İzmir Barosu tarafından düzenlenen ankete katılan avukatların verdiği yanıtlar, yargı hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koydu.

Bu nedenle anket sonucu hazırlanan rapor, UYAP ve CELSE uygulamalarının asli kullanıcıları olan avukatların yaşadıkları zorluklukların ortadan kaldırılarak, belirlenen sorunların giderilmesi ve daha işlevsel uygulamalara dönük tedbirlerin acilen alınması için Adalet Bakanlığı UYAP Bilgi İşlem Dairesi’ne gönderildi.

İşte o rapor;

ADALET BAKANLIĞI UYAP BİLGİ İŞLEM DAİRESİ’NE

UYAP sisteminin getirilmesinde temel amacın;  dava açma, dilekçe gönderme, dosya takibi ve benzeri birçok işlemin elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak yargı hizmetlerini hızlandırmak, yapılacak işleri kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek olarak ortaya konulduğu bilinmektedir.

Teknolojinin gelişmesi sonucunda bir imkan olarak karşımıza çıkan UYAP, bazı eksiklikleri ve teknolojik yetersizlikleri nedeniyle yargı personeli dışında UYAP’ı en fazla kullanan kesim olan avukatlar açısından zaman zaman bir eziyet haline gelmekte ve amaçtan uzaklaşmaktadır.

UYAP'ta yaşanan sıkıntılar nedeniyle meslektaşlarımızdan çok sayıda şikayet gelmesi üzerine,  İzmir Barosu avukatları arasında UYAP sorunlarının tespiti amacıyla bir anket yapılması yoluna gidilmiştir. Ankette; belirlenmiş soru seçenekleri yanında, meslektaşlarımızın tespit ettiği diğer sorunlara ilişkin de yanıt sunmaları olanağı sağlanmıştır.

Başkanlığımızca düzenlenen ankete katılan üyelerimizin verdiği yanıtlar, yargı hizmetlerine kolaylık ve hız kazandırmak amacıyla hayata geçirilen UYAP uygulamasının birçok açıdan sorunlar taşıdığını ve bu sorunlar çözülmeden, sistemin tam olarak istenen amaca hizmet etmesinin sağlanamayacağını ortaya koymaktadır.

Anket sonuçlarına göre meslektaşlarımızın en çok yakındığı konuların başında: “Ek olarak gönderilen evrak sayısının beş ile sınırlı olması ve gönderilecek evrak boyutunun düşük olması” gelmektedir. Ankete katılan meslektaşlarımızın %89.2 si bu durumu çözümü gereken en önemli sorun olarak tespit etmiştir. Bu seçeneği %88,3 oranla “Sehven gönderilen evrak için iptal seçeneğinin bulunmaması” takip etmektedir. Keza %87,4 oranla “Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakın farklı tür/formatta olması nedeniyle evraka erişim sorunu ve evrakın açılmaması”  en önemli üçüncü sorun olarak gösterilmiştir. “Kovuşturma ve soruşturma evrakının bir kısmının avukatlara kısıtlanması” katılanların % 84,7’si tarafından sorun alanı olarak gösterilmiştir. “Sorgu ekranının kısıtlı olması ve avukatlar için UYAP üzerinden sorgu yapılabilecek alanların sıklıkla değişmesi” % 76,4 oranında sorun olarak belirtilmiştir. UYAP Portal üzerinden “Yargıtay’a ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açılamaması, Yargıtay’daki dosyalara evrak veya vekaletname gönderilememesi” %60,2 oranında sorun olarak tespit edilmiştir. “Adli yardım talepli davaların UYAP üzerinden açılamaması” da %42,2 ile bir diğer sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır.

İcra takiplerinde ise temel sorun alanları arasında “İcra dosyalarında borçlu için portal üzerinden yapılan SGK sorgulamalarında, entegrasyondan kaynaklanan erişim sorunu ve sorgu sonucunun hata vermesi” 77,5 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, bunu “Dava/icra dosyalarında evrak türü, evrak tarihi vb. kriterlere göre dosya içerisindeki evrakın toplu olarak görüntülenememesi ve/veya indirilememesi” %76 ile takip etmiştir. “Toplu takip açma imkanı yanında toplu sorgu imkanının olmaması nedeniyle, her bir icra dosyası için ayrı ayrı sorgulama yapılmak durumunda kalınması” da %52,8 oranıyla bu alandaki üçüncü en önemli sorun olarak görülmüştür. 

Anket çalışması sırasında çözüme kavuşturulan ve Uyap Avukat Portal ve Uyap Doküman Editörü sistemi ile ilgili olmayıp uygulamaya değin sorunlara, bu raporda yer verilmemiştir. Anket sonucunda meslektaşlarımızın karşılaştığı başlıca sorunlar, aşağıdaki şekilde bildirilmiştir:

1.    Uyap Avukat Portal üzerinden görüntülenen dava veya takip dosyalarında tarihsel olarak son 20 evrakın görüntülenebilmesi ve daha eski tarihte sisteme kaydedilen evrakın alt klasörlerde toplanması nedeniyle, belli evraka ulaşmada güçlük yaşanmaktadır. Evrak tarihi ya da türüne göre belli bir tarih aralığında sisteme katılan evrakın görülebileceği bir filtreleme seçeneği getirilmesi çözüm bakımından kolaylık sağlayacaktır. 
 
2.    Adliyede mahkeme hakimi ya da katip tarafından dosyanın tamamı görüntülenip indirilebilirken, Uyap Avukat Portal üzerinden vekili olunan dava veya takip dosyalarındaki evrakın bir bütün olarak kronolojik sırada görüntülenip indirilememesi ve ancak tek tek indirilebilmesi de meslektaşlarımızın vakitlerini almakta olup dosyanın incelenmesinde güçlük yaratmaktadır. 
 
3.    Uyap Avukat Portalda sehven yapılan işlemlerin iptal edilememesi de ayrı bir sorundur. Bu tür işlemlerin, örneğin sehven gönderilen bir dilekçenin veya hatalı bir talebin ilgili kurum tarafından kaydedilmeden iptali ve yine sehven yapılan ödemelerin iptali için sistemin avukatlara bir seçenek tanıması gerekmektedir. 
 
4.    UYAP Portal üzerinden Danıştay dosyalarının görüntülenememesi, bu dosyalara evrak veya vekaletname sunulamaması, meslektaşlarımız için zorluk oluşturmaktadır. 
 
5.    İcra dosyalarında avukatların Uyap Avukat Portal üzerinden borçlu için yapabilecekleri sorgulamaların kısıtlı olması da sorun olarak tespit edilmiştir. 
 
6.    Uyap Avukat Portal üzerinden Bölge Adliye Mahkemesi’ne ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açma, evrak veya vekalet gönderme işlemleri gerçekleştirilememektedir. 
 
7.    İdari     yargıdaki     dosyalar     için     Uyap     Avukat     Portal     üzerinden     dosya     safahatı sorgulanamamaktadır. 
 
8.    Kesin kararlı Danıştay ilk derece ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dosyalarında, karar tebliğinden sonra dosya içi evrak erişimi yapılamamakta; "Tanımlı komut işlemi bulunamadı" hatası alınmaktadır. 
 
9.    Uyap üzerinden dava açarken, bazı idari makamlar davalı seçeneğinde yer almamaktadır. Örneğin idari dava açarken, Sağlık Bakanlığı seçeneği bulunmamaktadır. 
 
10.    İstinaf dosyalarında ‘safahat’ sekmesi bulunmamakta ve dosyanın hangi aşamada olduğu görüntülenememektedir. 
 
11.    Dosyaya kaydedilen evrakın bir kısmının safahatta kaydı olmasına rağmen, evrak dosya içerisinde görünmemektedir. Örneğin, Uyap Avukat Portal üzerinden gönderilen dilekçeler, müzekkere kayıtları vs. 
 
12.    Dosya sorgulama ekranında taraf ile sorgulama yaparken, tüm dosyalar listelenmediği için yargı birimi seçilip ayrı ayrı sorgulama yapılması gerekmektedir. Yargı birimi seçilmeksizin, belirtilen tarafa ait dosyaların sorgu sonucu listelenmesi sağlanmalıdır. 
 
13.    Uyap Avukat Portalda icra dosyalarına Yeni Talep Ekranından gönderilen taleplerin matbu olması, sistem tarafından taleplere doğrudan müdahale edilip taleplerde değişiklik yapılmasına izin verilmemesi, talep ekranındaki açıklama kısmında veri girişi sınırı olması ve talep seçeneklerinin kısıtlı olması da meslektaşlarımızın mesleklerini ifa etmelerinde ayrı bir güçlük yaratmaktadır. Meslektaşlarımız, talep ekranında açıklama kısmındaki sınırlama nedeniyle, özellikli durumlarını yeterince ifade edemediklerini belirtmiştir. Özellikle yeni ekrandan gönderilen matbu taleplerin yeterli gelmemesi nedeniyle, eski ekrandan kendi hazırlamış oldukları talepleri gönderdiklerini, ancak bu ekrandan gönderilen taleplerin çok uzun süreler boyu işleme alınmadığını yahut çok geç işleme alındığını ve hatta yeni ekrandan gönderilmediği için reddedilen taleplerinin dahi olduğunu iletmişlerdir. 
 
14.    İcra dosyalarında yeni talep ekranından talep gönderirken, her ne kadar Ek Evrak Ekle seçeneği var ise de bu seçenek çalışmamaktadır. Meslektaşlarımız aynı talebi hem yeni ekrandan hem de ek evrakı ekleyerek eski ekrandan göndermek durumunda kalmaktadır. 
 
15.    İcra dosyalarında borçlu vekili olunan dosyalarda, yeni talep ekranındaki seçeneklerin oldukça kısıtlı olması nedeniyle dosya hesabı, haciz kaldırma gibi gerekli taleplerin dahi gönderilemediği, meslektaşlarımızca paylaşılmıştır. 
 
16.    Uyap Avukat Portal üzerinden bir icra dosyasına talep gönderdikten sonra yeni bir talep göndermek için 5 dakika beklenmesi zorunluluğu da meslektaşlarımızın zamanını alan ayrı bir işlemdir. 
 
17.    Uyap Avukat Portal Evrak Gönderme kısmında ek olarak gönderilen evrak sayısının beş ile sınırlı olması ve evrak boyutunun düşük olması sorununun yanında, bazı türde evrakın ek olarak eklenememesi (Word, Excel gibi), özellikle dava açılış aşamasında fazla sayfalı veya istenen formatta olmayan bir delilin Uyap üzerinden sunulmasını engellemektedir. 
 
18.    Uyap Avukat Portal’a erişim ve oturum zamanaşımının süresinin kısa olması, hemen hemen her meslektaşımızca dile getirilen önemli bir sorundur. Meslektaşlarımız, sisteme giriş yapamadıklarını, yaptıklarında ise sistemin hata verdiğini, kısa bir süre sonra oturumdan atıldıklarını ve yeniden giriş yapmanın gerektiğini ifade etmiş ve sıklıkla, sistemin yavaş çalıştığından yakınmışlardır. Özellikle oturum zamanaşımının kısa olması, dosya incelenmesini, gerekli işlemlerin yapılmasını engellemektedir. Uyap Avukat Portal’daki oturum zamanaşımının uzatılması, mümkünse 24 saate çıkarılması gereklidir. 
 
19.    Uyap uygulamalarının tüm işletim ve yazılım sistemleriyle uyumlu olmaması, başka bir sorun başlığıdır. Ankete yapılan dönüşlerde, Macbook işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda eimza Uyap giriş uygulamasının çalışmadığı, Uyap yazılımlarının bu işletim sistemiyle uyumlu şekilde güncellenemediği, Uyap Doküman Editöründe düzenlenen evrak sisteme yüklendiğinde, yazılarda kayma olduğu belirtilmiştir. Mart 2021’den bu yana Windows Vista işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda güncel doküman editörünün açılmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle Uyap uygulamalarının MacOS, Ubuntu, Linux gibi farklı işletim ve yazılım sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi için güncelleme yapılmalıdır. 
 
20.    Harçtan muaf kurum vekilleri Uyap Avukat Portal üzerinden kayıtlı olmadıkları dosyalara vekaletname gönderirken, harçtan muafiyet seçeneği olmadığından, vekalet harcı ve baro pulu ödemek zorunda kalmaktadır. 
 
21.    İşçilik alacaklarına ilişkin icra takiplerinde veya harçtan muaf kurumlara başlatılan icra takiplerinde olduğu gibi, harçsız açılacak icra takiplerinde UYAP Avukat Portal’da harç muafiyetine ilişkin seçenek bulunmamaktadır. 
 
22.    Meslektaşlarımız, yabancı müvekkilleri adına Uyap’tan şikayet sunamamakta ve dava açamamaktadır.  
 
23.    Uyap Savcılık dosyalarında taraflar gözükmemektedir. 

24.    Uyap Avukat Portal üzerinden, CBS Savcılık dosyalarına kovuşturma dosyasında olduğu gibi talep, beyan sunulamamaktadır. Evrak gönderme ekranında gönderilebilecek evrak türü çok sınırlıdır. Örneğin; vekillikten istifa vs. yer almamaktadır. Yine CBS dosyalarına Ek KYOK’a itiraz adı altında evrak gönderilememektedir. 
 
25.    Uyap Avukat Portal üzerinden CBS Savcılık dosyalarındaki evraka erişimde sorun yaşamaktadır. Soruşturma dosyalarının avukatlara açık olmaması ve sistem üzerinden incelenebilmesi için talep ve savcı onayı zorunluluğu, savunma hakkının etkili kullanılmasında büyük problem teşkil etmektedir. Dosya inceleme talep tarihinden sonraki evrak görüntülenemediğinden, dosyaya yeni eklenen evrakın görüntülenebilmesi için meslektaşlarımızca her seferinde inceleme talebi atılması gerekmektedir. Savcılık dosyalarının incelenmesinde, kısıtlama kararı yoksa, vekil kaydı yapılan avukat tarafından talep şartı aranmadan evrak görüntülenebilmelidir. 
 
26.    Uyap Avukat Portal üzerinden suç duyurusunda bulunurken, şüpheli kişiyi ve TC kimlik numarasının bildirmenin zorunlu olması nedeniyle, suç duyuruları sistem üzerinden gerçekleştirilemeyip fiziken yapılmaktadır. 
 
27.    Uyap Avukat Portal üzerinden idari gözetim kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz edilememektedir. 
 
28.    Uyap Avukat Portal üzerinden Sulh Ceza Hakimliklerine internetten haber ve içerik kaldırma davası açılamamaktadır. 
 
29.    CMK 141 vd. hükümleri uyarınca, koruma tedbirlerinden kaynaklanan tazminat istemli davalar Uyap Avukat Portal üzerinden açıldığında, tevzi edilecek birim bulunamaması hatası vermektedir. 
 
30.    Uyap Avukat Portal’a girişin beş oturumla sınırlandırılması, özellikle birden çok avukatın birlikte çalıştığı bürolar ile icra yoğunluklu çalışan hukuk ofislerinde problem arz etmektedir. 
 
31.    Uyap Avukat Portal’da İngiliz Sterlini üzerinden icra takibi yapılamamaktadır. 
 
32.    Uyap Avukat Portal’dan açılan icra takiplerinde, faiz başlangıç tarihi ve oranı girildiğinde, faiz hesaplamasının otomatik yapılmaması,bunların ayrı bir kalem olarak girilmesinin zorunlu olması, takip verilerinin girişinde hata yapılmasına müsait bir ortam oluşturmaktadır. 
 
33.    Uyap Avukat Portal’da icra takibi açarken, bir aşamada hata yapılması halinde önceki aşamalar kaydedilmediğinden, bilgiler en baştan yeniden girilerek takip açılmak zorunda kalınmaktadır. Dosyadaki veri girişlerinin aşama aşama kaydedilerek tevzi aşamasında dahi takip açılmasına onay vermeden önce, söz konusu hatanın giderilmesine olanak tanıyan bir sistem hazırlanmalıdır. 
 
34.    Uyap Avukat Portal’dan MTS takibi başlatılabilirken, Merkezi Takip Sistemi ile açılan aynı takibe itiraz edilememekte, vekalet sunulamamaktadır. 
 
35.    Uyap Avukat Portal üzerinden icra müdürlüğündeki dosyalar görüntülenebilirken, iflas müdürlüğündeki dosyalar görüntülenememektedir. 
 
36.    Sistem üzerinde, itiraz süresi geçmiş, haciz işlemi yapılmış icra dosyalarında dahi dosya kesinleşmesinin ayrıca yapılması gerektiğinden, sorgulama yapılamamaktadır. Bu sorgulama kısıtlamasının da düzelmesi gerekir. 
 
37.    Uyap Avukat Portal’dan icra dosyalarında yapılan borçlu malvarlığı, PTT, SGK sorgusu, ancak 120 dakikada bir yeniden görüntülenebilmektedir. Sorgu işlemi yapıldıktan sonra sehven ekrandan çıkılması ya da özellikle SGK sorgulamalarında karşılaşılan entegrasyon sonucu hata verilmesi gibi durumlarda da bu sürenin geçmesi beklenmektedir. Bu süre kısıtının kaldırılması gerekmektedir. 
 
38.    UYAP Avukat Portal üzerinden tüzel kişilere ait banka hesapları da sorgulanamamaktadır. Tüzel kişilerin banka hesaplarının da gerçek şahıslar gibi sorgulanabilmesi gereklidir. 
 
39.    Uyap Portal’dan yapılan ilamlı icra takiplerinde borçlu vekiline yapılacak e-tebligat için etebligat ücreti yerine normal tebligat ücreti alınmaktadır. 
 
40.    E-tebligat ile gönderilecek maaş hacizlerinde dahi sistemde normal tebligat ücreti alınmaktadır. 
 
41.    İcra takip dosyalarında yeni ekrandan masraf gerektiren talepte bulunurken, dosyada mevcut avans mahsup edilerek kalanını yatırmak mümkün değildir. Sistem tarafından işlemin gerektirdiği ücretin tamamı alınmaktadır. 
 
42.    İcra takip dosyalarında maaş haczi göndermek için cevap masrafı da alınmaktadır. Ancak bu masraf ilgiliye gönderilmeyip dosyada kaldığından, iadesini talep etmek zorunda kalınmaktadır. Masraf tutarının talep eden tarafından girilmesi sağlanarak, bu sorun çözüme kavuşturulabilir. 
 
43.    İcra dosyalarında borçlu kurumların Mersis adresini ekleme kısmında hata verildiği için kurumlara sistem üzerinden ödeme emri gönderilmesi talep edilememektedir.  
 
44.    Sistemde icra takibi başlatırken, kefil girilmesine rağmen oluşturulan takip talebinde kefil görülmemektedir.  
 
45.    Uyap Avukat Portal SGK sorgusunda işverenin Mersis/Vergi/TC kimlik numarası görüntülenemezken, maaş haczi gönderimlerinde 3.şahıs olarak işverenin eklenmesi için bu bilgilerin zorunlu tutulduğu yönünde meslektaşlarımızın şikayeti olmuştur. Ancak sistemde yapılan güncelleme ile artık SGK sorgularında bu bilgiler görüntülenebilmekte olup söz konusu sorun böylelikle ortadan kalkmıştır. 
 
46.    Uyap Portal üzerinden Apartman Yönetimi gibi tüzel kişiliği olmayan oluşumlar adına dava, icra takibi açılırken vergi numarası istenmesi nedeniyle bu tür takipler fiziken açılmak durumunda kalınmaktadır. 
 
47.    Uyap Avukat Portal üzerinden XML takibi açılışında, icra programlarında hazırlanan XML dosyaları sisteme yüklenirken birebir eşleşme ile yüklenememektedir. 
 
48.    XML ile takip açarken, şirketlerin ticari ünvanları, site yönetimlerinin tam adları doğru bir şekilde yazılmasına rağmen hatalarla karşılaşılmaktadır. Örneğin gerçek ünvanı "... Site Yönetimi" olan bir site için alacaklı sıfatıyla xml dosyası ile takip başlatılmak istendiğinde Uyapta "... Site Yönetim" olarak kaydedildiği için xml dosyası içerisinde isim değişikliği yapmadan takip başlatmak mümkün olmamaktadır. Öncelikle vergi numarasından şirketin veya site yönetiminin Uyapta nasıl kayıtlı olduğu tespit edilip daha sonra değişiklik yaparak takip açmak zorunda kalınmaktadır. 
 
49.    Uyap Avukat Portal üzerinden vekil olunmayan kapalı icra dosyalarına vekaletname gönderirken, yalnızca dosya açılış tarihi görüntülenebilmektedir. Kimi zaman ayrı bir şehirde olan bu dosyaların zamanaşımı yönünden kontrolünün adliyeye gitmeden yapılabilmesi için dosya kapanış tarihinin de görüntülenebilmesi sağlanmalıdır. 
 
50.    Sistem üzerinden icra takibi açarken, Avukat / Kurum kotası seçme zorunluluğu olması nedeniyle tahliye, tedbir nafakası vs icra takipleri fiziken açılmak zorunda kalınmaktadır. Sistem üzerinden açıldığında kotanın bulunduğu icra dairesine tevzi olduğu için bu takipler iptal edilmektedir. Bu tür takiplerin sistem üzerinden açılabilmesi adına, kotanın bulunduğu icra dairesine tevzisinin engellenmesi için bir seçenek bulunması önem arz etmektedir.  
 
51.    Uyap Avukat Portal sisteminde icra dosyalarında çıkartılan tebligatların PTT Gönderi Takip sitesi ile entegre şekilde sorgusunun yapılması sağlanmalıdır. 
 
52.    UYAP Avukat Portal üzerinden haczi mümkün olan bireysel emeklilik sistemi hesaplarının sorgulanabilmesi sağlanmalıdır 
 
53.    UYAP Avukat Portal üzerinden sorgulanan araç ve tapu malvarlığına ilişkin takyidat raporunda, rehin ve ipotekler ile üzerindeki diğer tüm şerhlerin görünmesi sağlanmalıdır. 
 
54.    UYAP Avukat Portal üzerinden marka ve patent hakkı, gemi ve uçak sicili, merkezi kayıt kuruluşlarında kayıtlı varlıklar gibi haczedilebilir malvarlığı değerlerinin sorgulanmasına ve haczedilmesine olanak tanıyacak güncelleme yapılmalıdır. 
 
55.    Devir işlemleri nedeniyle saat 23:30’dan sonra vekaletname gönderme, dava açma, harç yatırma gibi hususlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle söz konusu uygulamanın 00:00'dan sonra başlaması konusunda güncelleme yapılmalıdır. 
 
56.    İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi istemli dosyaların, daha önce hüküm kurmuş mahkemesine gönderilmesi ve buna göre harç ve masrafların yatırılması gerekmektedir. Ancak idari yargıda yargılamanın yenilenmesi istemi için ayrı bir sekme yoktur. Bu durum, yargılamanın yenilenmesi taleplerinin ancak fiziken götürülebilmesine sebep olmaktadır ki buna ilişkin bir güncelleme yapılması önemlidir 
 
57.    UYAP Avukat Portal üzerinden sorgulanan, alacaklı olduğu dosya sorgusu üzerinden, söz konusu dosyaya konulan hacizler ile haciz ihbarnamesi gönderilebilmesi için dosyanın borçlu bilgilerinin de sorgulanabilmesi sağlanmalıdır. 
 
58.    UYAP Avukat Portal üzerinden araç veya tapu kayıtlarında pasif malvarlığı sorgusu yapılabilmelidir. 
 
59.    Borçlunun miras payının sorgulanması için ölü kaydı sorgusu yapılması sağlanmalıdır. 
 
60.    SGK hizmet döküm cetvellerine UYAP’tan erişim imkanı sağlanmalıdır. 
 
61.    Toplu takip açma imkanı yanında toplu sorgu imkanının olmaması nedeniyle, her bir icra dosyası için ayrı ayrı sorgulama yapılmak durumunda kalınması 
 
62.    İcra sorgularında araç mahrumiyet sorgusu yapıldığında,  mahrumiyet bilgi ekranı yazdırma seçeneğinin kaldırılması nedeniyle fiziki dosyalarına bir örneği alınamamaktadır. 
 
63.    Sistem üzerinden borçlu araç ve taşınmaz sorgularında kayıtların güncel olmaması, hata vermesi gibi sorunlar nedeniyle sağlıklı sonuçlar alınamadığından güncelleme sağlanmalıdır. 
 
64.    İcra dosyalarında Uyap Portal’da görüntülenen dosya hesabı ile memurlar tarafından yapılan kapak hesabı farklılık göstermektedir. Uyap dosya hesabı güncel olmadığından, güncel dosya borcunun borçlulara izah edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Uyap dosya hesabının güncel olması sağlanmalıdır.  
 
65.    İcra müdürlüklerinin yoğun iş yükü nedeniyle haciz talepleri geç dikkate alınıp işlem yapılabildiğinden, haciz sıralamasında geriye düşümler söz konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için icra dairesi tarafından takibin kesinleştirilmesinin akabinde, avukatların Uyap Avukat Portal üzerinden sorgu yapabilme yetkisi verilmelidir. 
 
66.    Ticaret sicil ilanlarının Uyap’la entegre edilmesi sağlanmalıdır. 
 
67.    İcra ve mahkeme dosyalarında bakiye avans iadesi için ayrı bir talep gönderme sekmesi olmaması, eksikliktir. Bu eksiklik, bir iade butonu koyularak, bu buton ile kapanan dosyalardaki bakiye avansların iadesinin otomatik hale getirilmesi ile giderilmelidir. 
 
68.    Değişik iş, talimat, tedbir ve Sulh Ceza değişik iş dosyalarındaki belgelerin görüntülenemediği bildirilmiştir. Sistem güncellemesi ile hukuk değişik iş dosyalarının ise içeriği görüntülenebilmektedir. 
 
69.    Uyap Avukat Portal dosya sorgulama ekranından mahkeme türü seçilmeden esas numarası üzerinden dosya sorgulaması yapılamaması, sistemin kullanımını zorlaştırmaktadır. 
 
70.    Sistem üzerinden arabuluculuk şartına tabi olmayan bir dava açarken dahi ilgili mahkemenin görevine göre arabuluculuk dosya numarası istenmektedir. 
 
71.    Uyap Avukat Portal üzerinden duruşma listesi .ics formatında takvime entegre edilerek güncellenememektedir. 
 
72.    Uyap Avukat Portal’da dosya içerisine girdikten sonra evrak görüntüleme ekranında evrakın içeriğine ilişkin adlandırma veya yeterli açıklama yapılmaksızın kaydedildiğinden yahut ‘Diğer Evrak’ adı altında torba başlıkta toplandığından, dosya içi sorgulamalarda evrak bulmada zorluk yaşanmaktadır. 
 
73.    UYAP'ta evrak görüntüleme ekranında listelenen evrakın isim, sisteme gönderme tarihi, onay tarihi gibi alternatifli olarak sıralanabilmesine imkan tanınmalıdır. 
 
74.    Dosya içinde evrakta "Ön İzleme" ara yüzü kullanışsızdır. Ön izlemesi yapılan evrakın sayfada sabit durması sağlanmalıdır. 
 
75.    Sistem üzerinden evrak göndermeden önce ön izleme yapılması sağlanmalıdır. Bu şekilde hatalı evrak gönderilmesinin önüne geçilebilir. 
 
76.    Dosyalarda diğer birimlerden istenen evrakın sayfa sayfa yüklenmesi nedeniyle özellikle hacimli dosyalarda bunların tek tek indirilmesinin gerekmesi dosya incelemesini zorlaştırmaktadır.  
 
77.    Uyap Avukat Portal üzerinde duruşmanın bekletilmesi talebi için ayrı bir dilekçe türü 
 
olmaması nedeniyle, bu talepler de mazeret dilekçesi şeklinde atılmak zorunda kalınmaktadır. Bazı kalemler, talebi mazeret olarak gördükleri için dilekçenin içini açıp bakmadığından, hak kayıpları yaşanabilmektedir. 
 
78.    Hukuk sistemimizde hasımsız dava türü olmasına rağmen, Uyap Avukat Portal’dan hasımsız dava açılamamaktadır. Sistem, davalı / ilgili ya da ilişkili kişi seçilmesini zorunlu kılmaktadır. 
 
79.    Uyap Avukat Portal’ın UETS sitesi ile doğrudan bağlantısı sağlanmalıdır. UETS sistemine ayrıca giriş yapılması gerekmemelidir. 
 
80.    Uyap Avukat Portal’dan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılamamakta ve Anayasa Mahkemesi’ndeki dosyalar görüntülenememektedir. 
 
81.    Uyap sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyeti başvurusu yapılamamaktadır. 
 
82.    UYAP Portal üzerinden ceza infaz kurumlarına evrak gönderilememektedir. 
 
83.    İş davaları bakımından seri arabuluculuk başvurusu yapılabilmesine rağmen, Uyap Avukat Portal üzerinden seri dava açılamamaktadır. 
 
84.    UYAP Doküman Editörüne eklenen resimler kalite kaybına uğramakta, bulanık görünmektedir. Resim ekleme seçeneklerinde, "kayıpsız" seçilse dahi, çözünürlük bozulmaktadır. 
 
85.    Uyap Doküman Editörünün benzeri hizmet sunan programların kalitesinden uzak ve kullanıcı dostu olmayan yapısı, pek çok meslektaşımızın şikayetlerinde ortak noktalardandır. Dipnot ekleme imkanının yokluğu, paragraf başı yapıldığında paragrafın dilekçenin ortasından başlaması ve bunun düzeltilememesi, yazı silinip de geri alma tuşuna basıldığında, yazının iki defa arka arkaya yazılması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Word gibi dış programlardan aktarılan yazı ve dizgiler, asla kaynak biçiminde kalmamakta, yazı tipi değişmektedir. Çizelge ve tablolar Uyap Doküman Editöründe hazırlanamamaktadır. Hazırlanan tablolar ise bölünemediğinden, diğer sayfaya kaymaktadır. Excel tabloları ise aktarılamamaktadır. Bahsedilen sorunların yapılacak güncelleme ile giderilmesi gereklidir. 
 
86.    CMK m. 308/a itiraz talebinin sistem üzerinden gönderilememesi, yalnızca m. 309 talebi gönderilebilmesi de sorun olarak tespit edilmiştir. 
 
87.    İcra dosyalarında borçluya ödeme/icra emri talebi gönderme seçeceği seçildiğinde, adres bilgisi ekrana gelmemektedir. 
 
88.    İcra kota alma talebi Uyap üzerinden yapılamamaktadır. 
 
89.    Müddetname ve infaz aşamasındaki dosyalarda yapılan işlemler, Uyap üzerinden görüntülenememektedir.  
 
90.    Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakın farklı tür/formatta olması nedeniyle evraka erişim sorunu ve evrakın açılmaması 
 
91.    Kovuşturma ve soruşturma evrakının bir kısmının avukatlara kısıtlanması, 
 
92.    Sorgu ekranının kısıtlı olması ve avukatlar için UYAP üzerinden sorgu yapılabilecek alanların sıklıkla değişmesi 
 
93.    Yargıtay’a ilk derece mahkemesi sıfatıyla dava açılamaması, Yargıtay’daki dosyalara evrak veya vekaletname gönderilememesi 
 
94.    Adli yardım talepli davaların UYAP üzerinden açılamaması 
 
95.    İcra dosyalarında borçlu için portal üzerinden yapılan SGK sorgulamalarında, entegrasyondan kaynaklanan erişim sorunu ve sorgu sonucunun hata vermesi 
 
96.    Dava/icra dosyalarında evrak türü, evrak tarihi vb. ölçütlere göre dosya içerisindeki evrakın toplu olarak görüntülenememesi ve/veya indirilememesi 
 
 Hususları meslektaşlarımızın uygulamada karşılaştıkları ve düzeltilmesini talep ettikleri sorunlar olarak tespit edilmiştir.  
 
 Ankete katılan meslektaşlarımız, bu sorunların yanı sıra, ‘Celse’ programı ile ilgili yaşadıkları sorunlara dair de saptamalarda bulunmuşlardır. Buna göre; ‘Celse’ programı ile ilgili yaşanılan başlıca problemler şu şekildedir; 
  
1.    Celse uygulamasında evrak görüntüleyebilmek ve indirebilmek için e-imza, mobil imza ile girişin zorunlu tutulması başlıca sorun olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, yapılacak çalışma ile e-devlet uygulamasından giriş şartı olmadan evrak görüntüleme-indirme-gönderme imkanının sağlanması gerekmektedir. 
 
2.    Duruşma saati geçen ancak henüz duruşması yapılmayan dosyalarda, celse üzerinden mazeret gönderilememesi bir başka sorun olarak ortaya konulmuştur. 
 
3.    Bildirimlerin düzenli yapılmaması, en son gelen evrakın üstte yer almaması,  gelen her bildirimi inceledikten sonra ana sayfaya dönmek zorunda kalıp aynı işlemi tekrar yapmanın gerekmesi, ‘celse’ uygulaması için tespit edilen diğer sorunlardır. 
 
 Yukarıda belirlenen sorunların giderilerek UYAP’ın ve CELSE uygulamasının asli kullanıcıları olan avukatlar açısından yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması ve daha işlevsel bir uygulama için gereken tedbirlerin acilen alınması, giderilen sorunlarla ilgili olarak başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla.