İpotek bir borcun ödeneceğinin teminatı olarak  borç ödenince kaldırılmak şartıyla borçlunun bir taşınmazı üzerine  alacaklı lehine tapu siciline işlenen kayıttır.

Günümüz ticari hayatında alacaklılar için kendi yararlarına ipotek tesisi belki de en güvenilir korunma yollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki bir şirketin bir gerçek kişi lehine ipotek tesisi nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir ve nasıl bir yol izlenmelidir?

Öncelikle ipotek tesisi için üzerinde ipotek verilecek taşınmazın bulunduğu yer Tapu Müdürlüğüne aşağıdaki evrakları teslim ederek başvuruda bulunmak gerekmektedir.
Tapu Müdürlükleri İstanbul’da öğle saat 12.00’a dek başvuru talep ve evraklarını alıp öğleden sonra işlemi yapacaklara mesaj göndererek işlemin tamamlanması için öncelikle mesajda belirtilen harçların bankaya yatırılmasını ve dekontunun kendilerine teslimini istemektedirler. İlgili işlem harçları bankaya yatırıldıktan sonra mesajda belirtilen saatte ilgili Tapu Müdürlüğü’nde bulunarak işlemler tamamlanır.

Peki öğleden önce içeriye verilmesi gereken ve bir şirketin bir gerçek kişi lehine ipotek tesisini konu edinen işlemlerin tamamlanması için gerekli evraklar nelerdir:

1- İpotek verecek şirketin yetkili kişi yahut kişilerinin kimlik fotokopileri ile lehine ipotek tesis edilecek kişinin kimlik fotokopisi,

2- İpotek verecek şirketin yetkili kişi yahut kişilerinin 2 adet fotoğrafı ile lehine ipotek tesis edilecek kişinin 2 adet fotoğrafı,

3- İpotek verecek şirketin alacağı yetkili kişi yahut kişileri ve şirketin ipotek tesis edebileceğini gösterir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış Yetki Belgesi,

4- Şirket imza sirkülerinin aslı,

5- Tarafların üzerinde anlaştıkları ve imzaladıkları ipotek tesisini konu edinen bir ipotek sözleşmesi yahut protokol. ( Bu protokol yahut ipotek sözleşmesinde ipoteğin kaçıncı dereceden koyulacağının da yazılması gerekir. Bu nedenle Tapu’dan daha önceden ilgili taşınmaz üzerinde 1. 2. Yahut diğer sıralarda bir ipotek tesisinin olup olmadığının bilinmesi gerekir ki protokol yahut ipotek sözleşmesine doğru bir şekilde bu sıra yazılabilinsin. Aksi takdirde örneğin ikinci sırada halihazırda bir ipoteğin olduğu taşınmaz üzerine protokol yahut ipotek sözleşmesi ile ikinci sıradan bir ipoteğin konulacağı kararlaştırılmış olsa dahi Tapu Memuru ilgili  sıranın dolu olduğunu gerekçe göstererek protokolün yeniden düzenlenmesini talep edecek ve aksi takdirde işlemi yapmayacaktır.

6-  Şirket kaşesi (Şirket adına Tapuda işlem yapıldığından kaşeye imza anında ihtiyaç duyulacaktır.)
Tüm bu belgeler sabahtan öğle 12.00’a dek ipotek tesis edecek şirket yetkilisi yahut varsa vekili tarafından vekaletname ibraz edilerek Tapu Müdürlüğü’ne sunulur. Akabinde telefona gelecek SMS’de belirtilen harçlar ilgili bankalara ödenerek dekontu randevu saatinde Tapu Müdürlüğü’ne ibraz edilir. Bu şekilde tüm evrakların tam olduğu durumda öğleden sonra Tapu Müdürlüğü memurları tarafından hazırlanan belgeler lehine ipotek tesis edilen ve ipotek tesis eden şirket yetkilisi tarafından imzalanarak süreç tamamlanmış olur.


Not: Kaynak olarak  “Av. Mehmet Fatih YAŞAR” ve “hukukihaber.net” ibarelerine yer verilmek şartıyla yazının kullanılması ve paylaşılmasına rıza gösterilmiştir.