T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/7572
K. 2021/4842
T. 7.6.2021

DÖVİZ KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ ( Davalının Yurt Dışında İkamet Ettiğinin Tespit Edildiği ve Adresi Tespit Edilemediğinden Tebligat Yapılamadığı Gerekçesi ile İlanen Tebligat Yapıldığı - Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48. Maddesi Uyarınca İlanen Tebligat Yapılabilmesi İçin Tebligat Yapılan Kişinin Adresinin Meçhul Olması Gerektiği )

İLANEN TEBLİGAT YAPILABİLMESİ İÇİN TEBLİGAT YAPILAN KİŞİNİN ADRESİNİN MEÇHUL OLMASI GEREKMESİ ( Olayda Yurt Dışına Gönderilen Tebligatın Bila Tebliğ İade Edildiği Ancak Yurt Dışında Yabancı Ülke Vatandaşlığı da Olan Davalının Yabancı Ülke Makamlarınca Adresinin Araştırılmadığı - Öncelikle Yabancı Ülke Makamları Aracılığıyla Davalının Yurt Dışı Adresinin Araştırılması Gerektiği )

YURT DIŞI ADRESİN TESPİT EDİLEMEMESİ ( Bu Takdirde İlanen Tebligat Yoluna Gidilmesi Gerekirken Mahkemece Bu Hususlara Riayet Edilmeksizin İlanen Tebligat Yapılmasının Usulsüz Olduğu - Taraf Teşkili Sağlanmaksızın Davalının Savunma Hakkı Kısıtlanacak Şekilde Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )

DELİLLERİN SUNULMASI ( Kendisini Vekil ile Temsil Eden Davalı Vekiline Bilirkişi Raporu ve Tüm Delillerin Tebliğ Edilerek Davalı Vekilinin Bunlara Karşı Cevap Vermesi ve Delillerini Sunması İçin İmkan Tanınması Davalı Delillerini Sunduğu Takdirde Delillerinin Toplanarak Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Kararın Bozulması Gerektiği )

2004/m. 67

7201/m. 28

Tebligat Yönetmeliği/m. 48

ÖZET : Dava, döviz kredisinden kaynaklanan itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Olayda, davalının yurt dışında ikamet ettiği mahkemece tespit edilmiş, adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı gerekçesi ile ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmıştır. Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılabilmesi için tebligat yapılan kişinin adresinin meçhul olması gerekir.

Olayda yurt dışına gönderilen tebligat bila tebliğ iade edilmiş ancak yurt dışında yabancı ülke vatandaşlığı da olan davalının yabancı ülke makamlarınca adresinin araştırılmadığı anlaşılmıştır. Öncelikle yabancı ülke makamları aracılığıyla davalının yurt dışı adresinin araştırılması gerekir.

Yurt dışı adres tespit edilemediği takdirde ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekirken mahkemece bu hususlara riayet edilmeksizin ilanen tebligat yapılması usulsüz olup, taraf teşkili sağlanmaksızın davalının savunma hakkı kısıtlanacak şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

Mahkemece kendisini vekil ile temsil eden davalı vekiline bilirkişi raporu ve tüm delillerin tebliğ edilerek davalı vekilinin bunlara karşı cevap vermesi ve delillerini sunması için imkan tanınması davalı delillerini sunduğu takdirde delillerinin toplanarak bir karar verilmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 28.04.2015 tarih ve 2010/41-2015/382 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için mahalline gönderilen dosyanın eksikliklerin giderilmesinden sonra gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı ... Bankası A.Ş. vekili, davacı bankanın dava dışı asıl borçlu .... Kuyumculuk Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. lehine diğer borçluların müşterek ve müteselsil kefaleti ile ... Döviz Kredisi açılıp kullandırıldığı, kredi ödenmeyince hesapların kat edilerek davalılara ihtarname keşide edildiğini, borcun ödenmemesi üzerine davalılar aleyhine icra takibine geçildiğine itiraz üzerine takibin durduğunu ileri sürerek davalıların İzmir 24. İcra Müdürlüğü'nün 2009/13695 E. sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptali ile davalı borçlular Kuşadası ....Mücevharat Turz. San. ve A.Ş ile ... Kuyumculuk Mücevharat Turizm San. ve Tic. A.Ş ve ... yönünden toplam 95.389,09 TL alacağın takip talebindeki kayıt ve şartlar ile takibin devamına, ... ve ... yönünden toplam 92.109,02 TL alacağın takip talebindeki kayıt ve şartlar ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ..., ..., ..., Kuşadası..... Mücevherat Turz. San. ve Tic. A.Ş ile ....Kuyumculuk Mücevherat San. ve Tic. A.Ş vekili, davalıların, davacıya borcu bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı banka tarafından dava dışı .... Kuyumculuk Turz. San. Tic. Ltd. Şti.'ye döviz kredisi açılıp kullandırıldığı, davacı banka ile dava dışı .... Kuyumculuk Turz. San. Tic. Ltd. Şti. arasında 29/11/2006 tarihli 1.000.000,00 TL limitli kredi sözleşmesinin imzalandığı davalılar ..., ..., ..., Kuşadası .... Mücv. Turz. San. Tic. A.Ş. ile ....Kuyumculuk Mücv. Tur. San. A.Ş.'nin söz konusu sözleşmeyi müteselsil kefil olarak imzaladıkları, yine davacı banka ile dava dışı ... Kuyumculuk Turz. San. Tic. Ltd. Şti. arasında 24/11/2008 tarihli sözleşmenin imzalandığı, bu sözleşme ile 24/11/2008 tarihi itibariyle davalı tarafın bankaya olan borcunun 80.000,00 Euro olarak kabul edildiği, kredi kullanımından kaynaklanan borcun ödenmemesi üzerine davalılar hakkında icra takibi başlatıldığı, duruşmaların devamı esnasında .... Bankası A.Ş ile davalılardan ... dışındaki davalılar arasında protokol düzenlendiği, protokol doğrultusunda davalılar ..., ..., Kuşadası ....Mücv. Turz. San. Tic. A.Ş. ile ...Kuyumculuk Mücv. Tur. San. A.Ş.'nin icra takibine yapmış oldukları itirazdan vazgeçtikleri, vazgeçme dolayısıyla takibin söz konusu davalılar yönünden kesinleştiği, bu davalılar yönünden davacı .... Bankası' nın yargılama gideri, vekalet ücreti ve icra inkar tazminatı talebinin bulunmadığı, davanın yalnızca davalı ... yönünden devamının talep edildiği, ...'ın duruşmaların devamı esnasında vefat ettiği, mirasçılarının davaya dahil edilerek yargılamanın sürdürüldüğü, davacı .... Bankası A.Ş. tarafından takip konusu alacağın S. 2. Noterliği'nin 20/01/2012 tarih 01786 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Alacağın Temliki Sözleşmesi ile davalı aynı zamanda ... mirasçısı ...'a temlik edildiği, ...' ın HMK'nın 125/2 maddesi gereğince davaya davacı sıfatı ile devam ettiği, takip tarihi itibariyle temlik eden davacı bankanın ... yönünden 81.153,76 TL asıl alacak, 14.012,55 TL işlemiş faiz ve 700,63 TL bsmv olmak üzere toplam 95.866,94 TL tutarında alacaklı olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle davalılar ..., Kuşadası .... Mücevherat Turz. San. ve Tic. A.Ş ile .... Kuyumculuk Mücevherat San. ve Tic. A.Ş hakkında açılan davanın konusunun kalmadığı anlaşıldığından bu davalılar yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davanın davalı ... mirasçıları ...., ...., ... ve ... yönünden kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.

Davalı ...'ın yurt dışında ikamet ettiği mahkemece tespit edilmiş, adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamadığı gerekçesi ile ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmıştır. Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılabilmesi için tebligat yapılan kişinin adresinin meçhul olması gerekir; oysa yurt dışına gönderilen tebligat bila tebliğ iade edilmiş ancak yurt dışında yabancı ülke vatandaşlığı da olan davalının yabancı ülke makamlarınca adresinin araştırılmadığı anlaşılmıştır. Öncelikle yabancı ülke makamları aracılığıyla davalının yurt dışı adresinin araştırılması, adres tespit edilemediği takdirde ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekirken mahkemece bu hususlara riayet edilmeksizin ilanen tebligat yapılması usulsüz olup, taraf teşkili sağlanmaksızın davalının savunma hakkı kısıtlanacak şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Ayrıca mahkemece kendisini vekil ile temsil eden davalı vekiline bilirkişi raporu ve tüm delillerin tebliğ edilerek davalı vekilinin bunlara karşı cevap vermesi ve delillerini sunması için imkan tanınması davalı delillerini sunduğu takdirde delillerinin toplanarak oluşacak uygun sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı ...'a iadesine, 07.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kazanci.com.tr