Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (n) bentlerinde yer alan “Bakanlık” ibareleri “Kurum” olarak değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bölge kurulu bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişilik: 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini,

b) Bölge kurulu bilirkişi listesi: Bilirkişilik Kanunu uyarınca bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan bölge bilirkişi listelerini,”

“e) Bilirkişilik eğitimi: Bilirkişilik faaliyeti öncesinde Kurum tarafından belirlenen ilkeler kapsamında alınması gereken zorunlu eğitimi,”

“l) Tarife: Bilirkişi ücret tarifesini,”

“o) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ö) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “adli bilirkişilik” ibaresi “bölge kurulu bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişilik” olarak değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “temel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Bilirkişilik eğitimi

MADDE 15/A – (1) Bilirkişilik eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder.

(2) Eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Kurum belirlenen süreleri iki katına kadar artırmaya ve yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Eğitimin e-öğrenme (uzaktan eğitim) yöntemiyle düzenlenmesi halinde, eğitimin süre ve içeriği Kurumun onayına tabidir.

(3) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, sigortacılıkta tahkime ilişkin mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.

(4) Uygulama eğitimi; Sigorta Tahkim Komisyonu Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek olaylara ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(5) Bölge kurulu bilirkişi listesine kayıtlı olanlar bilirkişilik eğitiminden muaftır.

(6) Bilirkişilik eğitimi Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından verilir.

(7) Eğitime ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “mühendis” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da mimar” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “adli bilirkişi listesine” ibaresi “bölge kurulu bilirkişi listesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “temel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “adli bilirkişi listesine” ibaresi “bölge kurulu bilirkişi listesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Bakanlık” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “adli bilirkişi listesine” ibaresi “bölge kurulu bilirkişi listesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça çıkarılacak” ibaresi “Kurul tarafından tespit edilen” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresi “Kurum tarafından” olarak, “Bakanlık” ibareleri “Kurum” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hakkında sicilden ya da listeden sürekli silinmeyi gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı inceleme yapılan bilirkişi, Disiplin Kurulu kararıyla tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir.” 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adli bilirkişi listesinden” ibaresi “Bölge kurulu bilirkişi listesinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli bilirkişilik mevzuatının” ibaresi “6754 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.