Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ç), (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

d) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,”

“ğ) Zorunlu Trafik Sigortası: 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,”

“j) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Aktarım tutarının tespiti ve takibi

MADDE 5/A – (1) Sigorta şirketleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarları, Merkez tarafından poliçe tanzim tarihi esas alınarak, yazılan primlerin tahakkuk ettiği ayı izleyen ayın yirminci gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketlerinin erişimine açılır.

(2) Güvence Hesabı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince katılım paylarının tahsil edildiği ilgili ayı izleyen ayın yedinci gününe kadar Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir. Güvence Hesabı tarafından beyan edilen aktarım tutarları Merkez tarafından eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun uygun görüşü üzerine, zaruri hallerde Güvence Hesabına beyan için ek süre ve düzeltme hakkı verebilir.

(3) İkinci fıkra kapsamındaki tutara ilişkin beyan Güvence Hesabını temsil ve ilzama yetkili en az 2 kişi tarafından imzalanır. Güvence Hesabı, aktarım tutarına esas sigorta şirketleri tarafından yazılan primlere ve Güvence Hesabının sigorta şirketlerinden tahsil ettiği katılım paylarına ilişkin Güvence Hesabı nezdinde bulunan açıklayıcı bilgi ve belgeleri talep edilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna iletir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan inceleme sonucu beyan edilen tutarın eksik olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutar, ait olduğu aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenecek tutar ile birlikte Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

(4) Yapılan aktarımların takibi için sigorta şirketleri, Güvence Hesabı, Merkez ve Sosyal Güvenlik Kurumu birer asil ve birer yedek olmak üzere en az ikişer irtibat kişisi belirleyerek iletişim bilgileri ile birlikte Merkeze bildirir. Söz konusu kişilerde değişiklik olması durumunda belirlenen yeni kişilerin bilgileri değişikliği takip eden 5 iş günü içerisinde Merkeze bildirilir. Sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından belirlenen kişilerin, muhasebe ve finans birimlerinde halihazırda görevli olması, muhasebe ve finans alanlarında en az 5 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip olması zorunludur. Merkez tarafından, belirlenen kişilerin eş zamanlı ve güvenli iletişim kurabileceği sistem oluşturulur.

(5) Sigorta şirketleri tarafından, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ilişkin bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablolar üzerinden hesaplanan aktarım tutarları Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve beyan edilen tutarların hesaplanmasında esas alınan bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo ve dipnotları eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. Hesaplanan aktarım tutarına bağımsız denetimden geçmiş ve kesinleşmiş mali tablo dipnotlarında yer verilir. Birinci fıkra kapsamında belirlenen aktarım tutarları ve bu fıkra kapsamında beyan edilen aktarım tutarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, ait olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine ait son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile birlikte aynı yılın Temmuz ayının onuncu gününe kadar sigorta şirketi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Sigorta şirketi lehine fark olması durumunda ise söz konusu tutar, bu Yönetmelik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip aktarımdan mahsup edilir.

(6) 5684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Kurum tarafından her yıl Haziran ayı sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin gerçekleştirilen denetim sonucu kesinleşmiş mali tablolar ve bunlar üzerinden hesaplanan aktarım tutarlarının yer aldığı dipnotları, denetim raporunun Güvence Hesabına iletilmesini müteakip 2 iş günü içerisinde Güvence Hesabı tarafından Merkez vasıtasıyla e-imzalı veya mobil imzalı olarak beyan edilir ve eş zamanlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılır. İkinci fıkra ve bu fıkra kapsamında beyan edilen aktarım tutarları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu lehine fark olması durumunda söz konusu tutar, ait olduğu yılın ilk aktarım dönemi ile ilişkilendirilerek, ilk aktarım dönemine ait son ödeme tarihini takip eden günden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tutar ile birlikte bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen beyan işlemini izleyen ayın son gününe kadar,  Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. Güvence Hesabı lehine fark olması durumunda ise söz konusu tutar, bu Yönetmelik çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak müteakip aktarımdan mahsup edilir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan aktarım tutarlarının tespiti ve takibine dair iş ve işlemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlere dair Merkez tarafından sağlanan bilgi işlem servisi ile bu servisin kullanımına dair usul ve esaslar, Kurumun uygun görüşü üzerine Merkez tarafından yayımlanan kılavuzda düzenlenir.

(9) Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarına esas verilerin Merkeze süresinde ve noksansız bir şekilde bildirilmesinden sigorta şirketleri; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarım tutarlarının süresi içinde beyan edilmesinden ve bu beyanın tutarlılığından Güvence Hesabı sorumludur. Aktarım tutarlarının süresinde ve noksansız bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumunun erişimine açılmasından ise Merkez sorumludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile geçici 1 inci maddesinde yer alan “Kurumca” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumunca” olarak, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde yer alan “Kurum” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumu” olarak, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, geçici 1 inci, geçici 2 nci, geçici 3 üncü, geçici 4 üncü maddeler ve EK 1’inde yer alan “Kuruma” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumuna” olarak, 5 inci, 9 uncu, 10 uncu, geçici 2 nci, geçici 3 üncü ve geçici 4 üncü maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Kurumca” olarak, 5 inci, geçici 4 üncü maddeler ile EK 1’inde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Kurum” olarak, 6 ncı ve 9 uncu maddelerinde yer alan “Kurumdan” ibareleri “Sosyal Güvenlik Kurumundan” olarak, EK 1’inde yer alan “kuruma” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumuna” olarak, eklerinde yer alan “Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulunca” ibareleri “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.