Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İdare: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4-  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5-  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibareleri “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak, “Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce” olarak, “Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünde” ibaresi “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde” olarak,

b) Ek:2’sinde yer alan “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak, “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak,

c) Ek-4’ünde yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak, “Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibareleri “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak, “üretici fiyatları endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)” olarak,

ç) Ek:5’inde yer alan “Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı)” ibaresi “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim)’nde meydana gelen artış oranının” olarak,

değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.