banner590

08 Temmuz 2019

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MTÜ-UZEM): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.

c) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak.

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

e) Yükseköğretimde üretilen bilginin bütün ilgililere ulaştırılmasında zaman ve mekân kısıtının aşılmasına çalışmak.

f) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Senato kararları çerçevesinde bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerini yürütmek.

b) Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurs, seminer, sertifika programı, konferans ve benzeri faaliyetleri planlamak, düzenlemek, desteklemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu ve denetimini sağlamak.

c) Kurs, seminer, konferans, ders ve programların yürütülmesine yönelik kayıt, kabul işlemleri, sınav süreci ve sınav sürecinin sonuçlandırılması, ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.

d) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri konusunda planlama ve uygulamalar yapmak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

g) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen derslerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.

ğ) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

h) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri kıdem sırası dikkate alınarak Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elamanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından Rektöre önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere 9 kişiden oluşur. Diğer altı üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

b) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.