“5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 273. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. İlk derece mahkemesi, gerekçeli kararı yazdıktan ve gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra ise bu kez ayrıntılı ve gerekçeli istinaf dilekçesi yazılır. Ceza mahkemelerinde hüküm, yüze karşı okunup tefhim edildiği için istinaf dilekçesini sunma süresi, tefhim ile başlar. Ancak hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmış ise 7 günlük süre tebliğ tarihinden itibaren başlar.”

Mahkeme tarafından verilen kararın temyiz sürecinde hukuki yarar sağlamadığı düşünülse dahi avukat, müvekkilin bu hususta yazılı iznini almadıkça temyiz hakkından imtina edemez.

İstinaf dilekçesi, bölge adliye mahkemeleri olarak da bilinen istinaf mahkemelerine ya da bölge idare mahkemesine gönderilmek üzere dava dosyasının incelendiği yerel mahkemeye verilmesi gereken bir dilekçe örneğidir. Kısa istinaf dilekçesi olarak bilinen süre tutum dilekçesi verme sürecinde ise farklı bir hukuki prosedür uygulanır.

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Kısa temyiz dilekçesi olarak da bilinir. Ceza mahkemelerine tefhimle birlikte söz konusu olan sürelerin, tarafınız lehine durdurulması için verilen hukuki bir belgedir. Daha net bir tabirle, mahkemede hakimin vermiş olduğu son celse kararı mahkeme salonunda tefhim edildiyse, yani sanığın yüzüne okunduysa ve bu süre eğer tefhimle başlamışsa, istinaf için kısa süreler ortaya çıktığından gerekçeli karar genellikle bu süreler içinde yazılamaz.

Gerekçeli kararın yazma süresinin uzayabilmesi gibi durumlarda, istinaf için gerekli olan kısa sürelerde hukuki işlem yapılması hassas bir süreçtir. Dolayısıyla mahkemede verilen kesin kararı istinaf etmek isteyen taraf, gerekçeli kararın yazılmamış olmasından dolayı gerekçeyi bilemediğinden istinaf gerekçelerini de yazamaz.

Kısa istinaf dilekçesi olarak bilinen bu dilekçede, bu tür durumlarda istinaf süresini kesmek için ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuki uygulamada bu dilekçeye süre tutum dilekçesi adı verilir.

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

Süre tutum dilekçesi istinaf başvurularında verilen önemli bir belgedir. Bu dilekçe ile istinafa başvuruda bulunacağınız mahkemeye bildirim yapabilmeniz mümkün.

Hakimin gerekçeli kararının yazdırılması sürecinde istinaf başvuru hakkını kaçırmak istemeyen dava taraflarının dilekçe aracılığıyla, istinaf başvurusu yapabilmeleri mümkün olur. Eğer bu dilekçe ile istinafa başvurulacak olan mahkemeye bildirim yapılmışsa, dava sonucuna göre istinaf süresi de durdurulmuş olur.

İcra mahkemeleri, iş mahkemeleri ve ceza mahkemelerinde temyiz süreleri, kararın tefhim edilmiş olduğu durumlarda tefhim tarihi ile başlamaktadır. Diğer mahkemelerdeki temyiz süresi ise kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra başlar.

Süre tefhimle başladığında temyiz için 7 ya da 10 gün gibi kısa süreler söz konusu olduğu için ve gerekçeli kararın yazılması çoğunlukla bu süreler içinde yazılamadığından hak kayıplarıyla karşılaşmak söz konusu olabilir.

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur?

Bu dilekçe zamanında verilmezse ve kısa temyiz dilekçesinin ilgili mahkemeye bildirilmemiş olunması durumunda temyiz süresini kesmek mümkün olur. Bu durumda gerekçeli karar temyiz edilmediğinden mevcut haliyle kesinleşip temyiz hakkı ortadan kalkar.

Uygulamada temyiz, süre tutum dilekçesi olarak bilinen bu belge ile gerekçeli kararı tebliğ eden taraf, gerekçeli temyiz dilekçesi vermezse karar yine de temyiz edilmiş sayılır.

Süre tutum dilekçesi ne ise yarar?

Kısa temyiz dilekçesi olarak da bilinir. Ceza mahkemelerine tefhimle birlikte söz konusu olan sürelerin, tarafınız lehine durdurulması için verilen hukuki bir belgedir.

Süre tutum dilekçesi süresi ne zaman başlar?

İcra mahkemelerinde dilekçenin verilme zamanı 10 gündür.

Süre Tutum Dilekçesi Verilmezse Ne Olur?

Bu dilekçe zamanında verilmezse ve kısa temyiz dilekçesinin ilgili mahkemeye bildirilmemiş olunması durumunda temyiz süresini kesmek mümkün olur.

---

Aşağıda, acil durumlarda ihtiyaç duyulabileceğinden, kısa temyiz dilekçesi örnekleri hazırlanmıştır.

Faydalı olması dileğiyle…

Hukuk Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No :2022/……… E.

İSTİNAF EDEN: ……………

VEKİLİ : Av……

KONU: İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMA :

Mahkemenin yukarıda asıl numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde verdiği kısa karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvurmaktayız.

Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin Süre Tutum Dilekçesi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP    :  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

---

Ceza Mahkemesi İtiraz Süre Tutum Dilekçesi Örneği

……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

………  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:2022/……..E.

İTİRAZ EDEN

(SANIK ) :  …………

MÜDAFİİ : Av……

KONU: Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkumiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMA :

Mahkemenin …….. tarihinde müvekkilimiz tarafınca vermiş olduğu  ………. suçundan dolayı mahkumiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün beyan edilmesinin geri bırakılması kararı usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz.

Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin Süre Tutum Dilekçesi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve TALEP:  Gerekçeli karar tarafımıza iletildikten sonra, ayrıntılı itiraz gerekçelerimizi ve gerekçelerimizi sunmak için dilekçemizin bir süre sınırı talebi olarak kabul edilmesini talep ederiz.

---

Katılan vekili için kısa temyiz dilekçesi örneği  

YARGITAY  (     ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE ……………
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO: 20../…. E.    

TEMYİZ EDEN
MÜŞTEKİ:
VEKİLİ: Av.
SANIK:
MÜDAFİİ: Av
Av. KONUSU  : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP        

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık …………. hakkında, mahkemece verilen beraat kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..      

Müşteki Vekili   

Av. ……………………       


---

Sanık müdafii için kısa temyiz dilekçesi örneği  

YARGITAY  (     )

CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ……………

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO: 20../…. E.    

TEMYİZ EDEN SANIK:

MÜDAFİİ: Av.

KONUSU: Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP        

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık müvekkilim hakkında, mahkemece verilen mahkumiyet kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..  

Sanık Müdafii 

Av. ……………………           

---

Hukuk mahkemesi için kısa temyiz dilekçesi örneği (Davacı)  

YARGITAY  (     ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ……………

İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 20../…. E.     T

EMYİZ EDEN DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DAVALI:

VEKİLİ :Av.

KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP: Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..                                                       

Davacı Vekili      

Av. ……………………       

---

Hukuk mahkemesi için kısa temyiz dilekçesi örneği (Davalı)  


YARGITAY  (     ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ……………

İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 20../…. E.    

TEMYİZ EDEN DAVALI :

VEKİLİ  :Av.

DAVACI:

VEKİLİ : Av.

KONUSU : Kısa temyiz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP        

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde temyiz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, temyiz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../…/.20..     

Davalı Vekili                                               
Av. ……………………         

---

... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere 

.... AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2022/XX ESAS

İSTİNAF EDEN SANIK : K.K.

MÜDAFİİ : Av.

KONU :  ... AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS

Sayılı dosyasında ../…/.20..    TARİHLİ DURUŞMADA sanık müvekkil hakkında verilen hukuka aykırı mesnetsiz söz konusu mahkumiyet kararının istinaf incelemesi neticesinde bozulması talepli istinaf yoluna başvurduğumuza ilişkin süre tutum dilekçemizden ibarettir. 

AÇIKLAMA : 

... AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS Sayılı dosyasında ../…/.20..  TARİHLİ görülen yargılama neticesinde müvekkil sanık aleyhine mahkumiyet kararı tesis edilmiştir. Yerel mahkemece eksik inceleme sonucu verilmiş olan hukuka ve usule aykırı mahkumiyet kararının duruşmada tefhim edilmesi üzerinde süresinde süre tutum dilekçesi verme zarureti doğmuştur.

Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf sebeplerimizi ayrı bir dilekçe ile mahkemeye sunacağımız veçhile, iş bu süre tutum dilekçesini Sayın Mahkemenize ibraz ediyor ve kararı istinaf ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM : Sayın Başkanlığın kanuna ve hukuka aykırı olarak verilen ... AĞIR  CEZA MAHKEMESİ’NİN 2022/XX ESAS Sayılı dosyasında ../…/.20.. TARİHLİ mahkumiyet kararının müvekkil sanık lehine iş bu süre tutum dilekçesi ile yapılacak istinaf incelemesi neticesinde BOZULMASINA; Daha sonra süresi içinde gerekçeli istinaf dilekçemizi sunmak üzere  talebimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. ../…/.20..     

SANIK MÜDAFİİ    AV.