Yargıtay Birinci Hukuk Dairesinin "Dava dilekçesi davanın alınyazısıdır." kararını duymuşsunuzdur. Çoğu kişi kararın sadece dava dilekçesinin ne kadar önemli olduğu kısmına kadar bilgi sahibidir. Oysaki kararın devamında; "Böyle olmasına rağmen dilekçeler, memleketimizde meslek alanları olan avukatlar tarafından bile gerekli dikkat gösterilmeden, adeta rastgele yazılır. İnkarına olanak bulunmayan bu gerçek karşısında, çok defa, mahkemeler veya Yargıtay Daireleri tarafların sözlü ve yazılı açıklamalarını asıl maksatlarına ve isteklerine uygun düşecek şekilde yorumlamak suretiyle uyuşmazlığı rayına oturtmak zorunda kalırlar." denilerek, bazı avukatların dilekçelerini özensiz yazdıkları ve bu durumun mahkemelerce düzeltilmek zorunda kalındığı vurgulanmıştır.

Bir avukatın, böyle bir kararın konusunu oluşturmasının ne kadar büyük bir üzüntü ve mesleki hayal kırıklığı olduğunu hayal edebiliyor musunuz?

İşte bu kitap, tam olarak yukarıdaki Yargıtay kararının konusunu oluşturan durumların bir daha yaşanmaması için kaleme alınmıştır.

Yazarın yüksek emekle ortaya koyduğu bu eser tamamen uygulamacıları baz alan bir dilekçenin başından sonuna kadar nasıl yazılacağını hatta yazmadan önceki aşamalar hakkında dahi ayrıntılı açıklama yapan bir kitaptır. 


Konu Başlıkları

- Dilekçenin Tipografisi (Typography)

- Dilekçenin İçeriği

- Yazma Öncesi Aşama

- Dilekçenin Şablonu

- Dilekçenizi Hazırladıktan Sonraki Aşama

- Yazı Yazma Yeteneğini Sürekli Geliştirmek

- Ekstra

- Dilekçe Örnekleri

- Mevzuattaki İlgili Hükümler

- Microsoft Word ve Uyap Dokuman Editörü Kısayolları

- Kitabın Anahatları

İÇİNDEKİLER

Önsöz  7

GİRİŞ  17

1. BÖLÜM

DİLEKÇENİN TİPOGRAFİSİ (TYPOGRAPHY)

1.1. Tipografi Nedir  21

1.1.1. Tanımı  21

1.1.2. Tipografinin Gelişimi ve Tarihçesi  22

1.1.2.1. Sümerler  22

1.1.2.2 Mısır  23

1.1.2.3 İlk Alfabe  25

1.1.2.4. Yunan ve Roma  25

1.1.2.5. Sanayi Dönemi ve Günümüzdeki Yazı Biçimleri  27

1.1.3. Kullanım Alanları  31

1.1.4. Faydaları  33

1.1.4.1. Okuyucuları Metne Çeker Ve Okuma İştahının Artmasını Sağlar  33

1.1.4.2. Okuyucunun Dikkatinin Dağılmasını Önler  34

1.1.4.3. İşinizde Profesyonel Olduğunuzu Yansıtır  36

1.1.4.4. İşinizde Markalaşmanıza Katkı Sağlar  38

1.1.5. Dilekçedeki Önemi  38

1.2. Metindeki Boşluklar  43

1.2.1. Harfler ve Kelimeler Arası Boşluk  43

1.2.1.1 Harfler ve Kelimeler Arası Ölçekleme ve Boşluğu Ayarlama (Kerning)  43

1.2.1.2 Monospaced Fonts Tek Boşluklu Fontlar ve Proportional Fonts (Oransal Fontlar)  46

1.2.2. Cümleler Arası Boşluk  47

1.2.3. Satırlar Arası Boşluk  49

1.2.4. Paragraflar Arası Boşluk  52

1.2.5. Başlıklar ve Önemli Noktalar Arası Boşluk  61

1.2.5.1. Giriş  61

1.2.5.2. Başlıklar  62

1.2.5.3. Önemli Noktalar  64

1.3. Metnin Hizalanması  69

1.3.1. Ortala (centered text)  69

1.3.2. İki Yana Yasla ( justified text)  69

1.3.3. Sola Hizala (Left–Aligned)  70

1.3.4. Sağa Hizala (Right–Aligned)  71

1.4. Yazı Tipi Seçimi  71

1.5. Harf Büyüklüğünün Seçimi  82

1.6. Yazı Büyüklüğü, Altı Çizili Sözcükler, Kalın, İtalik, Büyük Harf, Değişik Yazı Karakterleri, Boyalı, Renkli Sözcüklerin Kullanımı  84

1.6.1. Yazı Büyüklüğü  84

1.6.2. Altı Çizili Sözcük  87

1.6.3. Kalın veya İtalik  88

1.6.4. Büyük Harf  90

1.6.5. Küçük Büyük Harf  90

1.6.6. Renkli  91

1.6.7. Değişik Yazı Tipleri  91

1.6.8. Tescilli Marka, Telif Hakkı Sembolü, Metrekare ve Metre Küp İşaretleri, Üslü Sayılar Türk Lirası, Dolar, Euro İşaretleri  92

2. BÖLÜM

DİLEKÇENİN İÇERİĞİ

2.1. Söz Sanatları  95

2.1.1. Mecaza Dayalı Söz Sanatları  95

2.1.1.1 Teşbih (Benzetme)  95

2.1.1.4. Mecazı Mürsel (Ad Aktarması, Düz Değişmece)  96

2.1.1.5. Kinaye (Değinmece)  97

2.1.1.6. Tariz (Dokundurma)  97

2.1.2. Anlama Dayalı Söz Sanatları  98

2.1.2.1. Tenasüp  98

2.1.2.2. Abartma (Mübalağa)  99

2.1.2.3. Tezat (Karşıtlık)  100

2.1.2.4. Tekrir (Yineleme)  100

2.1.2.5. İstifham (Soru Sorma)  101

2.1.2.6. Telmih  102

2.1.2.7. İrsal–ı Mesel  103

2.2. Anlatım Teknikleri  103

2.2.1. Betimleme / Tasvir Edici Anlatım Tarzı  104

2.2.2. Öyküleme / Hikaye Edici Anlatım Tarzı  105

2.2.3. Açıklama  106

2.2.4. Tartışma  107

2.3. Sözcükte Anlam  110

2.3.1. Gerçek (Temel) Anlam  110

2.3.2. Yan Anlam  110

2.3.3. Mecaz Anlam  111

2.3.4. Terim Anlam  111

2.4. Cümlede Anlam  112

2.4.1. Anlatımına Göre Cümleler  112

2.4.1.1. Öznel Anlatımlı Cümleler  112

2.4.1.2. Nesnel Anlatımlı Cümleler  113

2.4.1.3. Tanım Cümleleri  113

2.4.1.4. İçerik (Konu) Cümleleri  114

2.4.1.5. Üslup (Biçem) Cümleleri  114

2.4.1.6. Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler  116

2.4.1.7. Dolaylı Anlatımlı Cümleler  116

2.4.1.8. Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler  117

2.4.1.9. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler  117

2.4.2. Cümlede Anlam İlişkileri  118

2.4.2.1. Eş Anlamlı Cümleler  118

2.4.2.2. Yakın Anlamlı Cümleler  118

2.4.2.3. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler  119

2.4.2.4. Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler  120

2.4.2.5. Amaç–Sonuç İlişkili Cümleler  120

2.4.2.6. Koşul (Şart) – Sonuç İlişkili Cümleler  121

2.4.2.7. Açıklama İlişkili Cümleler  121

2.4.2.8. Karşılaştırma Cümleleri  122

2.5. Yazma Teknikleri  122

2.5.1. Genel  122

2.5.2. Piramit  122

2.5.3. Ters Piramit  125

2.5.4. Dörtgen ya da Kutu Tekniği  128

2.5.5. Ters Piramit Tekniğiyle Kare Tekniğinin Birleştirilmesi  130

2.5.6. Konuşma Biçiminde Haber Yazma Tekniği  131

2.6. Kaynak Gösterme ve Temellendirme  132

2.6.1. Genel  132

2.6.2. Kaynak Gösterme (Atıf) Usulleri  133

2.7. Üslup  137

3. BÖLÜM

YAZMA ÖNCESİ AŞAMA

3.1. Düşüncelerinizi Şekillendirin  145

3.1.1. Giriş  145

3.1.2. İş Sahibiyle Görüşün  147

3.1.3. Dava Hazırlığı Aşamasında Bir Checklistiniz (kontrol listeniz) Olsun  151

3.1.4. Düşünecek ve Söyleyecek Bir Şeyiniz Olsun  166

3.1.5. Nonlineer Düşünce Tabloları Oluşturun  168

3.2. Kelimelerinizi Doğru Seçin  172

3.2.1. Gereksiz Sözcükleri Azaltın  172

3.3. Cümlelerinizi Doğru İfade Edin  173

3.3.1. Cümlelerinizin ve Bu Cümle İçindeki Kelimelerin Sayısını Çok Fazla Tutmayın  173

3.3.2. Gereksiz Alıntı Yapmayın  174

3.4. Dilekçenizi Gereksiz Uzatmayın  174

4. BÖLÜM

DİLEKÇENİN ŞABLONU

4.1. Giriş  177

4.2. Dilekçenin Sunulacağı Makam  182

4.3. Tedbir Talepleri, Adli Yardım Talebi vs. Yönünden  186

4.4. Dosya, Soruşturma, Takip Veya İlgi No’nun Yazılması  189

4.5. Taraflar (Yanlar)  190

4.6. Dilekçenin Konusu  193

4.7. Açıklamalar  194

4.8. Deliller (kanıtlar)  196

4.9. Hukuki Sebepler  199

4.10. Sonuç ve Talep  200

4.11. İmza  207

4.12. Diğer Hususlar ve Ekler  207

4.13. HMK m. 119–120 Yönünden İnceleme  210

5. BÖLÜM

DİLEKÇENİZİ HAZIRLADIKTAN SONRAKİ AŞAMA

5.1. İlk Okuma  213

5.2. Yazım Yanlışlarının Denetimi  213

5.3. Okunurluk ve Anlaşılabilirlik Denetimi  214

5.4. Fazlalıkların Denetimi  214

5.5. Eksik Bilgi Denetimi  214

5.6. Yanlış Bilgi Denetimi  215

5.7. Etik ve Hukuk Kurallarına Uygunluk Denetimi  215

5.8. Son Okuma  215

5.9. Geribildirimin Takip Edilmesi  216

6. BÖLÜM

YAZI YAZMA YETENEĞİNİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEK

6.1. Yazdıklarınızı Üçüncü Kişiye Okutun, Görüşlerini Alın  217

6.2. Yapıcı Eleştirilere Açık Olun  217

6.3. Kendinizi Sürekli Geliştirin  218

6.4. Daha Önce Okuduğunuz Dilekçelerden Yararlanın  221

7. BÖLÜM

EKSTRA

7.1. Yazım Kuralları  223

7.1.1. De’nin yazılışı  223

7.1.2. Mi’nin Yazılışı  225

7.1.3. Ki’nin Yazılışı  225

7.1.4. Kısaltmalar  227

7.1.5. İle’nin Yazılışı  230

7.1.6. Büyük Harflerin Yazılışı  231

7.2. Noktalama İşaretleri  239

7.2.1. Nokta (.)  239

7.2.2. Virgül (,)  244

7.2.3. Noktalı Virgül (;)  248

7.2.4. İki Nokta (:)  250

7.2.5. Üç nokta (…)  251

7.2.6. Soru İşareti ( ? )  252

7.2.7. Ünlem işareti( ! )  253

7.2.8. Kısa Çizgi (–)  253

7.2.9. Uzun Çizgi (—)  254

7.2.10. Eğik Çizgi (/)  255

7.2.11. Tırnak İşareti ( “ ” )  255

7.2.12. Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ )  257

7.3.13. Yay Ayraç ()  258

7.4.14. Kesme İşareti( ’ )  259

8. BÖLÜM

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

8.1. Suç Duyurusu  261

8.2. Ceza Yargılaması Esasa İlişkin Savunma  269

8.3. İcra Müdürlüğünden Uzun Talep  273

8.3.1. İİK 106–110 gereğince kaldırma  273

8.3.2. Yanlış Mernise Tebligat  277

8.4. İdari İşlemin İptali Davası  280

8.5. Özel Hukuk Alacak Davası  288

8.6. İstinaf  292

8.7. Temyiz  306

9. BÖLÜM

MEVZUATTAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER

9.1. TBB Meslek Kuralları m. 5:  317

9.2. TBB Meslek Kuralları m. 27.  317

9.3. Anayasa m. 74  317

9.4. Anayasa m. 36  318

9.5. Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi  318

9.6. Dava Dilekçesinin İçeriği  319

9.7. Cevap Dilekçesinin İçeriği  320

9.8. İstinaf Dilekçesi  320

9.9. İstinaf Peki Başkanlığa Karşı Açılır mı?  321

9.10. Temyiz Dilekçesi  322

9.11. Temyiz Peki Yargıtay Başkanlığına Karşı Açılır mı?  323

9.12. CMK Yönünden  325

9.13. İİK Yönünden  325

10. BÖLÜM  

MICROSOFT WORD VE UYAP DOKUMAN EDİTÖRÜ KISAYOLLARI

10.1. Uyap Doküman Editörü  327

10.2. Microsof Word  329

11. BÖLÜM

KİTABIN ANAHATLARI

11.1. Tipografi  331

11.2 Metindeki Boşluklar  331

11.3. Dilekçenin İçeriği  335

11.4. Yazma Öncesi Aşama  337

11.5. Dilekçenin Şablonu  338

11.6. Dilekçenizi Hazırladıktan Sonraki Aşama  340

11.7. Yazı Yazma Yeteneğinizi Sürekli Geliştirmek  340

SON SÖZ  341

Kaynakça  343

Basılı Kaynaklar  343

İnternet  344