TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/11/2020 tarihli ve 31319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitenin mezunlarından lisansüstü programlara kayıt için İngilizce dil yeterliklerini ayrıca belgelemeleri istenmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler ve doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilenler için lisans diploması veya resmî mezuniyet belgesine, doktora programlarına yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına veya resmi mezuniyet belgesine sahip olmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına en az lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı altında iki farklı şekilde yürütülebilir:

a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

b) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini sağlamaktır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC notuyla tamamlayamayan ve seminer dersini almayan veya başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00’ın altında olan veya bu süre içerisinde kayıtlı olduğu programın öngördüğü diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en fazla altı ay ek süre verilebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABD’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Tez çalışmasına başlanabilmesi için her öğrencinin seminer dersini alması ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(6) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini en az CB notu ile başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00 altında olan ve/veya seminer dersini almayan öğrenciler doktora yeterlik sınavına giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora programı öğrencileri en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Maddi hata düzeltme işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci lehine olduğu durumda, dersi veren öğretim elemanının, dersin bağlı olduğu fakülte/enstitüye başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

b) Öğrenci aleyhine olduğu durumda, (a) bendine ek olarak ilgili yönetim kurulu tarafından Üniversite Yönetim Kuruluna sunularak  karara bağlanır.” 

“(4) Maddi hataların en geç takip eden yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından önce düzeltilmiş olması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.