banner697

07 Haziran 2021

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2020 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve sözlü veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

I-POZİSYONLAR

S/N

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

YILI/KPSS PUANI

MEZUNİYET DURUMU

SAYI

1

Zabıt Katibi

2020

KPSSP3

Lisans mezunu olmak

20

2020

KPSSP93

Önlisans mezunu olmak

60

2020

KPSSP94

Ortaöğretim mezunu olmak

20

Toplam

100

2

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Silahlı)

2020

KPSSP3

Lisans mezunu olmak

7

2020

KPSSP93

Önlisans mezunu olmak

15

2020

KPSSP94

Ortaöğretim mezunu olmak

10

Toplam

32

3

Çözümleyici

2020

KPSSP3

Lisans mezunu olmak

13

Toplam

13

4

Programcı

2020

KPSSP3

Lisans mezunu olmak

7

Toplam

7

5

Teknisyen (Asansör)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Teknisyen (Elektrik) (yüksek gerilim)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

3

Teknisyen (Elektrik)(alçak gerilim)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

6

Teknisyen (Endüstriyel Otomasyon)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Teknisyen (Görüntü ve Seslendirme)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Teknisyen (Makine)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Teknisyen (Mobilya)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Teknisyen(Metal İşleri /Kaynakçılık )

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

5

Teknisyen (Sıhhi Tesisat)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

2

Teknisyen (Soğutma ve İklimlendir.)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

3

Teknisyen(İnşaat)(Yüzey Kapl. Boya)

2020

KPSSP94

Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Toplam

43

6

Tekniker (Makine)

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

2

Tekniker (Elektrik)

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

2

Tekniker (İnşaat)

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

1

Tekniker (Haberleşme)

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

4

Tekniker (Bilgisayar ve Elektronik)

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili ön lisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

7

Toplam

16

7

Kameraman

2020

KPSSP93

Alanıyla ilgili önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak

1

Toplam

1

Genel Toplam

212

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. Adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 2. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

 3. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III- BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 5. Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

 6. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylarınbaşvurunun son günü

olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

 1. 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

 4. Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı

ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

 1. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

 2. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da

bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)

 1. Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

 2. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri Başkanlığımız internet adresinden

duyurulacaktır.

 1. Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

 2. Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan

kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

 1. KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en

fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

 1. Uygulama sınavı sonuçları ile sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,

 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,

 3. Genel kültür 15,

 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 1. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde

ilân edilecektir

2- Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) pozisyonunda istihdam edilebilmek için

aranacak özel şartlar

 1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik

kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

 1. 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

 2. Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak,

 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

 4. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi başvuru sonuçlarının ilanı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

 1. Sözlü sınava katılan adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. (Boy ve kilo şartını

sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple boy ve kilo şartını sağlamayan adayların başvuru yapmaması önem arz etmektedir.)

Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,

 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,

 3. Genel kültür 15,

 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 1. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde

ilân edilecektir.

 1. Ataması yapılacak adaylardanilanın özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklerin yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenecektir.

 1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

 2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik

rahatsızlığı olmamak,

 1. Göz: Görme engeli, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak,

 2. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

3- Çözümleyici pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

 1. En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik,

matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematikbilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere

en az 2(iki) programlama dilini bildiğini belgelemek,

 1. Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de programcı

olarak çalışmış olmak.

 1. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı ve programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

 2. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak

 3. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden

sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.

4- Programcı pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

 1. Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

 2. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (Programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK'na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

 3. İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

 4. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden

sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Çözümleyici ve programcı başvuru sonuçlarının ilanı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, değerlendirme, sözlü sınav sonuçlarının ilanı

 1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

 2. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 3. Başarılı aday bulunması durumunda, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı

sayıda yedek belirlenecektir.

 1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

 2. En yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır.

 3. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

5- Teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;

 1. Asansör teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Elektromekanik Taşıyıcılar

Bakım Onarım /Asansör Sistemleri dallarından mezun olmak,

 1. Elektrik teknisyeni (yüksek gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Yüksek Gerilim Sistemleri dalından mezun olmak,

 2. Elektrik teknisyeni (alçak gerilim) için; Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin; Elektrik Bölümünden mezun olmak veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü dalından mezun olmak,

 3. Endüstriyel Otomasyon teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liseleri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Endüstriyel

Bakım Onarım dalından mezun olmak,

 1. Görüntü ve Seslendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve

Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri dallarından mezun olmak,

 1. Makine teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri,Teknik Liseler, Anadolu Teknik Liselerinin Makine Teknolojisi Alanının Makine Bakım ve Onarım dalından mezun olmak.

 2. Mobilya teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ve Ahşap Doğrama Teknolojisi dallarından mezun olmak.

 3. Metal İşleriteknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Metal Teknolojisi Alanının Metal Doğrama, Kaynakçılık dallarından mezun olmak.

 4. Sıhhi Tesisat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının

Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak,

 1. Soğutma ve İklimlendirme teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Soğutma Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri dallarından mezun olmak,

 2. İnşaat teknisyeni için; Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve Anadolu Teknik Liselerinin Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi Alanının Duvar ve Zemin Kaplamaları, Boya, Yapı Yüzey Kaplama, Restorasyon, Yapı İç Mekan Dekorasyonu dallarından mezun olmak,

Teknisyen başvuru sonuçlarının ilanı/ uygulama sınavı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Uygulama sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

 2. Uygulama sınavı, meslek ile ilgili teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Uygulama sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavına katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,

 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,

 3. Genel kültür 15,

 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 1. Nihai başarı listesi; Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %35’i, sözlü sınavı puanının % 35‘i esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 2. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde

ilân edilecektir.

6- Tekniker pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar

 1. Makine teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Makine ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

 2. Elektrik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik Teknolojisi ön

lisans programlarının birinden mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

 1. İnşaat teknikeri için; Meslek yüksekokullarının İnşaat ve İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, 2 yıl mesleki tecrübesi olmak,

 2. Haberleşme teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Elektronik, Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

 3. Bilgisayar ve elektronik teknikeri için; Meslek yüksekokullarının Bilgisayar

programcılığı / Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik teknolojisi, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 1 yıl mesleki tecrübesi olmak,

Tekniker başvuru sonuçlarının ilanı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,

 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,

 3. Genel kültür 15,

 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 1. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde

ilân edilecektir.

7- Kameraman pozisyonunda istihdam edilebilmek için aranacak özel şartlar;

 1. Yükseköğretim kurumlarının fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans programından mezun olmak,

 2. Video düzenleme programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,

 3. Photoshop programlarından en az bir tanesini kullanabilmek,

 4. Temel düzeyde Ofis programlarını kullanabilmek, Kameraman başvuru sonuçlarının ilanı

 1. Başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

 2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Başkanlığımız internet sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Sözlü sınav konuları

 1. Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 30,

 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 15,

 3. Genel kültür 15,

 4. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

 5. Özgüveni, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20 puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 6. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı

kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

 1. Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik

ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilânda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır. Asıl aday kadar yedek aday belirlenebilecektir.

 1. Sınav sonuçları ve kadrolara atanmaya hak kazananlar Başkanlığımız internet sitesinde

ilân edilecektir.

IV- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

 1. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.

 2. Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınır.

 3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları istenecektir.

 4. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

 5. Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü

içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 1. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

 2. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 1. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

V-ÜCRET

S.N.

Sözleşmeli pozisyonlar

Öğrenim durumu

Mesleki tecrübesi

Yabancı dil düzeyi

(01.01.2021)

1

Zabıt Katibi

Ön lisans ve lisans

5 yıldan az

3.724,65

Lise ve dengi

5 yıldan az

3.653,42

2

Koruma ve Güvenlik

Görevlisi

 Lise ve dengi, ön lisans, lisans

5 yıldan az

4.170,84

3

Çözümleyici

Lisans

5 yıldan az

A-B

6.428,54

C

6.178,06

D

6.038,76

4

Programcı

Lisans

5 yıldan az

A-B

5.955,13

C

5.753,03

D

5.722,02

5

Teknisyen

Lise ve dengi

5 yıldan az

3.913,86

6

Tekniker

Ön lisans

5 yıldan az

4.705,84

7

Kameraman

Ön lisans

0-1 yıl

3.486,80

NOT:Yukarıda belirtilen ücretler, 01.01.2021 -30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olan

brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir.

             İLETİŞİM: Tel: 0 312 416 00 87- 0 312 416 02 81                                    4831/1-1

Yargıtay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. Başvuru Şartları

A- Genel Şartlar

 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

 1. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

 1. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,

yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, B- Özel Şartlar (Nitelikler): Sistem Uzmanı (2 Kişi - 2 Kat)

 1. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft, UNIX, AIX veya Linux (Red Hat ya da Ubuntu Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

 2. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe

sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25

ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

 1. Linux Web Server ve uygulama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim

sahibi olmak, (Nginx, Apache, vb)

 1. Sunucu sanallaştırma (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) konusunda

kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

 1. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli

olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

 1. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem

giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Failovercluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

 1. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

 1. VB, WMI, Powershell veya Bash, Perl, Python Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

 2. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, T-SQL, PostgreSQL vb.) en az

birisini iyi derecede bilmek,

 1. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme

(Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

 1. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall

donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

 • Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Red Hat CertifiedSystem Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) sertifikalarından birine sahip olmak,

II- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

 1. Adaylar başvurularını 21.06.2021 – 25.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 1. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru

işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden

adaylar sorumludur.

 1. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından

başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye

alınmayacaktır.

III- İstenilen Belgeler

 1. Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),

 2. Özgeçmiş ( Detaylı),

 3. Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

 1. Genel şartlar (e) bendinde belirtilen, güncel programlama dillerinden en az ikisini

bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),

IV- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Duyurulması

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2019

veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 30' unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek

puandan başlanarak 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır.

 1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan

edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirme

 1. Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

 2. Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan

alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir.

VI- Sınavın Şekli ve Konuları:

 1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik

belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

 1. Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda

belirtilen tüm konulardır.

VII- Sonuçların İlanı ve Atama

 1. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları istenilecektir.

 2. Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü

içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 1. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

 2. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

 1. İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge

verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII- Ücret

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü

maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 8.089,31 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde belirlenen katı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Pozisyon

Sayı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

Katsayı Tavanı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti

Tavanı

Sistem Uzmanı

(2 kişi)

2 katına kadar

16.178,41 TL.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

IX - İletişim Bilgileri

             Yargıtay Başkanlığı Santral       : 0 312 416 10 00

Bilgi           : 0 312 416 00 87  : 0 312 416 02 81

Yargıtay Başkanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 07.06.2021 - 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I-BAŞVURU ŞARTLARI 

A) Genel Şartlar:

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

 3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

 2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi

itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

olmak,

 1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

 2. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin

birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, B) Özel şartlar:

Unvan

Sayı

Mezun olunan Okul / Bölüm / Program

Nitelik

Süre

Durum

Görev yeri

Aşçı Uzmanlık

Alanı: Hamur,

Pasta, Tatlı ustası

2

1-En az ortaöğretim veya dengi okul düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 

2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca

düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya

Pastacı/Tatlıcı belgesi olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl

deneyimi olmak,

Belirsiz

Süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Aşçı Uzmanlık

Alanı: Dönerci,

Kebapçı,

Pideci ustası

2

1-En az ortaöğretim veya dengi okul düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 

2- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya

Dönerci, Kebapçı, Pideci belgesi olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Aşçı Uzmanlık

Alanı: Et hazırlık, Kasap ustası

1

1-En az ortaöğretim veya dengi okul düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 

2-En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi veya kasaplık belgesi olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Aşçı Uzmanlık

Alanı: Sıcak yemek ustası

5

1-En az ortaöğretim veya dengi okul düzeyinde mesleki teknik öğrenim görmüş olmak, 

2- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya MYK aşçılık belgesi olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Garson

7

1-Meslek Yüksekokullarının Turizm ve

Otelcilik Bölümü veya İkram Hizmetleri

Bölümü mezunu olmak, 

2-2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve KPSSP93 puan türünden en az

60 puan almış olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

3-Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak,

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Temizlik Görevlisi

249

En az ilköğretim mezunu olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

Bahçıvan -

Peyzaj

Bahçıvanı

13

En az meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya Meslek Yüksekokullarının; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak,

1-Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 

2-Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 

3-Mesleği ile ilgili en az 1 yıl deneyimi olmak

Belirsiz süreli

(daimi)

Normal

Yargıtay Başkanlığı

II-AÇIKLAMALAR

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

 2. Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.

 3. Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan

almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Başkanlığımıza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacaktır.

 1. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza

gönderilecektir.

 1. İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

 2. Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde

başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları

www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

 1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar

arasından, 18.06.2021 tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

 1. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve

Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin   12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

IV-BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1-Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.

2-Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3-Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak

ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

V-SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili

olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

 1. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

 2. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge

teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Yargıtay Başkanlığı internet adresinden (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 1. Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış

beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden,

yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

 1. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan

aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 1. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,

adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

 1. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav

sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

 1. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına

ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VIII-ATAMA İŞLEMLERİ

1-Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

2-Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

3-Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi

içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

4-Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb.

nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

5-Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri

feshedilecektir.

IX-İLETİŞİM:

             Tel       : 0 312 416 00 87 - 0 312 416 02 88

Adres : Yargıtay Başkanlığı Vekaletler Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA

                                                                                                                                 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.