T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/334
K. 2018/2407
T. 22.2.2018

* AİLE KONUTUNDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Evlilik Boşanmayla Sona Ererse TMK. 194. Maddesinin "Aile Konutuna" Sağladığı Korumanın da Sona Ereceeği ve Diğer Eşin Rıza Alınmadan Yapılan Tasarruf İşlemi Yapıldığı Andan İtibaren Geçerlilik Kazanacağı - Dava Konusu Taşınmazın Maliki Olan Davalı Eş İle Davacının Karardan Önce Boşanmış Oldukları Anlaşılmakla Evlilik Karar Tarihinden Önce Boşanma İle Sona Erdiğine Göre Davaya Konu Taşınmaz Aile Konutu Olmaktan Çıktığı )

* AİLE KONUTUNUN HAK SAHİBİ EŞ TARAFINDAN DEVRİ VE KONUT ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SINIRLANDIRILMASININ DİĞER EŞİN AÇIK RIZASINA BAĞLI OLDUĞU (Aile Konutundan Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Evlilik Boşanmayla Sona Ererse TMK. 194. Maddesinin "Aile Konutuna" Sağladığı Korumanın da Sona Ereceeği ve Diğer Eşin Rıza Alınmadan Yapılan Tasarruf İşlemi Yapıldığı Andan İtibaren Geçerlilik Kazanacağı )

* EVLİLİĞİN BOŞANMA NEDENİYLE SONA ERMESİ NEDENİYLE TAŞINMAZIN AİLE KONUTU OLMAKTAN ÇIKMASI ( Aile Konutundan Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil - Dava Konusu Taşınmazın Maliki Olan Davalı Eş İle Davacının Karardan Önce Boşanmış Oldukları Anlaşılmakla Evlilik Karar Tarihinden Önce Boşanma İle Sona Erdiğine Göre Davaya Konu Taşınmaz Aile Konutu Olmaktan Çıktığı/Konusuz Kalan Dava Hakkında "Karar Verilmesine Yer Olmadığına" Şeklinde Karar Verilmesi Gereği )

4721/m.194

ÖZET : Mahkemece, davanın aile konutundan kaynaklanan tapu iptali ve tescil davası olduğu, davacı eşin açık rızası alınmadan yapılan satış işleminin geçersiz olduğu gerekçesiyle tapu iptali ve tescil davasının kabulüyle taşınmazın davalı eş adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, verilen bu karar davalı eş tarafından temyiz edilmiştir. Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Bu geçersizliği, rızası gereken eş, konutun bu vasfını devam ettirmesi koşuluyla ileri sürebilir. Evlilik, boşanmayla sona ermekle, TMK. 194. maddesinin "aile konutuna" sağladığı koruma da sona erer ve diğer eşin rıza alınmadan yapılan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Dava konusu taşınmazın maliki olan davalı eş ile davacının, karardan önce boşanmış oldukları anlaşılmaktadır. Evlilik, karar tarihinden önce boşanma ile sona erdiğine göre, davaya konu taşınmaz aile konutu olmaktan artık çıkmıştır. Bu husus gözetilerek konusuz kalan dava hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, davanın aile konutundan kaynaklanan tapu iptali ve tescil davası ( TMK m. 194) olduğu, davacı eşin açık rızası alınmadan yapılan satış işleminin geçersiz olduğu gerekçesiyle tapu iptali ve tescil davasının kabulüyle taşınmazın davalı eş Yüksel adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, verilen bu karar davalı eş tarafından temyiz edilmiştir. Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır. (TMK madde 194). Bu rıza alınmadan konutla ilgili yapılan tasarruf işlemi geçersizdir. Bu geçersizliği, rızası gereken eş, konutun bu vasfını devam ettirmesi koşuluyla ileri sürebilir. Evlilik, boşanmayla sona ermekle, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin "aile konutuna" sağladığı koruma da sona erer ve diğer eşin rıza alınmadan yapılan tasarruf işlemi yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanır. Dava konusu taşınmazın maliki olan davalı eş Yüksel ile davacının, karardan önce 03.06.2015 tarihinde kesinleşen karar ile boşanmış oldukları anlaşılmaktadır. Evlilik, karar tarihinden önce boşanma ile sona erdiğine göre, davaya konu taşınmaz aile konutu olmaktan artık çıkmıştır. Bu husus gözetilerek konusuz kalan dava hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" şeklinde karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 22.02.2018(Prş.)

kazanci.com.tr