DUYURU NO:2022/46

Konu : 2022 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Güncellenmesi Çalışmalarımız Hakkında.

Göreve geldiğimiz günden beri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi taleplerimizi Adalet Bakanlığı ile her düzeyde yaptığımız görüşmelerde ifade ettiğimiz hususunu barolarımız ve meslektaşlarımızla paylaşmıştık.

Sözlü olarak ilettiğimiz taleplerimizi bu kez de yazılı olarak 02.03.2022 tarih 6967 sayılı yazımız (ek-1) ile 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hazırlanırken elde edilen mali veriler ile 2022 yılı başından itibaren beklenmedik şekilde oluşan mali tablonun arasındaki uçurumun meslektaşlarımıza mağduriyet yaşattığını belirterek sözü edilen mağduriyeti önlemek üzere güncel mali veriler ışığında Tarifede değişiklik yapmak için Bakanlığa ortak çalışma talebimizi ilettik. 

Ortak çalışma talebimizin Adalet Bakanlığınca kabul görmemesi üzerine Birliğimiz Yönetim Kurulu 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı kararı ile 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen “%73.50” oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazetede yayınlanana kadar geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine” karar vermiştir.

T.C. Merkez Bankası’nın Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, üst yazı ekinde Adalet Bakanlığına onaylanmak üzere 13.06.2022 tarih 19387 sayılı yazı (ek-2) ile gönderilmiştir. 

Duyurumuz ekinde gönderilen tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere hazırlanmış olup 2023 yılı Tarifesinin hazırlanarak yasa gereği Ekim ayı sonunda Bakanlığa iletileceği, 2023 Tarife hazırlık çalışmaları için yakın zamanda komisyon oluşturacağımız hususunu bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımızla paylaşılmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği

Sayı: E-41870694-659-6967                                                                              

02.03.2022

Konu: 2022 Yılı TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ninin Güncellenmesi Talebi hakkında.

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

1136 sayılı Avukatlık Kanunu, "Asgari ücret tarifesinin hazırlanması" başlıklı 168. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında "Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır." hükmünü haizdir.

Alıntılanan yasa maddesi gereği Ekim ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmek üzere gerçekleştirilen Tarife hazırlama çalışmaları sırasında elde edilen mali veriler sınırlı olduğundan; maktu ücretlerde yalnızca yüzde yirmi beş artış yapılarak onaylanmak üzere gönderilmiş ve 20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ekim ayında mevcut TEFE ve TÜFE oranları dikkate alınarak hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Kasım ve Aralık ayı başta olmak üzere 2022 yılında da beklenmeyen şekilde oluşan mali tablo, yürürlükteki tarifenin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Zira;

Resmî rakamlara göre;

2021 yılına ait yıllık enflasyon oranı: %36,08

2021 yılı yeniden değerleme oranı: %36,20 olup

2022Ocak ayı enflasyon oranı %48,69 olarak açıklanmıştır.

2022 yılında işçi asgari ücretin brüt miktarı 5.004,00 TL. olup 4.253,40 TL net olarak ödenmesi gerekli miktardır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretleri düzenleyen Tarife bölümü incelendiğinde; asliye mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde görülen davalar için verilecek maktu ücretlerin işçi asgari ücretin brüt tutarı ile aynı seviyede olduğu, fikri ve sınai haklar mahkemesi, ağır ceza mahkemeleri, Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar ile Danıştay'da ilk derecede görülen duruşmalı davalar dışında tüm maktu ücretlerin işçi asgari ücretin altında olduğu görülmektedir.

Avukatlık Kanununun 169. maddesinde yer alan "Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." hükmünde olanaklı bulunan tarifedeki miktarın üzerinde karşı yan avukatlık ücreti tayini konusunda uygulamada örnek de yer almadığından; avukat meslektaşlarımızın yoğun bir mağduriyet yaşadığı yazımız ekinde örnek olarak gönderilen Baro Başkanlıkları başvurularından da anlaşılmaktadır.

Sözü edilen mağduriyeti önlemek üzere yukarıda aktarılan mali tablo da dikkate alınarak Tarife üzerinde değişiklik yapmak için Bakanlığınızca ortak çalışma talebimizi değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

Av. Veli KÜÇÜK

Başkan  a.

Genel Sekreter

Ek:

1-07.01.2022 tarih 12 sayı ve Cmk Ücret Tarifesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki Artış Oranının Güncellenerek konulu yazı

2-17.01.2022 tarih E-84909601-622.03-49 sayı ve CMK Ücret Tarifesi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarife’ndeki Artış Oranının Güncellenerek konulu yazı

3-22.12.2021 tarih 496 sayı ve Avukatlık Asgari Ücret Artırımı Hakkında Gelen Yazıları  konulu yazı

----

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Hukuk Müşavirliği

Sayı: E-41870694-659-19387                                                                            

13.06.2022

Konu: Enflasyon Oranında Güncellenmiş 2022 Yılı TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Onaylanması Talebi hakkında.

ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 02.03.2022 tarihli ve E-41870694-659-6967 sayılı yazımız.

İlgi yazıda da bir örneği görüleceği üzere göreve geldiğimiz günden itibaren Adalet Bakanlığı ile gerek Bakan düzeyinde gerekse Genel Müdürlükler nezdinde yaptığımız görüşmelerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin güncellenmesi gereğine ilişkin talebimiz ile CMK Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi seviyesine çekilmesi taleplerimizi çok defa iletmiştik.

2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin güncelenmesi talebimizi ilgide kayıtlı yazımızda da şu şekilde ifade etmiştik:

"1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 'Asgari ücret tarifesinin hazırlanması' başlıklı 168. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında 'Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.' hükmünü haizdir.

Alıntılanan yasa maddesi gereği Ekim ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmek üzere gerçekleştirilen Tarife hazırlama çalışmaları sırasında elde edilen mali veriler sınırlı olduğundan; maktu ücretlerde yalnızca yüzde yirmi beş artış yapılarak onaylanmak üzere gönderilmiş ve 20 Kasım 2021 tarihli 31665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ekim ayında mevcut TEFE ve TÜFE oranları dikkate alınarak hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Kasım ve Aralık ayı başta olmak üzere 2022 yılında da beklenmeyen şekilde oluşan mali tablo, yürürlükteki tarifenin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Zira;

Resmî rakamlara göre;

2021 yılına ait yıllık enflasyon oranı: %36,08

2021 yılı yeniden değerleme oranı: %36,20 olup

2022 Ocak ayı enflasyon oranı %48,69 olarak açıklanmıştır.

2022 yılında işçi asgari ücretin brüt miktarı 5.004,00 TL. olup 4.253,40 TL net olarak ödenmesi gerekli miktardır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretleri düzenleyen Tarife bölümü incelendiğinde; asliye mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde görülen davalar için verilecek maktu ücretlerin işçi asgari ücretin brüt tutarı ile aynı seviyede olduğu, fikri ve sınai haklar mahkemesi, ağır ceza mahkemeleri, Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar ile Danıştay'da ilk derecede görülen duruşmalı davalar dışında tüm maktu ücretlerin işçi asgari ücretin altında olduğu görülmektedir.

Avukatlık Kanununun 169. maddesinde yer alan 'Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz.' hükmünde olanaklı bulunan tarifedeki miktarın üzerinde karşı yan avukatlık ücreti tayini konusunda uygulamada örnek de yer almadığından; avukat meslektaşlarımızın yoğun bir mağduriyet yaşadığı yazımız ekinde örnek olarak gönderilen Baro Başkanlıkları başvurularından da anlaşılmaktadır.

Sözü edilen mağduriyeti önlemek üzere yukarıda aktarılan mali tablo da dikkate alınarak Tarife üzerinde değişiklik yapmak için Bakanlığınızca ortak çalışma talebimizi değerlendirmelerinize sunarım."

Sözü konusu yazımızda Bakanlığınıza iletilen tarifenin güncellenmesi için ortak çalışma talebimizin kabul görmemesi üzerine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 05.06.2022 günlü 2022-1257 sayılı kararı uyarınca 2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin maktu ücretlerine Mayıs ayına ait TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden artış yapmak suretiyle güncellediğimiz Tarife, o n a y i ç i n y a z ı m ı z e k i n d e g ö n d e r i l m e k t e d i r .

(https://www.tcmb.gov.tr/ wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/ Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari)

Yazımız ekinde gönderilen tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere hazırlanmış olup 2023 yılı Tarifesi hazırlanarak yasa gereği Ekim ayı sonunda Bakanlığa iletilecektir.

Avukatlık Kanunu'nun 168. maddesinde yer alan sürecin işletilmesi hususunda gereğini takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.

Av. R. Erinç SAĞKAN Başkan

Ek:

1-Mayıs Ayına Ait Resmi Enflasyon Oranı Üzerinden Maktu Ücretlere Artış Yapılan 2022 AAÜT metni

2-Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 05.06.2022 Günlü 2022-1257 Sayılı Kararı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdiavukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.

3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar davanın nakli, davanın açılmamış sayılması, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemişolması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyleverilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncükısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikincikısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4)Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkündiğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 10.400,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukatatam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretinehükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretindörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümündebelirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdiavukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu ücrettir. Ancak belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretine hükmedilir.

(2) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13 – (1)Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için bu Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararınabu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, buTarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

Ceza davalarında ücret

MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasınahükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhinemaktu avukatlık ücretine hükmedilir

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari paracezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştayda, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat, kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangi bir nedenle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16 – (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarınca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilen işlerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti;arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanır. Şu kadar ki miktarı 15.600,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık ücreti, 2.340,00 TL. maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti;arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücrettir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, avukat, 2.340,00 TL.maktu ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille

dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği asgari ücret,  (c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, bu Tarifeye göre belirlenir

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, bu Tarifenin ikincikısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla bu Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplanan ücretin beşte birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarınca hükmedilen vekalet ücreti, kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İş takibinde ücret

MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20 – (1)Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece  1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (TL)