Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMELERİN DUYURULMASI VE EŞVARLIK DÖNEMİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1-  (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin duyurulmasına ve uyumlaştırılmış standartların eşvarlık dönemine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin referans listesinin duyurulması ve eşvarlık dönemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Avrupa değerlendirme esasları: Avrupa Teknik Değerlendirmelerinin düzenlenmesi amacıyla Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu tarafından kabul edilip onaylanan esasları,

b) Eşvarlık dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini  uyumlaştırılmış teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

c) Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standardı,

ç) Ulusal teknik şartname: Ulusal Standart ve Ulusal Teknik Onayı,

d) Uyumlaştırılmış teknik şartname: Uyumlaştırılmış Standartları ve Avrupa Değerlendirme Esaslarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uyumlaştırılmış Teknik Şartnamelerin Duyurulması ve

Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin duyurulması

MADDE 5- (1)  Avrupa Birliği Resmî Gazete’sinde yayımlanan uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin referans numaralarını ve isimlerini, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayan güncel liste Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listede yer alan uyumlaştırılmış teknik şartnameler kapsamındaki yapı malzemeleri, listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz edilemez.

Eşvarlık döneminde yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz edilme esasları

MADDE 6- (1) Ulusal bir teknik şartname kapsamındaki bir yapı malzemesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listedeki bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren ya ilgili ulusal standardına ya da ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun değişmesi veya mevcut uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı standarda veya standardın yeni versiyonuna göre,

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın sadece versiyonunun değişmesi durumunda standardın yeni versiyonuna göre, standardın başka bir standart kapsamına girmesi durumunda ise kapsamına girdiği standarda göre,

yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen işlemlerde Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listede yer alan uyumlaştırılmış standartlarından adapte edilen uyumlaştırılmış standartlar esas alınır.

(4) Eşvarlık döneminde, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış standardın eski versiyonunun Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması işlemleri Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan listedeki ilgili uyumlaştırılmış standarda göre yapılır. Ulusal teknik şartnamelerin bir uyumlaştırılmış teknik şartname ile çelişmesi veya kapsamına girmesi durumunda ulusal teknik şartnamelere dayanılarak düzenlenen tüm onay ve belgelerin geçerliliği, geçerlilik süresine bakılmaksızın sona erer.

(6) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralara göre değerlendirme ve doğrulama işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7- (1) 12/4/2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2018-02) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

---

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA TEPKİ SINIFLARINA, YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA, ÇATI VE ÇATI KAPLAMALARININ DIŞ YANGIN PERFORMANSINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (MHG/2017-13)’in 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yangına katkı sağlamayan A1 ve A1fl sınıfı malzemelere ait ürünlerin listesini ortaya koyan, 2003/424/AT ve 2000/605/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik 96/603/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı EK-4’te verilmektedir. Bu malzemeler için EK-4’te belirtilen şartlar dâhilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan yangına tepki sınıfı olarak A1 ve A1fl beyanında bulunabilir.

(2) 2003/593/AT, 2006/673/AT, 2007/348/AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararları ile değişik 2003/43/AT sayılı Avrupa Komisyon Kararı ve 15/3/2016 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)364/2016 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 05/12/2014 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)1292/2014 ile (AB)1293/2014 sayılı Komisyon Tüzükleri, 8/7/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/1228 sayılı Komisyon Tüzüğü, 13/12/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/2293 sayılı Komisyon Tüzüğü, 8/7/2017 tarihli Avrupa Resmî Gazetesi’nde yayımlanan (AB)2017/1227 sayılı Komisyon Tüzüğü ile değişik 2005/610/AT, 2006/213/AT, 2010/81/AB, 2010/82/AB, 2010/83/AB, 2010/85/AB, 2010/737/AB, 2010/738/AB sayılı Avrupa Komisyonu Kararları kapsamında yangına tepki performans sınıfları ortaya konan yapı malzemeleri EK-5’te yer alan tablolarda verilmektedir. Bu yapı malzemeleri için test edilmelerine gerek duyulmadan, EK-5’te yer alan tablolarda belirtilen şartlar dâhilinde beyan edilmiş olan yangına tepki sınıfları kullanılabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK-4 ve EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

---

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) VE YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAKLARI PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (MHG/2017-14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri Hakkında Tebliğ (MHG/2017-14)’in 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin EK-1’indeki tabloda yer alan 58 numaralı satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

58

2011/284/ AT sayılı Avrupa Komisyonu Kararı

Elektrik, kontrol ve bağlantı kabloları41

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için42

Aca, B1ca, B2ca,

Cca

1+

Dca, Eca

3

Fca

4

Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda43

P15 – P30 – P60 – P90 – P120

PH4415 – PH4430

– PH4460 –

PH4490 –

PH44120

1+

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlarda12

-

3

60

(AB)2018/771 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Ankraj cihazları

Anchor devices

Tüm kullanımlarda, yapı işlerinde ve insanların yüksekten düşmesini engellemek veya düşenleri durdurmak için 

1+

61

(AB)2018/779 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Metal yüzeyli sandviç paneller

Yapı işlerinde “Mekanik Dayanım ve Stabilite” temel gereği düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

2+

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Dipnot 1

1

Dipnot 3

4

Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için

3

Tüm kullanımlarda

3

62

(AB)2019/1764 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü

Trabzan parmaklığı ve korkuluk kitleri, yapıdan gelen dikey yüklere maruz kalmayan ve düşmeleri engellemek amacı ile kullanılan

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olmayan kullanımlarda

4

Yapı işlerinde “Yangına Tepki” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Dipnot 1

1

Dipnot 3

4

Dipnot 1 ve Dipnot 3 dışında kalan durumlar için

3

 ”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.