Yargılamayı gerçekleştiren disiplin kurulu delilleri serbestçe ve vicdani kanaatleri doğrultusunda, münhasır bir takdir yetkisi dahilinde değerlendirir ve hüküm kurar. Yetkili disiplin kurulu hükmedeceği cezayı belirlerken ağırlaştırıcı ve hafifleştirici nedenleri de dikkate alarak cezada arttırıma veya indirime gidebilir. Buna göre ihlali gerçekleştiren kişi eylemini kabul eder ve UEFA’nın iş ve işlemlerini kolaylaştırısa ve/veya aynı eyleme ilişkin daha büyük bir ihlalin ortaya çıkarılması için muhbirlik yaparsa, kurul takdir yetkisi dahilinde cezanın azaltılmasına ve uygulanmamasına karar verebilir.

Uyarma, kınama, hükmen mağlubiyet, futbol faaliyetlerinden yasaklanma, müsabaka sonucunu etkileme, rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin verilmiş olan disiplin cezaları haricindeki disiplin cezalarının ertelenmesi mümkündür[1]. Cezaların ertelenmesi halinde bir denetim süresi öngörülür ve bu süre en az 1 en fazla 5 yıl olarak belirlenebilir, istisnai hallerde sürenin uzatılması mümkündür[2]. Denetim süresi içinde benzer bir ihlalin gerçekleştirilmesi halinde eski tarihli ceza infaz edilir[3].

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nda yapılan yargılamaların masrafları UEFA tarafından karşılanır ancak itiraz dosyalarında ve Temyiz Kurulu önünde yargılamalarda masrafları davayı kaybeden taraf karşılar. Antidoping kuralı ihlallerine karşı yapılan yargılamalarda masraf ödenmez. Temyiz Kurulu’na başvurma harcı davanın kazanılması durumunda yargılama giderlerinden mahsup edilerek temyiz edene geri ödenir. Bir tarafın kasten yargılama masraflarını arttırıcı hareketleri sonucu verilen hüküm dikkate alınmaksızın masraf sorumlu tarafa yükletileilir. Yargılamanın her bir tarafı kendi tanık, temsilci ve vekillerinin giderlerinden sorumludur. Yargılama masraflarına dair verilen kararlara karşı itiraz edilemez.

UEFA Disiplin kurullarının verdiği karararlar alenidir ve internet sitesinden yayınlanır ancak ilgili karar gizli bilgi içeriyorsa, re’sen veya ilgilinin veya etik ve disiplin müfettişinin kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde talepte bulunması halinde, anonimleştirilmiş olarak yayınlanabilir.

I. TEMYİZ

Dopinge ilişkin kararlar dışındaki kararlar kural olarak gerekçesiz olarak verilir ve taraflara yalnızca icrai nitelikteki hüküm fıkrası tebliğ edilir. Tebliği alan taraf 5 gün içerisinde gerekçeli kararı talep edebilir. 5 gün içinde gerekçeli kararın talep edilmemesi halinde karar kesinleşip bağlayıcı hale gelir. Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunca hükmedilen cezanın; uyarı, kınama, bir maç yasaklanma cezası olması halinde ilgili karar burada kesinleşir[4]. 5 gün içinde gerekçeli karar talep edilmeden doğrudan ilgili karar temyiz edilirse, bu gerekçeli karar talebi olarak değerlendirilir[5]. Süresi içinde gerekçeli kararın talep edilmesi veya gerekçeli kararın talep edilmeden ilgili kararın temyizi yoluyla gerekçeli karar talebi gerçekleştirilmişse, temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren işlemeye başlar. Yani taraflar öncelikle kısa kararı tebliğ aldıktan sonra 5 gün içinde gerekçeli kararı talep etmeli, ardından gerekçeli karar kendilerine tebliğ olduktan sonra süresi içinde temyiz talebinde bulunmalıdır.

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kararlarına karşı karardan etkilenen taraf ile etik ve disiplin müfettişi temyiz yoluna başvurabilir. Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 3 gün içinde kısa temyiz dilekçesi ile temyiz başurusu yapılması gerekir. Ardından 3. Günün sona ermesinden itibaren 5 gün içinde başvurucu tüm taleplerini, olayları, tanıklarını veya tanıklarının beyanlarını, açıklamalarını içeren gerekçeli temyiz dilekçesi ile başvuruda bulunmalıdır. Kararın temyiz edilmesi hükmün infazını durdurmaz ancak gerekçeli başvuru halinde her zaman infazın ertelenmesine hükmedilebilir[6]. Gerekçeli temyiz dilekçesi için verilen sürenin dolması ile taraflar ya da etik ve disiplin müfettişi yeni deliller sunamaz. Temyiz başvuru harcı 1.000 Euro’dur ve en geç gerekçeli temyiz dilekçesi ile birlikte ödenmelidir. Antidoping dosyaları ile etik ve disiplin müfettişlerince yapılan temyizler harçtan muaftır.

Temyiz başvurusu dilekçesi ilgili diğer tarafa tebliğ edilir ve kurul başkanı tarafından cevap dilekçesinin sunulması için ilgili tarafa süre verilir, başkan tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden sonra temyize cevap dilekçesi verilemez[7]. İlgili tarafça veya etik ve disiplin müfettişince temyiz yargılamasının duruşmalı olması talep edilmedikçe veya Temyiz Kurulu başkanı tarafından gerekli görülmekdikçe temyiz yargılaması kural olarak dosya üzerinden yapılır[8]. Duruşma açılmasına karar verilmesi halinde başkan duruşma günü belirler ve taraflar ile etik ve disiplin müfettişini çağırır. Duruşmada ilgili taraf ve etik ve disiplin müfettişi ikişer defe beyanda bulunabilir ve beyan sırası başkan tarafından belirlenir, bir tarafın ikinci beyanda bulunma hakkından feragat etmesi halinde beyan süreci sona erer[9].

Temyiz Kurulu gizli şekilde yürüttüğü müzakereler sonucunda olayları ve uygulanan hükümleri yeniden değerlendirerek temyiz edilen kararı onayabilir, düzeltebilir veya bozabilir. Kural olarak karar bozulup Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’na iade edilmez ancak yargılamada temel hatalar olması durumunda kurul kararı bozarak dosyayı yeniden değerlendirmesi için Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’na gönderebilir.

Temyize sadece aleyhine hüküm verilen tarafın başvurması halinde veya bu taraf lehine etik ve disiplin müfettişince temyiz başvurusunda bulunulması halinde usuli müktesep hak doğar ve Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu ceza Temyiz Kurulu tarafından arttırılamaz[10]. Ancak temyiz yargılaması sırasında yeni disiplin suçlarının ortaya çıkması halinde, bu suçlar da yargılamaya dahil edilebilir ve dolayısıyla ceza arttırılabilir[11].

Temyiz Kurulu tarafından verilen kararlara karşı CAS’ın Temyiz Yargılama Dairesi’ne, kararın ilgilisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyiz başvurusunda bulunulabilir[12]. Oyun kuralları ihlali sonucu hükmedilen cezalar ile gerçek kişinin iki maç veya bir aya kadar futboldan men cezası ve ulusal boyuttaki bir ihtilafta tarafısz ve Bağımsız Tahkim Mahkemesi tarafından verilmiş kararlara karşı CAS temyiz yoluna başvurulamaz[13].

II. YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Karar henüz infaz edilmediyse ve yargılaması sırasında sunulması mümkün olmayan, yeni ve önemli deliller ortaya çıktysa, bu hususların ortaya çıkmasından itibaren 14 gün içinde ve her halükârda kararın verilmesinden itibaren 4 yıl içinde, yargılamanın yenilenmesi talep edilebilir[14]. Şike ve dopinge ilişkin yargılamalar süre sınırına bağlı olmaksızın yeni ve önemli delillerin ortaya çıkması durumunda her zaman yenilenebilir[15].

III. İNFAZ

UEFA, ilgili üye federasyona, verilmiş olan kararın infaz edilmesi için talimat verebilir[16]. Üye federasyonlar; kulüplerini, futbolcuları, yetkilileri veya üyeleri hakkında hükmedilmiş para cezalarından ve parasal kazançlarına el konulmasından müştereken ve müteselsilen sorumludur[17].

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu hükmetmiş olduğu bir cezanın diğer bölgesel konfederasyon veya UEFA üyesi olmayan federasyonlar için de geçerli olabilmesi için FIFA’dan talepte bulunabilir[18]. Keza Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, kendi yetki alanında meydana gelmiş ciddi suçlar olması durumunda, FIFA veya UEFA üyesi federasyonun talebi üzerine, FIFA veya UEFA üye federasyonu tarafından hükmedilmiş cezanın UEFA turnuvalarında da geçerli olmasına hükmedebilir[19].

---------------

[1] UEFA Disiplin Talimatı m. 26/1: “All disciplinary measures may be suspended, with the exception of: warnings, reprimands, bans on all football-related activities, disciplinary measures related to match-fixing, fraud, bribery or corruption, order that a match be forfeited.”

[2] UEFA Disiplin Talimatı m. 26/2: “The probationary period must be a minimum of one year and a maximum of five. This period may be extended in exceptional circumstances.”

[3] UEFA Disiplin Talimatı m. 26/3: “If a further offence of a similar nature is committed during the probationary period, the competent disciplinary body, as a rule, orders that the original disciplinary measure be enforced. This may be added to the disciplinary measure imposed for the new offence.”

[4] UEFA Disiplin Talimatı m. 61/1: “Appeals against decisions by the Control, Ethics and Disciplinary Body are admissible unless the disciplinary measure imposed in the first instance was limited to: a warning, a reprimand, an automatic one-match suspension following a dismissal.”

[5] UEFA Disiplin Talimatı m. 52/3: “Any appeal lodged before notification of the grounds is regarded exclusively as a request for a decision with grounds.”

[6] UEFA Disiplin Talimatı m. 62: “An appeal has no staying effect on the execution of the decision. The chairman may, on receipt of a reasoned request, award a stay of execution.”

[7] UEFA Disiplin Talimatı m. 63/1: “The chairman notifies the ethics and disciplinary inspector and/or the parties concerned of the appeal. A reply to the appeal must be filed within the deadline set by the chairman. After such deadline, the parties are not authorised to file further written submissions or produce evidence.”

[8] UEFA Disiplin Talimatı m. 64/2: “Where requested by a party or the ethics and disciplinary inspector, or where the chairman of the Appeals Body considers it necessary, the chairman sets a date for the hearing and summons the parties and the ethics and disciplinary inspector.”

[9] UEFA Disiplin Talimatı m. 64/3: “If a hearing is held, the parties and the ethics and disciplinary inspector are each entitled to two oral pleadings. The chairman decides on the sequence of the pleadings. If the first to plead waives its right to plead for a sec ond time, the pleading process is terminated.”

[10] UEFA Disiplin Talimatı m. 65/4: “If the accused is the only party to have lodged an appeal, or if the ethics and disciplinary inspector appeals in favour of the accused, the sanction cannot be increased.”

[11] UEFA Disiplin Talimatı m. 65/5: “If new disciplinary offences come to light while appeal proceedings are pending, they may be judged in the course of the same proceedings. In such a situation, the sanction can be increased.”

[12] UEFA Statüsü m. 62/1,2,3: “Any decision taken by a UEFA organ may be disputed exclusively before the CAS in its capacity as an appeals arbitration body, to the exclusion of any ordinary court or any other court of arbitration. Only parties directly affected by a decision may appeal to the CAS. The time limit for appeal to the CAS shall be ten days from the receipt of the decision in question.”

[13] UEFA Statüsü m. 63/1: “The CAS is not competent to deal with: matters related to the application of a purely sporting rule, such as the Laws of the Game or the technical modalities of a competition: decisions through which a natural person is suspended for a period of up to two matches or up to one month, awards issued by an independent and impartial court of arbitration in a dispute of national dimension arising from the application of the statutes or regulations of an association.”

[14] UEFA Disiplin Talimatı m. 53/1,2: “On request, the competent disciplinary body reopens proceedings where a party or UEFA claims to have new and substantial facts or evidence that it was unable to provide before the decision became effective. An application to reopen proceedings must be addressed to the disciplinary body that took the contested decision within 14 days of the grounds for review coming to light, and no more than four years after the decision in question became effective.”

[15] UEFA Disiplin Talimatı m. 53/3: “Cases related to doping, fraud, bribery, corruption or match-fixing offences are not subject to the above limitations and can be reopened at any time.”

[16] UEFA Disiplin Talimatı m. 66/1: “The UEFA administration has the competence to enforce the decisions of the disciplinary bodies. It may order the member association concerned to enforce a decision.”

[17] UEFA Disiplin Talimatı m. 66/2: “As a guarantee of enforcement, member associations are jointly and severally liable for fines, confiscation of pecuniary benefits and procedural costs imposed on their clubs, players, officials or members; clubs bear the same liability in relation to their players, officials and members.”

[18] UEFA Disiplin Talimatı m. 75: “For a UEFA disciplinary body’s decision to take effect in the jurisdiction of another confederation or an association that is not a member of UEFA, the competent UEFA disciplinary body must submit a request to this effect to FIFA.”

[19] UEFA Disiplin Talimatı m. 74/1: “The Control, Ethics and Disciplinary Body may extend sanctions imposed by FIFA or a UEFA member association to UEFA competitions at the request of FIFA or the UEFA member association in question, especially in the event of serious offences committed in their respective jurisdictions.”