Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Giriş ücreti ve yıllık aidat listesi: O yıl asgari ücretinin yüzde biri ile beş katı arasında kalmak üzere, altı kademede ve bölgeler, iller ve ilçeler bazında sayısı Birlikçe hazırlanarak ZOBİS’e yüklenen ve ilgili oda yönetim kurulu kararı ile uygulanan listeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- Birlikçe; aylık brüt asgari ücretin yüzde birinden az, beş katından fazla olmayacak şekilde, Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak 7 nci maddede yer alan altı kademede gösterilen miktarlar dahilinde yörenin ürün deseni, toprak yapısı, üreticinin gelir durumu göz önüne alınarak bölgelere, illere ve ilçelere göre, giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlanır.

Birlik Yönetim Kurulu, hazırlanan bu listeler üzerinde indirim uygulayabilir. Ancak bu şekilde tespit edilen giriş ücreti ve yıllık aidat aylık brüt asgari ücretin %1’inin altında olamaz.

Giriş ücreti ve yıllık aidat rakamlarının küsurları en yakın tama yuvarlanır.

Birlikçe belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat listelerinden, çay tarımı ile uğraşan üyelerin bulunduğu odalara Birlikçe istisna tanınabilir.

O yıla ait aylık brüt asgari ücret belirlendikten sonra, Birlikçe yılın ilk yönetim kurulu toplantısında, bu Yönetmelik gereğince alınması gereken giriş ücreti ve yıllık aidatları gösteren listeler; bölgeler, iller ve ilçeler bazında hazırlanır ve ZOBİS’e yüklenir. Yüklenen listenin uygulanacağı yönünde alınan yönetim kurulu kararı da oda tarafından sisteme yüklenir.

Odanın başka bir liste talebi olması halinde, bu hususu 1 ay içerisinde Birliğe bildirir. Talebin Birlikçe uygun görülmesi halinde, oda için uygun görülen liste odanın sistemine yüklenir. Ancak, zorunlu sebepler nedeniyle Birliğin liste değişikliği yapma yetkisi saklıdır.

Asli üyenin eşdeğer arazi varlığına uygun olarak yapılan dönüşümler, ayrıca hesaplanarak diğer arazi varlıkları ile toplanarak alınır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “%2’si” ibaresi “%1’i” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.