlenen bir başvuru için; bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun gönderildiği tarih, proje onaylarının yapıldığı tarih, bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarih ve tesis kabulünün yapıldığı tarih, ilgili tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde ilgili şebeke işletmecisi tarafından YEPDİS’e işlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer hususlar

MADDE 6/A- (1) Rüzgâr kaynağına dayalı olarak düzenlenen önlisans veya üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvuruları için yardımcı kaynağın türüne göre varsa ilgili mevzuatı kapsamında teknik değerlendirme yapılır. Yardımcı kaynağa dayalı tesise ait yardımcı kaynak ünite alanının rüzgâr kaynağına dayalı önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde olması ve yardımcı kaynağın türüne göre ilgili teknik değerlendirme mevzuatında yer alan usul ve esasların sağlanması halinde Genel Müdürlük tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilir.

(2) Önlisans veya üretim lisansını haiz bir tesisin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi olacak şekilde değiştirilmesi yönündeki taleplerde rüzgâr kaynağına dayalı tesisin santral sahası, talep edilen yardımcı kaynak ünite alanı için bağdaşmaz alan olarak değerlendirilmez.

(3) Rüzgâr kaynağına dayalı önlisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin, yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler kapsamında; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisine ait santral sahasının rüzgâr kaynağına dayalı tesisin santral sahası ile kesişim halinde veya bu santral sahasının dışında olacak şekilde sınırları ile birleşik konumda olabilir. Bu tür santral sahası değişiklik taleplerinin teknik değerlendirmesinde Ek-1’de yer alan Yöntem-1’de belirtilen azami 1.000 (bin) metre değeri dikkate alınmaz.

(4) Rüzgâr kaynağı dışında birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi için yapılan önlisans veya üretim lisansı başvuruları ile önlisans veya üretim lisansı verilmiş bir tesisin, yardımcı kaynağı rüzgâr enerjisi olacak şekilde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi yönündeki talepler kapsamında; rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisine ait santral sahasının değerlendirilmesinde Ek-1’de yer alan Yöntem-3 uygulanır.

(5) Önlisans veya LÜY kapsamındaki başvurular ile tadil talepleri kapsamında yapılan başvurularda belirtilen herhangi bir rüzgâr türbininin Ek-6’da yer alan yönteme göre belirlenen seyrüsefer etkileşim alanlarında yer alması halinde; rüzgâr enerji santrallerinin kurulmasının haberleşme, seyrüsefer, radar ve diğer sistemlere olan etkileşimi konusunda alınması gereken teknik etkileşim izni kararının olumsuz sonuçlanabileceği hususu Genel Müdürlük tarafından düzenlenecek TDR’de veya uygunluk yazısında belirtilir.

(6) Elektrik depolama tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans başvuruları ile önlisans veya üretim lisansı tadil başvurularında belirtilen elektrik depolama tesisinin kurulacağı sahanın rüzgâr kaynağına dayalı santral sahası içerisinde yer alması zorunludur.

(7) Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4/10/2016 tarihinden itibaren bu fıkranın yayımlandığı tarihe kadar yapılan önlisans başvuruları ile YEKA Yönetmeliği kapsamında 20/7/2022 tarihine kadar sözleşme imzalayan tüzel kişiler tarafından yapılan önlisans başvuruları için aranan asgari SSKGY değeri; 2,0 MWm/km2’dir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.