banner585

02 Eylül 2019

Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DOU-KAM): Doğuş Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın sorunları alanında, Üniversitenin vizyonu ve misyonuyla örtüşen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak; eğitim çalışmalarında bulunmak; projeler geliştirmek ve Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesinin tavsiyede bulunduğu (Yükseköğretim kurumlarında cinsiyet eşitliğinin genel kabul görmesi, yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine, idari ve akademik personeline ve öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kazandırılması, cinsel taciz ve cinsel saldırı konularında hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğine ilişkin stratejik planlar ve politika belgelerinin hazırlanması, cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz kalan kişilere hukuki ve psikolojik destek sağlanması ve benzeri) konularda stratejiler ve politikalar geliştirip faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının; mikro ve makro düzeyde sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve üretken bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve projeler yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Kadın sorunlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum ve kolokyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak.

c) Cinsiyet ve kadın sorunları konusunda duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak üzere etkinliklerde bulunmak; bu amaç doğrultusunda basılı, sözel, görsel yayın yapmak ve bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

d) Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

e) Yurt dışındaki benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.

f) Kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili sivil toplum örgütlerini de kapsamak üzere bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak.

g) Kadınlar için özel yetişkin eğitim toplantıları düzenlemek ve eğitim materyali hazırlamak.

ğ) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularında kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve teşvik etmek.

ı) Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konusunda çalışmaları bulunan veya bu alanda çalışmak isteyen Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, üst üste en fazla üç kez Müdür olarak görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün, Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği bir üye, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdür yardımcısı, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek.

b) Danışma Kurulunu ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını ve yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra Rektör onayına sunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların ve altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, iki ayda bir kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

b) Çalışma programına, araştırma ve eğitim-öğretim projelerine ilişkin teklifleri karara bağlamak.

c) Merkez bütçesini görüşmek ve Rektör onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak.

d) Merkezin kısa ve uzun vadeli bilimsel faaliyetlerine yönelik plan ve programı hazırlamak.

e) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite personeli olup Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen 7 kişi ile istekleri halinde, kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet konularında bilimsel çalışmaları olan ya da kamu veya özel sektörde veya sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürütmüş veya yürüten kişiler arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından seçilen 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar yeter sayısı aranmaz.

Danışma Kurulunun ve üyelerinin görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu ve üyeleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili proje önerilerinde bulunur, projelerin geliştirilmesine yardımcı olur, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunları konularında uzman kişilerin Merkeze destek olmasını sağlar ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunarak Merkeze destek olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve alt çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkez; araştırma ve uygulama faaliyetlerini, ihtiyaç duyduğu takdirde proje grupları veya alt çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Söz konusu grupların kuruluş ve çalışma ilke ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.