Yargıtay Başkanlığından;

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, 2022 veya 2023 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4(dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

h) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

1-AĞ UZMANI (1(bir) kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 2(iki) katına kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde veya bu sistemlere destek veren firmada mühendis, uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

b) Cisco, Huawei, HPE veya H3C marka switchlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Fortinet, Checkpoint, Palo Alto ve Cisco marka güvenlik duvarı cihazlarından en az biri hakkında konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

d) F5, Citrix ve A10 marka yük dengeleyicilerden en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF,VxLAN, EVPN, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi sahibi olmak,

g) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Linux işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde bilgi sahip olmak,

j) Tercihen CCNA veya dengi bir sertifikaya sahip olmak,

k) Tercihen sızma testi konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

m) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

n) Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

o) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

2-YAZILIM UZMANI (3(üç) kişi - tam zamanlı - aylık sözleşme ücret tavanının 3(üç) katına kadar)

a) Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,

d) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak

e) Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) konusunda tecrübe sahibi olmak

g) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

h) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak

j) İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,

k)Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) React JavaScript kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak,

n) Tercihen NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,

q) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ:

a. Başvurular 30.10.2023 - 13.11.2023 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.

b. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

d. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

e. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

III- İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiş olup adaylar bu belgeleri başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Ayrıca, adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Özgeçmiş: (Fotoğraflı, iş tecrübesini belirtir şekilde ve bilgisayar ortamında hazırlanmış olacaktır),

b) Mesleki çalışma sürelerini gösterir belge: (SGK Hizmet Dökümü 'e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge'), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

c) Programlama dil belgeleri (Öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan işyerinden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)

d) Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler (adayın, başvurduğu pozisyonla ilgili alan bilgisini, çalışılan hizmetler/projeleri, çalışma sürelerini gösterecek şekilde olmalıdır. Ayrıca belge, belgeyi imzalayan kişinin pozisyon bilgisini, erişilebilir telefon numarasını, e-posta adresini içerecek şekilde ve ıslak imzalı olmalıdır.)

e) KPSS sonuç belgesi: KPSS puanını gösteren belge,

f) YDS sonuç belgesi : İngilizce yabancı dil puanını gösteren belge,

g) Mezuniyet Belgesi: Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi,

h) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge: Terhis, muafiyet veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösteren belge,

i) Sertifika: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında varsa sertifikalar,

başvuruya eklenecektir. Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katı aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puanı(0) olarak kabul edilecektir.

b) Başvuru sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebliğat yapılmayacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçları ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları; pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki "Özel Şartlar" tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içinde Başkanlığımıza elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2(iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Başkanlığımız internet sitesinde yeniden ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

c) Atama işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII- ÜCRET:

- Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

- Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

- Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ikinci altı ayı için belirlenen ücret tavanı 24.874,40 TL'dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

. 14.07.2023 tarihli 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde uyarınca ilave ödeme ayrıca yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IX - İLETİŞİM BİLGİLERİ

Santral : 0 312 836 00 00

Bilgi : 0 312 836 01 21

Bilgi : 0 312 836 04 16