banner590

28 Ağustos 2020

İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliği
banner580

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 201 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışman: İstanbul Galata Üniversitesi Danışmanlarını,

c) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,

ç) Genel Sekreter: İstanbul Galata Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Müdür: İstanbul Galata Üniversitesi bünyesindeki enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezleri müdürlerini,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

h) Vakıf/Kurucu Vakıf: Bulut Eğitim Vakfını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Galata Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti; en yüksek karar organı statüsüyle Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyeti, dokuz üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Üyelerden birinin süresinin dolması veya başka nedenlerle üyelikten ayrılması durumlarında kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(4) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(5) Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olan Rektör, Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak Üniversitenin değişik hizmet ve görevlerini yerine getirmek için Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında yapacakları görev giderleri ödenir.

Mütevelli Heyetinin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağlamak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, program, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hususunda, Senato tarafından alınan kararları değerlendirerek YÖK’e sunmak.

ç) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamaları izlemek.

d) Öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretlerini tespit etmek.

e) Her akademik yıl YÖK’e teklif edilmek üzere Üniversiteye alınması planlanan ve Rektörlükçe önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanlarını tespit etmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

g) Yetkilerinin bir kısmını, uygun gördüğü ölçü ve süre dâhilinde Üniversite yöneticilerine devretmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde Üniversite bünyesinde teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından bir Başkan, Başkan da bir Başkan Yardımcısı seçer. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir.

Toplantılar ve kararlar

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti, her akademik yıl içinde en az üç defa olağan toplanır. Bunun dışında Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı öncesinde üyelere duyurulur.

(2) Kararlar, çekimser oy kullanılmaksızın oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetki devri

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti veya Başkan yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektöre devredebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevliler

Rektör

MADDE 11 – (1) Rektör, Mütevelli Heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyetine ve YÖK’e bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her akademik yılın sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e sunmak.

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevler ile Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Senato

MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Senatoya katılır. Öğrenci konseyi başkanı, oy hakkı olmaksızın öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantılarına katılabilir.

(2) Senato, biri akademik yılın başında diğeri sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri

MADDE 14 – (1) Senato aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak ve taslak hakkındaki görüşlerini Rektöre sunmak.

c) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Üniversitenin tüm eğitim programlarını, ders programlarını, akademik süreçlerini ve yarıyıllık ders dağılımlarını ve akademik takvimini karara bağlamak.

d) Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirlemek.

e) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre ile seçilen üç profesörden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütleri ve sınav sürecini belirlemek.

c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağlamak.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçevesinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını vermek.

d) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

e) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün Üniversite içinden veya dışından bir profesörü aday göstermesi üzerine, Mütevelli Heyeti onayı ile YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır, süresi sona eren dekan yeniden atanabilir. Dekanın, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi dekan yardımcısı olarak Rektörün onayı ile atanır. Dekan yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekanlar fakültenin yönetiminden sorumludurlar ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütürler.

Dekanın görevleri

MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her akademik yılın sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve bu kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenlik ve huzur içinde yapılması için gerekli önlemlerin alınmasında; öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sağlanmasında, eğitim-öğretim, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, fakültenin diğer bütün faaliyetlerinin izlenmesi, gözetim ve denetiminin yapılması ve bunların sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Fakülte kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültedeki profesörlerin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte temsilcisi dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(3) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyılın başında ve sonunda iki kez yapar.

(4) Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü de toplantıya çağırabilir.

(5) Fakülte kurulu, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerektiğinde, geçici çalışma ve eğitim-öğretim koordinasyon grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardımcı olmak.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü

MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine, üç yıl için Mütevelli Heyetince atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Rektör, müdürün önerisiyle Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu

MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kurullarına verilen görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yönetim kurullarına verilmiş görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul müdürü

MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Rektör, yüksekokul müdürünün önerisiyle yüksekokulda tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul kurulu

MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul yönetim kurulu

MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 27 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir. Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile görevlendirilir. Ayrıca merkez müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez müdürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektörün onayına sunar.

(3) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Akademik kurullar

MADDE 28 – (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen eğitim-öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

(2) Akademik kurullar şunlardır:

a) Akademik genel kurul; ilgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlilerinden oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri akademik genel kurulun başkanıdır.

b) Akademik bölüm kurulu; ilgili bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akademik bölüm kurulu başkanıdır.

c) Akademik anabilim dalı kurulu; ilgili anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Akademik anabilim dalı başkanı, akademik anabilim dalı kurulunun başkanıdır.

(3) Akademik kurullar her akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Eğitim öğretimi değerlendirilir ve birim başkanına önerilerde bulunur. Akademik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

MADDE 29 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 30 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini gereken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya diğer yöneticilere devredebilir.

Mali kolaylıklar

MADDE 31 – (1) Üniversite, ilgili mevzuat hükümleri ile sağlanan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.

Gelir kaynakları

MADDE 32 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.

c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.

e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.

Gözetim-denetim ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Üniversite YÖK’ün gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca;

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında iç değerlendirme, dış değerlendirme, süreli yayın gözden geçirme ve kamuoyunu aydınlatma çalışmaları yapılır.

b) Üniversite, her akademik yıl YÖK’e yıllık faaliyet raporunu sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 35 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında olağanüstü başarı kazanmış kişilere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, Senatonun kararı ile fahri doktora verebilir.

İzinler

MADDE 36 – (1) Akademik ve idari personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

---

İstanbul Galata Üniversitesinden:

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Galata Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Galata Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,

ç) HBP: Harf başarı puanını,

d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumunda adayın evrak beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

Yabancı uyruklu öğrenci

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senatonun belirlemiş olduğu İstanbul Galata Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi kapsamında yürütülür.

Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğrenciye izin vermiş olması gerekir.

(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

(8) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kayıt

MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt

MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Kimlik kartı

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 14 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin dosyalarında mevcut en son adreslerine yapılan tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine yapılmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği ÖSYM kılavuzunda belirtilir.

(2) Eğitim-Öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda karar verilir.

Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.

(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl

MADDE 17 – (1) Akademik yıl, her biri en az yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.

(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.

Akademik takvim

MADDE 18 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Eğitim-öğretim planı

MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili fakülte veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Akademik kayıt süresi

MADDE 20 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları

MADDE 22 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim faaliyeti kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir.

(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS’si kullanılır.

(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde belirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması zorunludur.

(7) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.

a) Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte dışındaki derslerden oluşur.

b) Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka bölümlerin/programların öğretim Programlarında yer alan dersleri de içerebilir.

c) Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz eğitim-öğretim programı ücretini kapsamaz. Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin AKTS’si göz önünde tutularak belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.

(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim ücretini derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.

(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.

Ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdürler.

(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.

(5) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin toplamıdır.

(6) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.

(7) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadardır.

(8) Yatay geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı doğrultusunda bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadar olabilir.

(9) Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda alabileceği azami kredi 45 AKTS’yi geçemez.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri bırakabilir.

Devam

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.

(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilân edilir.

b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl/yılsonu sınavına girerler.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Ayrıca yarıyıl/yılsonunda başarı notu DD, DC olan öğrencilerin de not yükseltmek amacı ile akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer. Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez. Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde ilgili birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise sınav sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak sonuçlanır.

(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.

(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

Not                 Katsayısı                Puan

AA                    4,00                  90-100

BA                     3,50                   85-89

BB                     3,00                   75-84

CB                     2,50                   70-74

CC                     2,00                   60-69

DC                     1,50                   55-59

DD                    1,00                   50-54

FF                      0,00                    0-49

FD                     0,00

FG                     0,00

(5) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.

(6) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).

(7) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.

(8) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

(9) ERA işareti; Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

(10) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.

(11) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

Ders muafiyeti

MADDE 30 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından İstanbul Galata Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir. Ancak kayıt olduğu programda her yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6 yarıyıl, ön lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl öğrenim görmek zorundadır.

(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve ortalamaya katılır.

(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.

Dönem ve yıl sonu not ortalamalarının hesabı

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

Mezuniyet

MADDE 32 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece üç ders için not yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.

(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında dekan ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurma için başvuru yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli sayılır.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.

(7) İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

(8) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 36 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencinin kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek olağandışı durumlarda (deprem, salgın, savaş, seferberlik, terör ve benzeri) ve bu durumların etkisinin devam ettiği süreçlerde; eğitim ve öğretimin devamının sağlanabilmesi ve öğrenci mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin esas ve sürelerde değişiklik yapmaya, yeni kararlar almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.