banner699

31 Aralık 2020

Ceza ve Tevkifevleri Öğretmen Alım İlanı

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

Başvurular 18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında  https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak bizzat gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacak olup yalnızca askerlik durum belgesi, askerlikten muaf olan adaylar için ayrıca muaf olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu, diploma, transkript ve sertifika bilgileri sisteme yüklenilecektir. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu”  ilan ekinde yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir. 

2) BAŞVURU ŞARTLARI: 

a) Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) Başvuru esnasında e-Devlet üzerine sisteme yüklenilecek belgeler;

-Diploma,

-Transkript,

-Sertifika (Pedagojik Formasyon Belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası),

- Askerlik durum belgesi, (askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporu)

3) SÖZLÜ SINAV:

-Sözlü sınav, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (35 erkek) kadro sayısının 3 katı (105), (5 kadın) kadro sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü sınav;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. 

Sözlü sınava girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.  

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu  
Telefon: 0312 507 04 00


 

D U Y U R U L U R

Dökümanlar

E-Başvuru Kılavuzu

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

40 KADROLU ÖĞRETMEN ALIMI (35 ERKEK 5 BAYAN) BAŞVURU REHBERİ

“Başvuru işlemine geçmeden önce e-Devlet sisteminde kayıtlı bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. (Adres, Telefon, Öğrenim Durumu, Adli Sicil Kaydı, Elektronik Posta Adresi, Askerlik Durumu vs.)

Bilgilerinizde eksik veya hata olması durumunda, bilgilerinizin güncelleme işlemini yapmanız gerekmektedir.

“UNUTMAYINIZ: e-Devlet sayfası üzerinden yapacağınız başvuru sırasında vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğu sizin sorumluluğunuzdadır.”

ÖNEMLİ: Başvurunuzu tamamlamadığınız halde başvuru işleminiz değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı İş Başvurusu sayfasına tekrar dönerek başvuru durumunuzun “Başvuru Tamamlandı” şeklinde görünüp görünmediğini kontrol ediniz. “Ön Başvuru Yapıldı” şeklinde görünen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi edinmek için cte.adalet.gov.tr adresinde yayımlanan ilan metnini okuyunuz.

Planlama ve İstihdam Bürosu İletişim Bilgisi: 0312 507 04 00 Dahili: 424- 503 – 562 – 563- 714 – 804

1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapınız.

2. Açılan sayfada “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayarak e-Devlet üzerinde oturum açınız.

3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen sayfada arama kısmına “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” yazarak arama yaptıktan sonra ilgili sayfayı açın.

4. Öğretmen alımına başvuru yapmak için sağ üst kenarda yer alan “Yeni Başvuru” butonuna tıklayınız.

5. Yeni Başvuru butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Adalet Bakanlığı’nın mevcuttaki aktif ilanları listelenir. Bu sayfada öğretmen alımı ilanının karşısındaki “Başvur” butonuna tıklayınız.

6. İlan ile ilgili bilgilendirme metnini okuduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini işaretledikten sonra “Devam Et” butonuna tıklayınız.

7. Erkek veya Kadın seçim yaptıktan sonra “Devam Et” butonuna tıklayınız.

8. Açılan sayfada bilgilendirme yazısını okuduktan sonra “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın.

9. 1. işlem adımında erkek adaylar için askerlik durumuna dair bilgiler yer almaktadır. Bilgilerin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın. Bu sayfada askerlik durumunuza ilişkin herhangi bir bilgi yok ise bağlı bulunduğunuz askerlik şubesi ile irtibata geçiniz. Bilgi güncellemesi yapıldıktan sonra başvuruya devam ediniz.

10. 2. işlem adımında adli sicil kaydı bilgileriniz yer almaktadır. Bilgilerin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayınız.

11. 3. işlem adımında diploma, transkript, sertifika (pedagojik formasyon belgesi, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası vs.), askerlikten muaf olanlar için buna ilişkin sağlık kurulu raporunun yüklemesini yapınız. Her bir belge boyutu en fazla 0,85 Mb olabilir. “Kaydet” butonuna tıklayıp devam ediniz.

12. 4. işlem adımında fotoğrafınızın yüklemesini yapınız. Fotoğraf yüklendikten sonra “İlerle” butonuna tıklayın. Fotoğrafını ortaladıktan sonra “Kaydet ve İlerle” butonuna tıklayın.

13. 5. işlem adımında iletişim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Sayfada bulunan bilgilerinizde yanlışlık var ise bilgilerinizin e-Devlet sistemindeki ilgili sayfadan veya ilgili kurumdan güncelleme işlemini yaptıktan sonra başvuruya doğru bilgileriniz ile devam ediniz. İkamet adresinizi iletişim adresi olarak kullanmak istemiyorsanız “Hayır, Farklı Bir İletişim Adresi Girmek İstiyorum” seçeneğini tıklayıp, iletişim adresi olarak belirtmek istediğiniz adresi giriniz.

14. 6. işlem adımında kimlik bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip “Kaydet” butonuna tıklayınız.

15. 7. işlem adımında 2020 yılı KPSS P3 puan türünden almış olduğunuz puanı seçiniz. 2020 yılı lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmeyen adaylar veya sınava girip puanı hesaplanmayan adaylar için bu alan boş gelmektedir. Bu şekilde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

16. 8. işlem adımında ÖSYM kayıtlarında yer alan mezuniyet bilgileriniz ilgili alanlara otomatik olarak doldurulur. Başvurunuzda kullanılmasını istediğiniz üniversiteyi seçtikten sonra ”Yukarıda seçtiğim mezuniyet bilgilerim doğrudur.” seçeneğini işaretleyip “Kaydet” butonuna tıklayınız.

Bu sayfada varsa daha önce mezun olduğunuz önlisans programları da listelenebilmektedir. Mezun olduğunuz “lisans” programını seçmeyi unutmayınız!

17. 9. işlem adımında başvuru esnasında beyanda bulunduğunuz tüm bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul ediyorum.” seçeneğini işaretledikten sonra “Başvur” butonuna tıklayınız.

18. Adalet Bakanlığı İş Başvurusu sayfasında Başvurularım kısmında başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

19. Başvurunuzu tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” butonuna basarak doldurmuş olduğunuz bilgileri kontrol edebilirsiniz. Başvurunuzda hata veya eksik olması durumunda “İptal Et” butonuna tıklayınız.

20. İptal edilen başvuru sonrası tekrar başvuru yapmak istemeniz halinde tüm adımları baştan uygulamanız gerekmektedir.

Başarılar dileriz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Öncelik 2 yıl önce

Cezaevleri af yada yatar cezadan 5 yıl indirim bekliyor. Öncelik bu olmalıdır.

Avatar
Gerçek olan 2 yıl önce

Öğretmen alımından önce Adalet lazım ceza evlerinde bulunanlar suçlumu suçsuzmu belli değil.