667 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesi üzerine daha sonra göreve OHAL kararıyla iade edilen bir ücretli tarafından hesabına çalışmadığı dönem için yatırılan mali hakları üzerinden stopaj yoluyla gelir vergisinin ………... TL tutarındaki kısmının iadesi talebi ile önce vergi dairesine daha sonra Gelir İdaresine yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine vergi mahkemesine dava açılmıştır. (VUK mad. 116-124)

Açılan dava neticesinde verilen mahkeme kararına göre; ………. 7075 sayılı OHAL Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabul edilmesine dair kanunun, kararların uygulanması başlıklı 10/1 fıkrasına göre …………… bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden ay başından, göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

Yukarıdaki hükümlere göre gelir vergisinin; kazancın ait olduğu yıl içinde vergilendirilmesi ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilenlerin 7075 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi kapsamında göreve iade olmaları durumunda hiç ihraç edilmemiş gibi mali haklarının iade edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, KHK ile Kamu görevinden çıkartılan ve daha sonra görevine iade edilen davacı ………..’nın görevinden çıkartıldığı döneme ilişkin olarak yapılan toplu maaş ödemesi üzerinden yapılan vergi kesintilerinin söz konusu maaşların, toplu olarak ödendiği dönemin ücreti olarak kabul edilmesi suretiyle vergilendirilmesi gerektiği hususu bilinmektedir.

…………….. bankası A.Ş.’de ……………. Bölge Müdürlüğü tarafından sunulan hesaplama tabloları incelendiğinde; ödenmesi gereken her maaşın ait olduğu ayda vergilendirilmesi halinde çıkacak gelir vergisi tutarı ile dava konusu işlemde olduğu şekilde, ödendiği ayın geliri gibi vergilendirilmesi halinde çıkacak gelir vergisi tutarı karşılaştırılmış; davacıya yapılan ödemeden kesilen gelir vergisi tutarı ile her ay için ait olduğu dönemde kesinti yapılsaydı yapılacak kesinti tutarının farkının …………………… TL olduğu anlaşılmış olup; görevine iade olunan davacıya, 7075 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. mad.  1. fıkrası uyarınca mali haklarının da görevinden hiç ihraç edilmemiş gibi iade edilmesi gerektiğinden ve olayda vergilendirme hatası bulunduğundan, ayrıca toplam fazla kesinti tutarının davacının iade talebini karşıladığı anlaşıldığından, fazla tahsil edilen verginin iadesi talebiyle yapılan şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Açılan dava sonucu mükellefin davasına kabul şeklinde karar verilmiş olup, ilgili şahsın davası kabul edilmiş ve idarece yapılan işlem iptale dilmiş. Fazladan kesilen …………… TL davacıya iadesi gerektiği şeklinde karara bağlanmıştır. Dolayısıyla %35’e varan fazla kesinti mükellefe iadesi gerektiği şeklinde hüküm verilmiştir.