Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (g) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisini” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik mühendisini” ibaresi “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisini” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) FNEMOAMH: Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisinin ifa ve imzaya yetkili olduğu bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen mühendislik hizmetlerini,”

“ı) OAM: Optik ve akustik mühendisini,

i) İşveren: Bir serbest mühendislik ve/veya müşavirlik bürosuna, müşavirlik ve/veya serbest mühendislik hizmetlerini yürütmek üzere sözleşme yapan özel veya kamu tüzel kişileri ile gerçek kişileri,

j) Meslekî denetim: Kamu yararının gözetilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, meslek etiğinin korunması amaçlarıyla; fizik, nükleer enerji, matematik, optik ve akustik mühendisleri tarafından yürütülen mühendislik hizmetlerinin, Oda tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve yürürlükteki standart ve normlara göre incelenmesi ve kayıtlarının tutulmasını,

k) Müşavir mühendis (MM): 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Fizik, Nükleer Enerji, Matematik, Optik ve Akustik Mühendislerinin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili mühendislik hizmetlerini yapan mühendisi,

l) Müşavirlik hizmetleri (MH): Sadece Fizik Mühendisi, Nükleer Enerji Mühendisi, Matematik Mühendisi ile Optik ve Akustik Mühendislerinin yapmaya yetkili olduğu teknik danışmanlık ve denetim ile ilgili mühendislik hizmetlerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “FM, NEM ve MM” ibaresi “FM, NEM, MM ve OAM” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisliği” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “cihazların” ibaresinden önce gelmek üzere “iyonlaştırıcı radyasyon üreten” ibaresi eklenmiş; (2) numaralı alt bendinde yer alan “tehlike durumu planlarını hazırlamak ve gerektiğinde planda belirtilen hususların yerine getirilmesini sağlamak” ibaresi “tüm uygulamalarda ve tesislerde radyasyondan korunma programlarını hazırlamak, tesisin tehlike durumu planlarını hazırlamak” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “yapmak.” ibaresi “yapmak, kalite uygunluğuna yönelik gerekli testleri yapmak.” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (c), (ç), (d), (i) bentlerine sırasıyla aşağıdaki alt bentler; aynı fıkraya aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“9) Tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların kalite uygunluğunun belgelenmesine yönelik gerekli testleri yapmak.”

“5) Doz kalibratörlerinin test, kontrol ve kalibrasyonlarını yapmak.”

“6) Tesisin radyasyondan korunma programını hazırlamak, nükleer güvenlik, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunmaya yönelik her türlü danışmanlık hizmetini vermek.”

“4) İş güvenliği uzmanlarına iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili eğitim vermek, iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili her türlü tesis ve uygulamada görev alan iş güvenliği uzmanlarına faaliyet yürütülen işyerlerinde nükleer güvenlik, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunmaya yönelik her türlü danışmanlık hizmetini vermek.”

“n) Optik sistemler;

1) Optik sistemlerin tasarım, projelendirilmesi, muayene, ölçüm ve kalibrasyonlarını yapmak ve raporlamak.

2) Tıbbi Cihazların optik bileşenlerinin test, muayene ve kalibrasyonlarını yapmak ve raporlamak.

3) Kızılötesi dedektör, termal kamera, lazer mesafe ölçüm cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi, yapımı, muayene, test, kontrol ve kalibrasyonlarını yapmak ve raporlamak.

4) Üç boyutlu görüntüleme cihazlarının optik tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve testlerini yapmak ve raporlamak.

5) Optik cihazların fotometrik ve spektrometrik ölçümlerini yapmak ve raporlamak.

o) Akustik ve gürültü;

1) Her türlü akustik ölçümlerini yapmak ve raporlamak.

2) Akustik raporlarını ve projelerini hazırlanmak.

3) Her türlü ortamda gürültü ölçümlerini yapmak, projelendirmek, raporlamak ve gürültü önlenmesine ilişkin eylem planlarını hazırlamak.

ö) Aydınlatma;

1) Araç iç ve dış aydınlatma projelerini tasarlamak ve hazırlamak.

2) Farklı ortamlarda iç ve dış aydınlatma projelerini tasarlamak ve hazırlamak.”

“(3) Birinci fıkrayla belirlenen ihtisas konularından, birinci fıkranın (ğ) bendinin (5) numaralı alt bendi, (l) bendi, (m) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ve (n) bendindeki hizmetleri OAM ile FM birlikte veya ayrı; (o) ve (ö) bentlerinde belirlenen hizmetleri FM, OAM ve diğer ilgili mühendisler birlikte veya ayrı yapabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “fizik, nükleer enerji ve matematik mühendislerine” ibaresi “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendislerine” olarak; ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik mühendisi” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik Mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “fizik, nükleer enerji veya matematik” ibareleri “Fizik, Nükleer Enerji, Matematik ile Optik ve Akustik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “FNEMMH’nin” ibareleri “FNEMOAMH’nin”; aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “FM, NEM veya MM’ye” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’ye”, “FM, NEM veya MM’nin” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’nin” ve (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “FM, NEM veya MM’nin” ibaresi “FM, NEM, MM veya OAM’nin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “FNEMMH’yi” ibaresi “FNEMOAMH’ni” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.