T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/37946
K. 2016/8173
T. 4.4.2016

• MATBU VE BOŞLUKLARI DOLDURULMUŞ İBRANAME
( İş Sözleşmesinin Davalı Alt İşveren Tarafından İşin Bitimi Sebebiyle Sona Erdirildiği/Davacının Sonrasında Asıl İşveren Nezdinde Çalışmaya Başladığı - İstifa ve İbra Belgesinin de Asıl İşverende İşe Başlama Sırasında Alındığı/Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname Geçersiz Olduğundan Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabul Edileceği )

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İş Sözleşmesinin Davalı Alt İşveren Tarafından İşin Bitimi Sebebiyle Sona Erdirildiği/Davacının Sonrasında Asıl İşveren Nezdinde Çalışmaya Başladığı - İstifa ve İbra Belgesinin de Asıl İşverende İşe Başlama Sırasında Alındığı/Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname Geçersiz Olduğundan Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Kabul Edileceği )

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Davalı Alt İşveren Tarafından İşin Bitimi Sebebiyle Sona Erdirildiği/Davacının Sonrasında Asıl İşveren Nezdinde Çalışmaya Başladığı - İstifa ve İbra Belgesinin de Asıl İşverende İşe Başlama Sırasında Alındığı/Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname Geçersiz Olduğundan Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )

1475/m. 14

4857/m. 17

ÖZET : Dava, işçilik alacakları davasıdır.

İş sözleşmesinin davalı alt işveren tarafından işin bitimi sebebiyle sona erdiği, davacının bundan sonra asıl işveren nezdinde çalışmaya başladığı, istifa ve ibra belgesenin de asıl işverende işe başlama sırasında alındığına dair davacı iddiasının ispatlandığı, buna göre matbu ve boşlukları doldurulmuş ibranamenin geçersiz olduğu anlaşılmakla, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücretli izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalılara ait işyerinde santral görevlisi olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B- ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... vekili, zamanaşımı def'ini öne sürüp davacının kendi işçileri olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ... Şirketi vekili ise, özelleşme sebebiyle personel özlük dosyalarının kurumca toplandığını, personelin ihbar ve kıdem tazminatlarının kurum tarafından şirket namı ve hesabına personele ödendiğini, makbuzlarının kurumda muhafaza edildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı asıl işverenin ihaleyi alan şirketlerinde çalıştığı, davacının 5.11.2010 tarihli işten çıkış öncesinde 3.11.2010 tarihli el yazılı istifa dilekçesinin dosyada mevcut bulunduğu, davacının iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın kendi özgür iradesi ile sonladırması sebebiyle ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanmasının mümkün olmadığı ancak yıllık izin ücreti alacağı olduğu ve davalıların asıl-alt işveren ilişkisi sebebiyle birlikte sorumlu oldukları gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D- ) Temyiz:

Kararı davacı ve davalı ... vekili temyiz etmiştir.

E- ) Gerekçe:

1- ) Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı ... vekilinin tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Dosyadaki bilgi ve belgeler ile Mahkemenin gerekçesinde belirttiği istifa ve ibranamenin niteliği, yazılış biçimi, davalı alt işverenin savunması ve özellikle bu savunmaya dayanak işten ayrılış bildirgesi dikkate alndığında iş sözleşmesinin davalı alt işveren tarafından işin bitimi sebebiyle sona erdiği, davacının bundan sonra asıl işveren nezdinde çalışmaya başladığı, istifa ve ibra belgesenin de asıl işverende işe başlama sırasında alındığına dair davacı iddiasının ispatlandığı, buna göre matbu ve boşlukları doldurulmuş ibranamenin geçersiz olduğu anlaşılmakla, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 04.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr