T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2021/2020
K. 2021/9735
T. 26.10.2021

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu Olarak Bulunan Sanığın Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 694 Sayılı KHK 147. Maddesiyle Değişik CMK 196/4 Maddesinde Öngörülen Zorunluluk Halinin Ne Olduğu Belirtilmeden Yargılamanın Hiçbir Aşamasında Mahkeme Salonunda Hazır Bulundurulmaksızın SEGBİS Yöntemiyle Savunması Alınıp Son Sözü Sorulmak Suretiyle Yargılamanın Tamamlanıp CMK 289/1-H Maddesi Kapsamında Aynı Kanunun 196/4 Maddesine Muhalefet Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

BYLOCK ( Sanıkların Bylock Uygulamasını Kullandıklarının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Teknik Verilerle Tespiti Halinde Bylock Kullanıcısı Olduklarına Dair Delilin Atılı Suçun Vasfının Tayini Açısından Belirleyici Nitelikte Olması Karşısında İlgili Birimlerden Getirtilecek Ayrıntılı Bylock Tespit ve Değerlendirme Raporunun CMK 217 Maddesi Uyarınca Sanıklar ve Müdafilerine Okunup Diyecekleri Sorulduktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gereği )

BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU ( Değerlendirme ve Tespit Tutanağının Temin Edilememesi Halinde Operatör Kayıtları İle Eşleştirmesi Yapılmak Üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Getirtilen CGNAT Kayıtları ve Dosya İçerisindeki HTS Sonuçları Karşılaştırılıp Belirtilen Hat Üzerinden Bylock Kullanan Kişinin Sanıklar Olup Olmadıkları Doğrultusunda Bilirkişiden Teknik Rapor Alınması Gereği )

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BİLGİ BANKASI ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - UYAP'ta Oluşturulan Örgütlü Suçlar Bilgi Bankasında Sanıklar Hakkında Bilgi ve Beyan Olup Olmadığının Araştırılması Belirtilen Belgelerin CMK 217 Maddesi Uyarınca Duruşmada Sanıklar ve Müdafilerine Okunup Diyeceklerinin Sorulması İle Tüm Dosya Kapsamının Bir Bütün Halinde Değerlendirilmesi Suretiyle Sanıkların Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği )

SAVUNMANIN SEGBİS YÖNTEMİYLE ALINMASI ( Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu Olarak Bulunan Sanığın Hükümden Önce Yürürlüğe Giren 694 Sayılı KHK 147. Maddesiyle Değişik CMK 196/4 Maddesinde Öngörülen Zorunluluk Halinin Ne Olduğu Belirtilmeden Yargılamanın Hiçbir Aşamasında Mahkeme Salonunda Hazır Bulundurulmaksızın SEGBİS Yöntemiyle Savunması Alınıp Son Sözü Sorulmak Suretiyle Yargılamanın Tamamlanıp CMK 289/1-H Maddesi Kapsamında Aynı Kanunun 196/4 Maddesine Muhalefet Edilerek Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

KHK-694/m.147

5271/m.196,217,289

ÖZET : Sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin yapılan temyiz incelemesinde;

1-Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan sanığın, hükümden önce 25.08.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı KHK'nın 147. maddesiyle değişik CMK'nın 196/4. maddesinde öngörülen zorunluluk halinin ne olduğu belirtilmeden yargılamanın hiçbir aşamasında mahkeme salonunda hazır bulundurulmaksızın SEGBİS yöntemiyle savunması alınıp son sözü sorulmak suretiyle yargılamanın tamamlanıp CMK'nın 289/1-h maddesi kapsamında aynı Kanunun 196/4. maddesine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması,

2-Sanıklar bakımından;

a-ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanıkların ByLock uygulamasını kullandıklarının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde ByLock kullanıcısı olduklarına dair delilin atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; ilgili birimlerden getirtilecek ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporunun CMK'nın 217. maddesi uyarınca sanıklar ve müdafilerine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi; değerlendirme ve tespit tutanağının temin edilememesi halinde, operatör kayıtları ile eşleştirmesi yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan getirtilen CGNAT kayıtları ve dosya içerisindeki HTS sonuçları karşılaştırılıp belirtilen hat üzerinden ByLock kullanan kişinin sanıklar olup olmadıkları doğrultusunda bilirkişiden teknik rapor alınması,

b-UYAP'ta oluşturulan örgütlü suçlar bilgi bankasında sanıklar hakkında bilgi ve beyan olup olmadığının araştırılması,belirtilen belgelerin CMK'nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanıklar ve müdafilerine okunup diyeceklerinin sorulması ile tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yetersiz belgelere dayanarak eksik araştırma ile karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararların niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Ceza süresi yönünden yasal şartları oluşmadığından; sanıklar ... ve ... ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... müdafilerinin duruşmalı inceleme istemlerinin CMK'nın 299. maddesi uyarınca REDDİNE,

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

İlk Derece Mahkemesi'nin gerekçeli kararının 146. sahifesinde sanık ... hakkında atılı suçun delilleri arasında gösterilen “sanığın Karabük Eğitim Gönüllüleri Derneğine bağışta bulunmasının”, aynı bölümün devamında “Kimse Yok Mu isimli derneğe para gönderilmesi” olarak gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak kabul edilmiştir.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, TCK'nın 20. maddesine göre ''Ceza sorumluluğu şahsi olup kimse bir başkasının fiilinden sorumlu olamayacağı'' nazara alındığında sanık ...'nın ağabeyinin Aktif-Sen Karabük il temsilcisi olmasının sanığın mahkumiyetine esas alınamayacağı belirlenerek yapılan incelemede;

I-)Sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, sanıklar ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin yapılan temyiz incelemesinde;

Dosya kapsamına göre örgüt üyesi olduğu anlaşılan sanıklar ..., ... ve ... hakkında örgüte yardım suçundan hüküm kurulması TCK'nın 314/3 ve 220/7. maddelerindeki atfın niteliği ve aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanık ... ve sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının esastan reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

II-)Sanıklar ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin yapılan temyiz incelemesinde;

1-)Sanık ... bakımından:

Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan sanığın, hükümden önce 25.08.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı KHK'nın 147. maddesiyle değişik CMK'nın 196/4. maddesinde öngörülen zorunluluk halinin ne olduğu belirtilmeden yargılamanın hiçbir aşamasında mahkeme salonunda hazır bulundurulmaksızın SEGBİS yöntemiyle savunması alınıp son sözü sorulmak suretiyle yargılamanın tamamlanıp CMK'nın 289/1-h maddesi kapsamında aynı Kanunun 196/4. maddesine muhalefet edilerek savunma hakkının kısıtlanması,

2-)Sanıklar ... ve ... bakımından:

a-)Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanarak kesinleşen Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas, 2017/3 Karar sayılı kararında ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit edilmesi halinde sanığın örgütle bağlantısını gösteren bir delil olarak kabul edilmesi mümkündür.

ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanıkların ByLock uygulamasını kullandıklarının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde ByLock kullanıcısı olduklarına dair delilin atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; ilgili birimlerden getirtilecek ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporunun CMK'nın 217. maddesi uyarınca sanıklar ve müdafilerine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi; değerlendirme ve tespit tutanağının temin edilememesi halinde, operatör kayıtları ile eşleştirmesi yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan getirtilen CGNAT kayıtları ve dosya içerisindeki HTS sonuçları karşılaştırılıp belirtilen hat üzerinden ByLock kullanan kişinin sanıklar olup olmadıkları doğrultusunda bilirkişiden teknik rapor alınması,

b-)UYAP'ta oluşturulan örgütlü suçlar bilgi bankasında sanıklar hakkında bilgi ve beyan olup olmadığının araştırılması,

Yukarıda belirtilen belgelerin CMK'nın 217. maddesi uyarınca duruşmada sanıklar ve müdafilerine okunup diyeceklerinin sorulması ile tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yetersiz belgelere dayanarak eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ... ve ... ile sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sanıklar ... ve ... hakkındaki hükümler ile sair yönleri incelenmeyen sanık ... hakkındaki hükmün bu sebeplerden dolayı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık ... hakkında mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alındığında tahliye taleplerinin reddine, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle değişik 5271 Sayılı Kanun'un 304. maddesi uyarınca dosyanın Karabük Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr