banner664

01 Temmuz 2019

Fenerbahçe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, idari ve akademik organları ile görevlerine ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 172 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Mütevelli Heyet: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

e) Vakıf: Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfını,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Başkan ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip olan kişiler arasından seçilen en az 7 kişiden oluşur. Rektör, Mütevelli Heyetin doğal üyesidir.

(2) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinden birisi görevinden ayrıldığında veya süresinin sona ermesi durumunda boşalan üyeliğin yerine Vakıf Yönetim Kurulu, en geç bir ay içinde dört yıl süreyle görev yapmak üzere yeni bir üye seçer. Görev süresi sona eren üye yeniden Mütevelli Heyet Üyesi seçilebilir.

(4) Seçilen Mütevelli Heyet üyeleri Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmeyecek şekilde toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir, ancak bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(6) Mütevelli Heyet, ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve karar alır.

(7) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri belirlemek, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak.

c) Senatoda hazırlanan yönetmelikleri karara bağlamak, Üniversite organlarınca hazırlanan iç işleyişe ilişkin düzenleyici işlemler hakkında karar vermek.

ç) Vekil Rektörü veya Rektörü ilgili mevzuata uygun olarak atamak.

d) Üniversitede görevlendirilecek yönetici, öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini ve atamalarını onaylamak.

e) Üniversite bütçesini ve yatırım programını onaylamak.

f) Üniversitenin yıllık bilançosu ve gelir-gider tablolarını onaylamak.

g) Üniversiteye gayrimenkul alımı ve kiralanması ile Üniversiteye ait gayrimenkullerin satımı, kiraya verilmesi ve üzerlerinde ayni haklar tesisine karar vermek.

ğ) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, görevin niteliği ve mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile yetkilerinden bir kısmını Rektöre devredebilir.

Başkan ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren Başkan yeniden seçilebilir.

(2) Başkan, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve kendisine verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyete bilgi verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Organlar, İdari Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Senato

MADDE 8 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü müdürlerinden oluşur. Öğrenci Konseyi Başkanı, öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantısına oy hakkı olmaksızın davet edilir.

(2) Senato, Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyet tarafından iletilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar ile ilgili önerilerini Mütevelli Heyetin onayına sunar; Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik tarafından Senatoya verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörlüğün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur; fakülte ve enstitü yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar ve mevzuat ile Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapar.

Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Üniversite içinden veya dışından, dört yıl için Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Süresi dolan Rektör, aynı usulle yeniden atanabilir. Mütevelli Heyet, asaleten atanma öncesinde Vekil Rektör atayabilir, yeni Rektör seçilinceye kadar eski Rektörün görevine devam etmesine veya görevin vekâleten yürütülmesine karar verir.

(2) Rektör, 2547 sayılı Kanun ile Mütevelli Heyet tarafından verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Rektör; Üniversitenin öngörülen sürede öğretime açılması, eğitim faaliyetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi, ileriye dönük gelişmelerin sağlanması, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması konularında ve Üniversitenin stratejik planının hazırlanması ve uygulanmasında; bütçenin ve mali tabloların hazırlanmasında Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Rektör, Mütevelli Heyet tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

Rektör yardımcıları

MADDE 11 – (1) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmaları amacıyla Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin kararı ile Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından mevzuat ile getirilen sınırlar dahilinde, yeterli ve gerekli sayıda kişi rektör yardımcısı olarak atanabilir. Rektör yardımcılarının görevleri Rektör tarafından belirlenir.

(2) Rektör yardımcıları aynı usul ile değiştirilebilir. Rektör yardımcılarının görev süresi Rektörün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde, rektör yardımcılarından birisini vekil olarak bırakır.

Dekanlar ve enstitü müdürleri

MADDE 12 – (1) Dekanlar, Rektörün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(2) Rektörlüğe bağlı enstitü müdürleri, üniversitenin araştırma ve uygulama merkezleri, kurulları veya komisyonlarında görev yapacak yöneticiler Rektör tarafından atanır.

(3) Dekan ve enstitü müdürlerinin görev süresi en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren dekan veya enstitü müdürleri aynı usulle yeniden atanabilir.

(4) Dekanlar ve enstitü müdürleri, akademik birimlerinin temsilcisidir ve birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim ile öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektörlüğe karşı sorumludur.

(5) Dekanlar ve enstitü müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

Bölüm başkanlığı

MADDE 13 – (1) Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanlarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren bölüm başkanı yeniden atanabilir.

Öğretim elamanları

MADDE 14 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur.

(2)  Öğretim üyeleri, bütün çalışmalarını Üniversiteye veren tam zamanlı profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir. Öğretim üyelerinin atanmaları ve terfilerinde, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının atanmalarında aranan şartlara ilave olarak aranacak şartlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Projeler ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 15 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi, öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar, Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Hesap dönemi

MADDE 16 – (1) Üniversitenin hesap dönemi 1 Eylül’de başlayıp, 31 Ağustos tarihinde sona erer.

Mali tablolar

MADDE 17 – (1) Üniversitenin bilanço ve yıllık gelir gider tablosu ile diğer mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve hesap dönemini izleyen üç ay içerisinde Mütevelli Heyete sunulur.

(2) Mütevelli Heyet kendi belirleyeceği yetkili bir kuruluşa Üniversitenin mali tablolarının bağımsız dış denetimini yaptırabilir.

Gelir kaynakları

MADDE 18 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Öğrencilerden alınacak ücretler.

b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

c) Araştırma-geliştirme ile danışmanlık hizmet ve projelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Üniversite dışına verilecek hizmetlerden sağlanan gelirler.

d) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ve Kurucu Vakıf tarafından yapılacak yardımlar.

e) Ayni ve nakdi bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

(2) Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Başkanın onayı şarttır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ve kapsamda Rektöre devredebilir.

İzin

MADDE 20 – (1) Üniversitedeki eğitim ve diğer işlerin aksatılmaması kaydı ile çalışanlar, mevzuat ile öngörülen izin hakkına sahiptirler.

(2) Rektör yardımcıları, dekan, enstitü müdürleri ve akademik ve idari personelin izinlerini Rektör; Rektörün iznini Başkan verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.