banner585

26 Ağustos 2019

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
banner580

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUGAM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müzik Uygulama Birimi: Merkeze bağlı Müzik Uygulama Birimini,

d) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

e) Ses ve görüntü kayıt stüdyosu: Merkeze bağlı ses ve görüntü kayıt stüdyosunu,

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Müzik kültürü açısından oldukça zengin olan Muğla ilinin bu zenginliklerini ortaya çıkarmak, yöre türkülerini derlemek, görsel, duysal ve basılı olarak arşivlemek.

b) Başta Muğla ili ve çevresi olmak üzere, tüm ülkenin müzik kültürünü kapsayacak şekilde araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini planlamak, düzenlemek, desteklemek ve bu faaliyetlere katılmak.

c) Muğla ili ve Üniversitenin müzik alanında bilimsel, sanatsal ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kongre, resital, konser, yarışma, kurs, sergi ve benzeri çalışmalar düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen benzer etkinliklere katılmak.

d) Müzik kültürü hakkında ulusal ve uluslararası yayınlar üretmek.

e) Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi yayınlamak ve bu dergide başta Muğla ili olmak üzere tüm Türkiye ve Dünya müzik kültürleri ile ilgili araştırmaları kamuoyu ile paylaşmak.

f) İnter-disipliner projeler planlamak ve gerçekleştirmek.

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, müzik kültürü ile ilgili ortak bilimsel-sanatsal proje ve çalışmalar gerçekleştirmek.

ğ) Eğitimi destekleme yönünde müzik alanında çalışmaları olan başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere ödüller vermek.

h) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere Merkeze bağlı ses ve görüntü kayıt stüdyosu ve Müzik Uygulama Birimi kurmak.

ı) Ses ve görüntü kayıt stüdyosu aracılığıyla; derleme çalışmalarından elde edilen verileri kayıt altına alarak arşivlemek ve albüm, demo, seslendirme, film/belgesel/dizi müziği gibi ses ve görüntü kayıt işlerini yürüterek, Üniversite içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak, bu alana ilgi duyanlara yönelik eğitim olanakları sağlamak.

i) Müzik Uygulama Birimi aracılığıyla; geleneksel icra topluluğu, oda müziği-orkestra, koro ve benzeri konser, şenlik ve festival gibi etkinlikler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür;  Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.