Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disiplin kurulunun oluşumu

MADDE 5- (1) Disiplin kurulu; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından merkez teşkilatta belirlenecek;

a) Bir genel müdür yardımcısının başkanlığında,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı,

ç) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,

d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü,

olmak üzere beş üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendika temsilcisinden oluşur.

(2) Yedek üyeler de yukarıdaki usûle göre belirlenir.

Yüksek disiplin kurulunun oluşumu

MADDE 6- (1) Yüksek disiplin kurulu; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından merkez teşkilatta, Başkanvekilinin başkanlığında belirlenecek;

a) Biri Danıştay, biri Yargıtay üyeleri arasından iki asıl, iki yedek üye,

b) Genel müdürler arasından bir asıl, bir yedek üye,

c) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı,

olmak üzere toplam beş üye ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Kanun ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8- (1) 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.