1-“-...temyiz kudretini haiz küçükler, yasal temsilcilerinin oluruna ihtiyaç duymaksızın bağışlamayı kabul edebilirler”. (1 HD 05.02.1991 t., e:9687, k:1268)

2-“-...tapulu taşınmazın bağışı, ancak, “res-mi” biçimde ve görevli önünde düzenlenecek bir işlemle yapılabilir”. (1 HD 10.02.1981 t., e:421, k:1464)

3-“-...tapulu taşınmazlara ilişkin bağışlama vaadi, resmi şekle bağlıdır. Bağışlama vaadinde şekil, tek taraflıdır ve lehine bağış yapılanın bağışı şekle bağlı değildir”. (4 HD 26.10.1978 t., e:13113, k:12134)

4-“-...bk. k. 238/2 gereğince, bağışlama vaadinin resmi senetle yapılması gerekir. Buradaki şekil şartı, ispat değil, “geçerlilik” şartıdır”. (16 HD 31.10.1991 t., e:407, k:14127)

5-“-...tüm bedeli, davacı tarafından ödenen taşınmazın, eşe alınması, davalının imzası bulunan belgeden anlaşıldığına göre, bağışlama niteliğindedir. Davalı kadının, başkası ile ilişki kurması, rücu nedenidir. “ . (2 HD 23.02.1976 t., e:129, k:1535)

6-“-...borçlar yasanın, bağışlanan malın geri alınmasına ilişkin, 244/2. maddesinin genellikle bağışlananın, bağışlayana karşı dövme, sövme gibi suç niteliğinde bazı eylemleri işlemesine bağlıdır”. (1 HD 20.02.1979 t., e:667, k:1935)

7-“-...bağışlayan baba, sebebiyet vermiş olsa dahi, davalı oğlun, babasını dövmesi, bağışlayana kanunen mükellef olduğu vazifelere karşı önemli surette riayetsizlik oluşturur”. (1 HD 02.07.1987 t., e:8566, k:8841)

8-“-...bağışlananın, tehdit edilmesi, bk m. 244/1. bendine göre ağır bir cürüm niteliğindedir”. (1 HD 24.12.1987t., e:10026, k:12868)

9-“-...gereği ve kendisine yararı yokken, miras bırakanın, tıbbi müşahede altına alınmasını istemek, bağıştan rücu, mirastan ıskat sebebidir”. (2 HD 30.03.1976 t., e:2467, k:2802)

10-“-...kayınpederin, davalı gelinine yaptığı bağıştan sonra, davalının, zina yapmış olduğunun sabit olması halinde, bk. m. 244/2’ye göre bağışın iptaline karar verilmesi doğrudur”. (1 HD 13.12.1984 t., e:13159, k: 13471)

11-“-...kadının, boşanma kararı kesinleşmeden, başka bir erkek ile ilişki kurması, rücu nedenidir”. (2 HD 22.09.1980 t., e:5703, k:6368)

12-“-...bk. m.246/1’deki süre, hak düşürücü bir süredir”. (HGK 31.01.1986 t., e:1-490, k:73)

13-“-...bk. m. 246/1’deki hak düşürücü süre, boşanma kararı kesinleştiği tarihten başlar”. (HGK 22.11.1989 t., e:2-448, k:603)

14-“-...taşınırların bağışı, şekle tabi değildir, koşulları varsa, tenkis davası açılabilir”. (4 HD 04.03.1991 t., e:1814, k:1726)

15-“-...tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar, “taşınır mal” niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda da, zilyetlikten ibaret olar hakkın devri sureti ile yapılan, “elden” bağışlama sözleşmeleri, hiçbir biçim koşuluna bağlı değildir. bu neden ile,. gizlenerek yapılan bağışlama niteliğindeki tasarruf geçerlidir. Ancak tenkisi istenebilir”. (4 HD 18.11.1986 t., e:7027, k:7821)

16-“-...dava konusu tapusuz taşınmaz mal, bağışlayan tarafından, bağışlanan kişiye, “teslim” edilmediğine göre, bağış geçerli değildir”. (7 HD 17.11.1987 t., e:1807, k:26660)

17-“-...tapusuz taşınmazın elden bağışlanması geçerlidir”. (13 HD 21.12.1989 t., e:5016, k:7503)

18-“Miras bırakan, 01.01.2002 tarihinden önce ölmüştür. Ölüm tarihine göre, dava açmak hakkı kaybedildiğinden, tenkis davasının reddi gerekir”. (2 HD 14.06.2004 t. e:2004/6790, k:2004/7242)

19-“-...bağış yolu ile intikallerde, resmi akit, tarafların gerçek iradesine uygun olarak düzenlendiğinden, muris muvazaası hukuki sebebine dayanarak, iptal ve tescile karar verilemez”. (1 HD 22.02.1991 t., e:14163, k:2257)